Acatistul Maicii Domnului

Începutul

Preotul: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spiritul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Apoi Troparele acestea. Vers 6

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii servii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Mărire...

Doamne, miluiește-ne pe noi că în Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău; toți suntem lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm.

Și acum...

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Tropar. Vers 8

Porunca cea cu taină luând-o întru cunoștință, cel fără de trup în casa lui Iosif degrabă s-a înfățișat, zicând celei ce nu știa de nuntă: Cel ce a plecat cu coborârea cerurile, încape fără schimbare întreg întru tine. Pe care și văzându-l în pântecele tău, luând chip de serv, mă-nspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă pururea fecioară!

Preotul zice ectenia mică:

Preotul: Iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea, și a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin. [Preotul cădește toată biserica, în timp ce strana cântă]

Condacul I. Vers 8

Apărătoare Doamnă, pentru biruințe mulțumiri, mântuindu-ne din nevoi, ți-aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, servii tăi. Și, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te, Mireasă pururea fecioară!

Icosul I

Îngerul cel mai de frunte din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te pe Tine, Doamne, întrupat, înspăimântatu-s-a și a stat, strigând către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, ceea prin care răsare bucuria.
Bucură-te, ceea prin care piere blestemul.
Bucură-te, chemarea lui Adam cel căzut.
Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei.
Bucură-te, înălțime la care cu anevoie ajung cugetele omenești.
Bucură-te, adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerilor.
Bucură-te, că ești scaun al Împăratului.
Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate.
Bucură-te, stea care arăți Soarele.
Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări.
Bucură-te, cea prin care se înnoiește zidirea.
Bucură-te, cea prin care ne închinăm Ziditorului.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul II

Știindu-se pe sine sfântă întru curăție, zise lui Gavril cu îndrăznire: minunea glasului tău cu anevoie se arată a fi primită sufletului meu; că nașterea zămislirii fără de sămânță mi-o vestești strigând: Aliluia!

Icosul II

Înțelegerea tainei dorind Fecioara să o înțeleagă, strigat-a către cel ce slujea: din pântecele meu cel curat, cum este cu putință să se nască fiu, spune-mi? Către care îngerul, cu frică însă strigând, așa a zis:
Bucură-te, cunoscătoarea tainei sfatului celui negrăit.
Bucură-te, credința celor ce se roagă în tăcere.
Bucură-te, începutul minunilor lui Cristos.
Bucură-te, căpetenia poruncilor Lui.
Bucură-te, scară cerească, pe care a coborât Dumnezeu.
Bucură-te, punte care treci la cer pe cei de pe pământ.
Bucură-te, minunea mult lăudată a îngerilor.
Bucură-te, rană de multă tânguire a diavolilor.
Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă.
Bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost.
Bucură-te, ceea ce întreci cunoștința înțelepților.
Bucură-te, ceea ce luminezi mințile celor credincioși.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul III

Puterea Celui Preaînalt a umbrit atunci spre zămislire pe cea nenuntită; și pântecele ei cel cu bun rod, ca o țarină dulce s-a arătat tuturor celor ce voiesc să secere mântuire, când cântă așa: Aliluia!

Icosul III

Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul aceleia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu sărituri, ca și cu niște cântări, a strigat către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite.
Bucură-te, câștigarea rodului cel fără de moarte.
Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul cel iubitor de oameni.
Bucură-te, ceea ce l-ai născut pe Săditorul vieții noastre.
Bucură-te, brazdă care ai încolțit înmulțirea îndurărilor.
Bucură-te, masă care porți curățire îmbelșugată.
Bucură-te, ceea ce înflorești livada desfătării.
Bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor.
Bucură-te, tămâie primită a rugăciunii.
Bucură-te, curățire a toată lumea.
Bucură-te, ceea ce ești bunăvoința lui Dumnezeu către cei muritori.
Bucură-te, ceea ce ești îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul IV

Vifor de gânduri de îndoială având în sine, înțeleptul Iosif s-a tulburat privind la tine, cea nenuntită, socotind că ai fi fost ispitită de nuntă, tu, cea nepătată. Aflând, însă, că de la Sfântul Spirit este conceperea ta, zis-a: Aliluia!

