Sfânta Liturghie

Binecuvântarea

Preotul: Bine este cuvântată Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Ectenia mare

Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru sfântă casa aceasta și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frica lui Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul:Pentru Preafericitul Părinte Papa [...], pentru Înalt-Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru [...], pentru (Înalt-)Preasfințitul (Arhi-)Episcopul nostru [...] și pentru cinstita preoțime, întru Cristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru țara noastră, orașul (satul) acesta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ție Doamne.

Preotul: Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Antifonul I

Noi: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui, bine ești cuvântat Doamne.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată, și mărirea neajunsă, a cărui milă este nemăsurată, și iubirea de oameni negrăită: însuți Stăpâne, după bună îndurarea Ta, caută spre noi, și spre sfântă casa aceasta; și fă cu noi, și cu cei ce împreună cu noi se roagă, milele Tale cele bogate, și îndurările Tale.

Ectenia mică

Preotul: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul:Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ție Doamne.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea, și a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Antifonul II

Noi: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvinte al lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din sfânta Născătoare de Dumenzeu și pururea Fecioara Maria, neschimbat întrupându-te și răstignindu-te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat: unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt, mântuiește-ne pe noi.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; plinirea bisericii Tale în pace păzește-o; sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta, și nu ne lăsa pe noi, cei ce sperăm întru Tine.

Ectenia mică

Preotul: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul:Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu născătore și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ție Doamne.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Antifonul III (Fericirile)

Întru Împărăția Ta, pomenește-ne Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta.
Fericiți cei săraci cu spiritul, că a acelora este Împărăția cerurilor.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.
Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiți cei milostivi, ca aceia milă vor afla.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiți cei asupriți pentru dreptate, că a acelora este Împărăția cerurilor.
Fericiți sunteți, când vă vor batjocori pe voi și vă vor asupri și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine.
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.
Mărire. Și acum.

Preotul se roagă în taină: Cela ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni de obște și de unire, cela ce și la doi și trei, care se unesc întru numele Tău le-ai făgăduit să le îndeplinești cererile, însuți împlinește și acum cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne întru acest veac de acum cunoștința adevărului Tău, și în cel ce va să fie, viață de veci dăruindu-ne.

Intratul cel mic

Preotul face intrarea mică, zicând în taină: Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor, spre slujba măririi Tale, fă împreună cu intrarea noastră să fie intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi, și împreună preamăresc bunătatea Ta. Că Ție se cuvine, toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui, Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Binecuvântând intrarea, preotul zice în taină: Bine este cuvântată (+) intrarea sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Înțelepciune, drepți!

Noi: Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos. Mântuiește-ne pe noi Fiule al lui Dumnezeu, cel ce ai înviat din morți, (cel ce ești minunat întru sfinți) pe noi care îți cântăm ție. Aliluia.

Troparele

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Trisaghionul (Întreit-sfântul)

Noi: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori)
Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Sfinte Fără-de-moarte îndură-te spre noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi.

(La sărbătorile împărătești și la sărbătorile Crucii sunt alte texte).

Preotul se roagă în taină: Dumnezeule cel sfânt, care întru sfinți odihnești, cela ce cu glas întreit-sfânt ești lăudat de Serafimi, și preamărit de Heruvimi, și de toată puterea cerească închinat; cela ce din neființă întru ființă ai adus toate, care ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta, și cu tot harul Tău l-ai împodobit; cel ce dai înțelepciune și pricepere celui ce cere, și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci îi rânduieși pocăință spre mântuire; care ne-ai învrednicit pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi robi, și în ceasul acesta a sta înaintea măririi sfântului Tău altar, și a-ți aduce datornică închinăciune, și cuvântare de preamărire; însuți Stăpâne, primește din gura noastră, a celor păcătoși, întreit sfânta cântare, și ne cercetează cu bunătatea Ta; iartă-ne toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie; sfințește sufletele și trupurile noastre, și ne dă să slujim ție întru cuviință în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile Sfintei Născătoare de Dumnezeu, și ale tuturor sfinților, care din veac bine ți-au plăcut. Că sfânt ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul puterilor, mântuiește poporul Tău, și în pace îl păzește, cu puterea Sfântului Tău Spirit, prin chipul cinstitei Cruci, a unuia născut Fiului Tău; cu care împreună bine ești cuvântat, în vecii vecilor. Amin.

Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

Bine ești cuvântat pe scaunul măririi Împărăției Tale, cel ce șezi pe Heruvimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apostolul

Preotul: Să luăm aminte. (+) Pace tuturor.

Noi: Și spiritului tău. (Unul citește Prohimenul din Apostol).

Preotul: Înțelepciune!

Unul din noi: La citirea Epistolei sfântului Apostol [...]

Preotul: Să luăm aminte!

Unul din noi: Fraților [...] (citește Apostolul rânduit).

Preotul: Pace ție!

Noi: Și spiritului tău. Aliluia.

Evanghelia

Preotul se roagă în taină: Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă, a cunoștinței dumnezeirii Tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evangheliceștilor Tale propovăduiri, pune întru noi frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta gândind și săvârșind. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Cristoase Dumnezeule, și Ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început Părintelui Tău, și Preasfântului, și bunului, și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Înțelepciune, drepți, să ascultăm sfânta Evanghelie. Pace tuturor.

Noi: Și spiritului tău.

Preotul: La citirea sfintei Evanghelii de la [...] să luăm aminte.

Noi: Mărire ție Doamne, mărire ție.

Preotul: (citește Evanghelia rânduită).

Noi: Mărire ție Doamne, mărire ție.

Ectenia cererii stăruitoare

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Doamne a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne ție, auzi-ne și te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Miluiește-ne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne ție, auzi-ne, și ne miluiește.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, primește de la robii Tăi acestă rugăciune stăruitoare, și ne miluiește după mulțimea milei Tale; și îndurările Tale trimite-le peste noi, peste tot poporul Tău, care așteaptă de la Tine mila Ta cea bogată.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părinte Papa [...], pentru Înalt-Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru [...], pentru (Înalt-)Preasfințitul (Arhi-)Episcopul nostru [...] și pentru toți frații noștri cei întru Cristos.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, ieromonahii și pentru toți cei întru Cristos frații noștri.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate, a robilor lui Dumnezeu, fraților sfintei bisericii acesteia.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții, și pururea pomeniții ctitorii sfintei bisericii acesteia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații noștri dreptcredincioși care întru cucerie odihnesc aicea și pretutindenea.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, și fac bine în sfânta și preacinstită biserica aceasta; și pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă; și pentru poporul ce e de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Ectenia pt cei chemați

Preotul: Rugați-vă cei chemați Domnului.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i învețe cuvântul adevărului¸ să le descopere Evanghelia dreptății; să-i unească cu sfânta sa catolică și apostolică Biserică.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Mântuiește-i, miluiește-i, apără-i și-i păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

Noi: Ție Doamne.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, cela ce întru cele înalte locuiești, și spre cele smerite privești, care ai trimis mântuire neamului omenesc, pe Unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Isus Cristos; caută spre robii Tăi cei chemați, care și-au plecat ție cerbicea lor, și-i învrednicește la vreme cuvenită de baia nașterii celei de a doua, de iertarea păcatelor, și de veșmântul nestricăciunii; unește-i cu sfânta Ta catolică și apostolică Biserică, și-i numără cu turma Ta cea aleasă.

Preotul: Ca și aceștia împreună cu noi să mărească preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Câți sunteți chemați, ieșiți; cei chemați, ieșiți, să nu fie nimeni din cei chemați!