Icosul IV

Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Cristos în trup și, ca la un Păstor alergând, l-au văzut ca pe un Miel fără prihană în brațele Mariei la piept nutrindu-se, pe care lăudând-o, i-au zis:
Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului.
Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare.
Bucură-te, apărătoarea de dușmanii cei nevăzuți.
Bucură-te, deschiderea ușilor raiului.
Bucură-te, că cele cerești împreună se bucură cele pământești.
Bucură-te, că și cele pământești împreună saltă cu cerurile.
Bucură-te, gura apostolilor cea fără tăcere.
Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de lupte.
Bucură-te, temeiul cel tare al credinței.
Bucură-te, strălucită cunoștință a harului.
Bucură-te, cea prin care s-a golit iadul.
Bucură-te, cea pentru care ne-am îmbrăcat cu preamărire.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul V

Steaua cea cu dumnezeiesc drum văzând-o magii, mers-au pe urma luminii ei și, ținând-o ca pe o făclie, cu dânsa Îl căutau pe puternicul Împărat; și, ajungând pe Cel neajuns, s-au bucurat, strigându-i: Aliluia!

Icosul V

Văzut-au pruncii caldeilor în brațele Fecioarei pe Cel ce cu mâna a zidit pe oameni și, Stăpân cunoscându-l, deși a luat chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-i sluji și a striga celei binecuvântate:
Bucură-te, Maica Stelei celei neapusă.
Bucură-te, raza zilei celei de taină.
Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii.
Bucură-te, ceea ce luminezi pe cunoscătorii Treimii.
Bucură-te, ceea ce ai scos din domnie pe tiranul cel neomenos.
Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Cristos, iubitorul de oameni.
Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujirea idolească.
Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile întinate.
Bucură-te, ceea ce ai stins închinăciunea focului.
Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia patimilor.
Bucură-te, povățuitoarea înțelepciunii celor credincioși.
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul VI

Vestitori și purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, împlinind profeția Ta și, vestindu-te pe Tine, Cristoase, tuturor, lăsat-au pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte: Aliluia!

Icosul VI

Strălucind în Egipt, Tu, lumina adevărului, alungat-ai întunericul minciunii; că idolii aceluia, Mântuitorule, nerăbdând tăria Ta, s-au răsturnat; iar cei ce au scăpat de dânșii, strigat-au către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-te, îndreptarea oamenilor.
Bucură-te, căderea diavolilor
Bucură-te, ceea ce ai călcat rătăcirea înșelăciunii.
Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească.
Bucură-te, mare care ai înecat pe faraon cel netrupesc.
Bucură-te, stâncă ce ai adăpat pe cei însetați de viață.
Bucură-te, stâlp de foc care povățuiești pe cei din întuneric.
Bucură-te, acoperământul lumii mai întins decât norul.
Bucură-te, hrană care înlocuiești mana.
Bucură-te, slujitoarea sfintei desfătări.
Bucură-te, pământul făgăduinței.
Bucură-te, izvorâtoare de lapte și miere.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Preotul zice ectenia mică:

Preotul: Iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o; pe noi înșine, și unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea, și a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Condacul VII

Vrând Simeon să se mute dintru acest veac de acum înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar ai fost cunoscut de el ca Dumnezeu deplin; pentru aceea, s-a mirat de înțelepciunea Ta cea negrăită, strigând: Aliluia!