Ectenia întâi a credincioșilor

Preotul: Câți suntem credincioși, iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, cela ce ne-ai învrednicit a sta și acum înaintea sfântului Tău altar, și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru necunoștințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, și ne fă să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni și cereri, și jertfe fără de sânge, pentru tot poporul Tău; și ne desăvârșește pe noi, pe care întru puterea Spiritului Tău celui Sfânt, ne-ai rânduit spre slujba Ta aceasta, ca fără de osândă și fără de sminteală, întru curată mărturie a conștiinței noastre, să te chemăm în toată vremea și în tot locul, ca auzindu-ne să fii milostiv nouă, întru mulțimea bunătății Tale.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Înțelepcine. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Ectenia a doua a credincioșilor

Preotul: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Iarăși și de multe ori cădem la Tine, și Ție ne rugăm, bunule și iubitorule de oameni; ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată întinăciunea trupului și a sufletului; și să ne dai nouă, ca nevinovați și fără de osândă să ne înfățișăm înaintea sfântului Tău altar; și dăruiește Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, sporirea vieții și a credinței, și a înțelegerii celei spirituale. Dă-le lor, ca totdeauna cu frică și cu dragoste să slujească ție, nevinovați și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine, și de Împărăția Ta cea cerească să se învrednicească.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție mărire să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Heruvicul

Noi: Care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi, întreit sfântă cântare aducem; toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm.
(În Joia Mare și în Sâmbăta Mare sunt alte texte.)

Preotul se roagă în taină: Nimenea din cei legați cu poftele și cu plăcerile trupești nu este vrednic să vină, sau să se apropie, sau să slujească ție, Împărate al măririi; pentru că a sluji ție, mare și înfricoșat lucru este chiar și puterilor celor cerești. Însă totuși, pentru iubirea Ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om, și arhiereu te-ai numit nouă și lucrarea sfântă a jertfei acesteia liturgice și nesângeroase, ca un stăpân al tuturor ne-ai dat-o. Căci Tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și peste cele pământești, cel ce te porți pe scaun de Heruvimi, Domnul Serafimilor și împăratul lui Israel, cel ce singur ești sfânt și întru sfinți odihnești. Pe Tine dar te rog cel ce singur ești bun și binevoitor: caută spre mine, păcătosul și netrebnicul Tău rob; și-mi curățește sufletul și inima de cuget viclean; și mă învrednicește cu puterea Sfântului Tău Spirit, ca, îmbrăcat fiind cu harul preoției, să stau înaintea sfintei mesei Tale acesteia și să jertfesc sfântul și preacuratul Tău Trup și prețiosul Sânge. Căci Ție mă rog, plecând cerbicea mea, și cer de la Tine: să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre sujitorii Tăi; ci mă învrednicește, pe mine păcătosul și nevrednicul Tău rob, să-ți aduc ție darurile acestea. Că Tu ești cel ce aduci, și cel ce te aduci, și cel ce primești, și cel te de împărțești, Cristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început Părintelui Tău, și Preasfântului, și bunului, și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi, întreit sfântă cântare aducem; toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm: ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia. Aliluia. Aliluia.

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!

Ridicați mâinile spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul.

Intratul cel mare

Preotul: Pe voi pe toți, Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Pe Preafericitul Părinte Papa [...], pe Înalt-Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru [...], pe (Înalt)-Preasfințitul (Arhi)-Episcopul nostru [...] Domnul Dumnezeu să-i pomenească întru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Pe ctitorii și binefăcătorii sfintei bisericii acesteia, [...], și pe voi pe toți, dreptcredincioșilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut, înconjurat de cetele îngerești. Aliluia.

Preotul se roagă în taină:

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgliu curat înfășurându-l, și cu miresme, în mormânt nou îngropându-l l-a așezat; ci a treia zi ai înviat, Cristoase Dumezeule, dăruind lumii mare milă.

În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, și în rai cu tâlharul, și pe scaun ai fost cu Tatăl și cu Spiritul, toate umplându-le, cel ce ești necuprins.

Purtător de viață, mai înfrumusețat cu adevărat decât raiul, și decât toată cămara împărătească mai luminat s-a arătat, Cristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre.

Fă bine Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului: și să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot: atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Ectenie

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre Domnului.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru sfântă casa aceasta și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frica lui Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină:

Doamne, Dumnezeule, atotținătorule, cel ce singur ești sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă cu toată inima: primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la sfântul Tău altar; și ne fă vrednici, a-ți aduce daruri și jertfe spirituale, pentru păcatele noastre și pentru neștiințele poporului; învrednicește-ne să aflăm har înaintea Ta, ca să-ți fie bine primită jertfa noastră, și să se coboare Spiritul cel bun al harului Tău peste noi și peste aceste daruri puse înainte și peste tot poporul Tău.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, nerușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Cristos, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Feciaoara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ție Doamne.

Preotul: Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care bine ești cuvântat, cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Pace tuturor.

Noi: Și spiritului tău.

Preotul: Să ne iubim unul pe altul, ca într-un gând să mărturisim.

Noi: Pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

Preotul se roagă în taină:

Iubi-te-voi, Doamne, tăria mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea.

Preotul: Cristos în mijlocul nostru!

Noi: Este și va fi!

Preotul: Ușile, ușile! Întru înțelepciune să luăm aminte.

Mărturisirea credinței

Noi: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu Unul născut, carele din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară, și s-a făcut om.
Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și s-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după scripturi.
Și s-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, carele de la Tatăl și de la Fiul purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, carele a grăit prin profeți.
Într-Una, Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Pregătirea pt sfințirea darurilor

Preotul:Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace a o aduce.

Noi: Mila păcii, jertfa laudei.

Preotul: Darul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toți.

Noi: Și cu spiritul tău.

Preotul: Sus să avem inimile.

Noi: Avem către Domnul.

Preotul:Să mulțumim Domnului.

Noi: Cu vrednicie și cu dreptate este, a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, Treimii celei de o ființă și nedespărțite.

Preotul se roagă în taină: Cu vrednicie și cu dreptate este, a-ți cânta ție, bine a te cuvânta, pe Tine a te lăuda, Ție a-ți mulțumi, Ție a ne închina în tot locul stăpânirii Tale. Că Tu ești Dumnezeul cel negrăit, necuprins cu mintea, nevăzut, neajuns, pururea fiind, același fiind, Tu și Unul născut Fiul Tău, și Spiritul Tău cel sfânt. Tu dintru neființă întru ființă ne-ai adus, și pe cei căzuți iarăși ai ridicat; și n-ai lipsit toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta, care va să fie. Pentru acestea toate mulțumim ție, și unuia născut Fiului Tău și Spiritului Tău celui sfânt, pentru toate facerile de bine, cele arătate, și cele nearătate, ce s-au făcut pentru noi, pe care le știm și pe care nu le știm. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care bine ai voit a o primi din mâinile noastre, mâcar de și stau înaintea Ta mii de arhangheli, și zeci de mii de îngeri, Heruvimii și Serafimii cei cu câte șase aripi și cu ochi mulți, care se înalță zburând,

Imnul Aghios

Preotul: Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind:

Noi: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot; plin este cerul și pământul de mărirea lui. Osana celui dintru înălțime. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus.

Preotul se roagă în taină: Cu aceste fericite puteri, Stăpâne iubitorule de oameni, strigăm și noi, și grăim: sfânt ești și preasfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Spiritul Tău cel sfânt; sfânt ești și preasfânt, și de mare cuviință e mărirea ta. Care lumea ta așa o ai iubit, încât pe Fiul Tău unul născut l-ai dat, ca tot cel ce crede într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Care venind, și toată rânduiala cea pentru noi plinindu-o, în noaptea întru care s-a vândut, ori mai vârtos însuși pe sine s-a dat, pentru viața lumii, luând pâine în sfintele și preacuratele și neîntinatele sale mâini, mulțumind și binecuvântând (+), sfințind, frângând, dat-a sfinților săi învățăcei și apostoli, zicând:

Prefacerea darurilor

Preotul: Luați, mâncați, acesta este Trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor.

Noi. Amin.

Asemenea și (+) potirul, după cină zicând:

Preotul: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele meu a legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Noi: Amin.

Preotul se roagă în taină:

Aducându-ne dară aminte de această poruncă mântuitoare, și de toate cele ce s-au făcut pentru Noi: de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri, de șederea de-a dreapta, de-a doua și preamărita iarăși venire,

Preotul: Ale tale, dintru ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate.

Noi: Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

Preotul se roagă în taină:

Încă aducem ție această slujbă cuvântătoare și fără vărsare de sânge, și cerem, și ne rugăm, și ne cucerim: trimite Spiritul Tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse înainte.

Doamne, cela ce pe preasfântul Tău Spirit în ceasul al treilea l-ai trimis Apostolilor Tăi, pe acela Bunule nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește întru noi, cei ce ne rugăm Ție.

Stih: Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule, și spirit drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele.

Doamne, cela ce [...]

Stih: Nu mă lepăda de la fața ta, și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Doamne, cela ce [...]

Și fă adică pâinea aceasta (+), cinstit Trupul Cristosului Tău. Amin.

Și ce este în potirul acesta (+), cinstit Sângele Cristosului Tău. Amin.

Prefăcându-le (+) cu Spiritul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin.

Ca să fie celor ce se vor cumineca, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea Sfântului Spirit, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iară nu spre judecată sau spre osândă.

Încă-ți aducem această slujbă cuvântătoare pentru cei repausați întru credință, Strămoșii, Părinții, Patriarhii, Proorocii, Apostolii, Propovăduitorii, Evangheliștii, Mucenicii, Mărturisitorii, Pustnicii, și pentru tot sufletul ce s-a săvârșit întru credință.

Preotul: Mai ales pentru preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria.

Axionul Născătoarei

Noi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată și maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii, și ești mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea într-adevăr Născătoare de Dumnezeu te mărim.
(La Lit. Sf. Vasile, la Sărbătorile împărătești și ale Preacuratei Fecioare Maria sunt alte texte).

Preotul se roagă în taină: Pentru sfântul Ioan proorocul înainte-mergător și Botezător; pentru sfinții măriți și întru tot lăudați Apostoli; pentru sfântul (N.), a cărui pomenire facem; și pentru toți sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne pe noi, Dumnezeule, și-ți adu aminte de toți cei adormiți întru nădejdea învierii vieții de veci.

Pentru mântuirea, cercetarea, iertarea de păcate a robului lui Dumnezeu (N.).

Pentru odihna, și iertarea sufletului robului Tău (N.) în loc luminos, de unde a fugit orice întristare și suspinare. Odihnește-l Dumnezeul nostru, și-l odihnește, unde strălucește lumina feței tale.

Încă te rugăm, pomenește Doamne, toată Episcopia dreptcredincioasă, pe cei ce drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, diaconia cea întru Domnul și toată tagma preoțească.

Încă-ți aducem această slujbă cuvântătoare pentru toată lumea; pentru sfânta catolică și apostolică Biserică; pentru cei ce întru curăție și întru viață cinstită petrec; pentru țara noastră, pentru cei ce o guvernează. Dă-le Doamne pașnică guvernare, ca și noi, întru liniștea lor, viață lină și fără tulburare să viețuim, întru toată frica lui Dumnezeu și cuviință.

Ectenie

Preotul: Întâi pomenește Doamne pe Preafericitul Părinte Papa [...], pe Înalt-Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitro-politul nostru [...], pe (Înalt)- Preasfințitul (Arhi)-Episcopul nostru [...], pe care îi dăruiește sfintelor tale biserici, în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, întru zile îndelungate, drept îndreptând cuvântul adevărului Tău.

Noi: Și pe toți, și pe toate.

Preotul se roagă în taină: Adu-ți aminte, Doamne, de orașul (satul) acesta în care viețuim, și de toate orașele și satele, și de cei ce cu credință locuiesc într-însele. Aduți aminte, Doamne, de cei ce sunt în călătorie, de cei bolnavi, de cei ce se ostenesc, de cei robiți, și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri, și fac bine întru sfintele tale biserici, și-și aduc aminte de cei săraci, și peste noi peste toți, trimite milele tale.

Preotul: Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a preamări și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Și să fie mila marelui Dumnezeu și Mântuitor al nostru Isus Cristos (+) cu voi cu toți.

Noi: Și cu spiritul tău.

Preotul: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru cinstitele daruri, ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ca iubitorul de oameni Dumnzeul nostru, cel ce le-a primit în sfântul și cel mai presus de ceruri, și înțelegătorul său altar întru miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă, și darul sfântului Spirit, să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Înaintea ta punem viața și nădejdea noastră, Stăpâne iubitorule de oameni, și cerem, și ne rugăm, și ne cucerim: Învrednicește-ne, să ne împărtășim cu cereștile și înfricoșatele tale Taine, ale acestei sfinte și spirituale mese, întru curată conștiință, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Spirit, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iară nu spre judecată sau spre osândă.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, nerușinat, cu pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Cristos de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând, pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ție Doamne.

Preotul: Și ne învrednicește Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tatăl, și a zice:

Rugăciunea domnească

Noi: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Pregătirea pt împărtășire

Preotul: Pace tuturor.

Noi: Și spiritului tău.

Preotul: Capetele voastre Domnului să le plecați.

Noi: Ție Doamne.

Preotul se roagă în taină:

Mulțumim ție, nevăzute Împărate, cela ce cu puterea ta cea nemăsurată toate le-ai făcut, și cu mulțimea milei tale din neființă întru ființă toate le-ai adus. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat ție capetele lor, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșatului Dumnezeu. Tu dar, Stăpâne, cele puse înainte, tuturor nouă spre bine le întocmește, după a fiecăruia osebită trebuință: cu cei de pe ape, împreună plutește, cu cei ce călătoresc, împreună călătorește, pe cei bolnavi îi vindecă, cela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor.

Preotul: Cu darul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului Tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul se roagă în taină: Ia aminte, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt lăcașul Tău, și de pe scaunul măririi împărăției tale, și vino, de ne sfințește pe noi, cela ce sus împreună cu Tatăl șezi, și aici împreună cu noi nevăzut petreci; și ne învrednicește, prin mâna ta cea puternică, a ni se da preacurat Trupul și cinstit Sângele Tău, și prin noi, tot poporului.

Dumezeule, fii milostiv mie, păcătosului.

Preotul: Să luăm aminte. Sfintele sfinților.

Noi: Unul sfânt, unul Domn Isus Cristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Împărtășirea preotului

Preotul se roagă în taină: Frânge-se, și se împarte mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, cel ce se frânge, și nu se împărțește, cel ce se mănâncă totdeauna, și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește.

IS
NI    KA
HS

Plinirea credinței Sfântului Spirit. Amin. Bine este cuvântată (+) căldura sfinților Tăi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Căldura credinței plină de Sfântul Spirit. Amin.

Cinstitul și preasfântul Trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos se dă mie, Preotului (N.), spre iertarea păcatelor mele, și spre viața de veci.

Cred, Doamne și mărturisesc, că Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși preacurat Trupul Tău și însuși preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog ție: miluește-mă, și iartă-mi greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința; și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Cinei tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș primește-mă: că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către tine: Pomenește-mă Doamne, întru împărăția ta.

Doamne, nu sunt vrednic, să intri sub necurățit acoperământul meu, ci precum ai primit în peștera și în ieslea animalelor a te culca, și n casa lui Simon leprosul încă și pe păcătoasa, cea mie asemenea, care la tine a venit, a o primi; însuți binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup, cel mort și lepros; și precum nu te-ai scârbit de urâta gură a păcătoasei, celei ce săruta preacuratele tale picioare, așa Stăpâne, Dumnezeul meu, nu te scârbi nici de mine păcătosul, ci ca un bun și oameni, fă-mă vrednic, să fiu părtaș preasfântului Tău Trup și Sânge. Dumnezeul nostru, slăbește, lasă, iartă greșelile mele, câte ți-le-am grești cu știința, sau cu neștiința, sau le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul; toate iartă-mi-le, ca un bun și iubitor de oameni; cu rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii tale, fără de osândă învrednicește-mă să primesc cinstitul și preacurat Trupul Tău, spre vindecarea sufletului și a trupului. Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și n vecii vecilor. Amin.

Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtășirea sfintelor tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului. Amin.

Cuminecă-mă eu, robul lui Dumnezeu Preotul (N.) cu cinstitul și sfântul Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuirorului nostru Isus Cristos, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci.

Iată, a atins buzele mele și va șterge fărădelegile mele, și păcatele mele va curăți.

Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, făcătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele tale Taine. Îndreptează calea noastră; întărește-ne pe toți întru frica ta; păzește viața noastră; întărrește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile măritei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor sfinților Tăi.

Împărtășirea credincioșilor

Preotul: Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați.

Noi: Amin. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.

Cred, Doamne și mărturisesc, că Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel(-a) dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși preacurat Trupul Tău și însuși preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog ție: miluește-mă, și iartă-mi greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința; și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Cinei tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș primește-mă: că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către tine: Pomenește-mă Doamne, întru împărăția ta.

Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtășirea sfintelor tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului. Amin.

[Se face împărtășirea credincioșilor.]

Preotul: Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și (+) binecuvintează moștenirea ta.

Noi: Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Spirit ceresc, aflat-am credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceea ne-a mântuit pe noi.

Preotul se roagă în taină:

Înalță-te la ceruri Dumnezeule, și peste tot pământul mărirea ta.

Bine este cuvântat Dumnezeul nostru,

Preotul: Totdeauna, pururea și în vecii vecilor.

Noi: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, că ne-ai învrednicit a ne împărtăși cu sfintele, cele fără de moarte, cu preacinstitele, și de viață făcătoarele tale Taine. Întărește-ne întru sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ectenia de mulțumire

Preotul: Drepți, împărtășindu-ne cu dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșatele lui Cristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate cerând, pe noi înșine și unl pe altul, și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ție Doamne.

Preotul: Că Tu ești sfințirea noastră, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și-n vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Cu pace să ieșim.

Noi: Întru numele Domnului.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Rugăciunea amvonului

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cel ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine: mântuiește poporul Tău și binecuvintează (+) moștenirea ta. Plinirea Bisericii tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale; tu pe aceia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta, și nu ne lăsa pe noi, cei ce sperăm întru tine. Pace dăruiește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților și tot poporului Tău, că toată darea cea bună, și tot darul desăvârșit, de sus este, coborând de la tine, Părintele luminilor; și ție mărire și mulțumită și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și n vecii vecilor.

Noi: Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac.

Preotul se roagă în taină:

Plinirea Legii și a Proorocilor însuți fiind, Cristoase, Dumnezeul nostru, cela ce ai plinit toată rânduiala părintească, umple de bucurie și de veselie inimile noastre, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său dar și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Otpustul

Preotul: Mărire ție, Cristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție.

Noi: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne îndură-te spre noi, (de 3 ori) Părinte binecuvintează.

Preotul: (Cel ce a înviat din morți,) Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei sale Maice, ale celui întru sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, și ale tuturor sfinților să ne mântuiască și să ne miluiască, ca un bun și iubitor de oameni.

Noi: Amin. Stăpâne, primește rugăciunea servilor Tăi și ne mântuiește pe noi de toată întristarea.

Preotul se roagă în taină:

Acum slobozești pe robul Tău Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor: lumină spre descoperire neamurilor și mărire poporului Tău Israel.

după "Rugăciunea tineretului", 1945