Icosul VII

Arătatu-ne-a zidire nouă, Ziditorul, Cel ce s-a arătat celor ce suntem făcuți de Dânsul; că din pântece fără sămânță a răsărit, păzindu-l întreg, precum a fost; iar noi, văzând minunea, să lăudăm strigând:
Bucură-te, floarea nestricăciunii.
Bucură-te, cununa înfrânării.
Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul învierii.
Bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească.
Bucură-te, pom cu rod luminos din care se hrănesc credincioșii.
Bucură-te, copac înfrunzit cu umbră bună sub care mulți se adăpostesc.
Bucură-te, ceea ce l-ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciți.
Bucură-te, ceea ce l-ai născut pe Răscumpărătorul celor robiți.
Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept.
Bucură-te, iertarea multor păcătoși.
Bucură-te, veșmântul celor lipsiți de încredere.
Bucură-te, iubire care întrece toată dorința.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul VIII

Străină naștere văzând, să ne înstrăinăm de lume, îndreptându-ne mintea spre cer: că pentru aceasta Cel Preaînalt pe pământ om umilit S-a arătat, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i strigă: Aliluia!

Icosul VIII

Întreg a fost întru cele de jos, și de cele de sus nu S-a depărtat, Cuvântul cel necuprins: că dumnezeiască coborâre, și nu mutare din loc, a fost nașterea din Fecioara cea chemată de Dumnezeu, care aude acestea:
Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu cel neîncăput.
Bucură-te, ușa tainei celei alese.
Bucură-te, vestea cea cu nepricepere a celor necredincioși.
Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a credincioșilor.
Bucură-te, purtătoare preasfântă a Celui ce este peste heruvimi.
Bucură-te, lăcaș preamărit al Celui ce este peste serafimi.
Bucură-te, ceea ce ai adunat într-una lucrurile cele potrivnice.
Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea.
Bucură-te, cea prin care s-a dezlegat păcatul.
Bucură-te, cea prin care s-a deschis raiul.
Bucură-te, cheia Împărăției lui Cristos.
Bucură-te, nădejde a bunătăților celor veșnice.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul IX

Toată firea îngerească s-a mirat de lucrul cel mare al întrupării Tale: că, pe Cel ce, ca un Dumnezeu, este neapropiat, l-a văzut om, tuturor apropiat, petrecând împreună cu noi și auzind de la toți: Aliluia!

Icosul IX

Pe retorii cei mult vorbitori, ca pe niște pești fără de glas îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, față de tine: că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas, și să naști ai putut; iar noi, de taina aceasta minunându-ne, cu credință strigăm:
Bucură-te, lăcașul înțelepciunii lui Dumnezeu.
Bucură-te, cămara purtării Lui de grijă.
Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți.
Bucură-te, ceea ce pe cei măieștri la cuvânt necuvântători i-ai vădit.
Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliți.
Bucură-te, că s-au veștejit făcătorii de basme.
Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor.
Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor.
Bucură-te, ceea ce ne-ai scos din adâncul necunoștinței.
Bucură-te, ceea ce pe mulți întru cunoștință i-ai luminat.
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască.
Bucură-te, limanul celor ce călătoresc pe marea vieții.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul X

Vrând să mântuiască lumea, Făcătorul tuturor, pe Sine însuși vestindu-se, în lume a venit, și Păstor fiind, ca un Dumnezeu, pentru noi om S-a arătat, ca și noi: căci, chemând cu asemănarea pe cel asemenea, ca un Dumnezeu, aude: Aliluia!

Icosul X

Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și al tuturor celor ce aleargă la tine: că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine, Curată, așezându-Se în pântecele tău și învățându-i pe toți să strige ție:
Bucură-te, turnul fecioriei.
Bucură-te, poarta mântuirii.
Bucură-te, începătoarea făpturii celei înțelegătoare.
Bucură-te, dătătoarea bunătății celei dumnezeiești.
Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliți cu rușine.
Bucură-te, că tu ai învățat pe cei lipsiți de înțelegere.
Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul minților.
Bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăției.
Bucură-te, cămara nunții celei fără de sămânță.
Bucură-te, ceea ce i-ai unit cu Domnul pe credincioși.
Bucură-te, ceea ce dintre fecioare ai fost bună nutritoare de prunc.
Bucură-te, haină de nuntă a sufletelor sfinților.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul XI

Nu ajunge toată cântarea care se înalță către mulțimea îndurărilor Tale celor multe; că de ți-am aduce Ție, Împărate sfinte, cântări la număr întocmai ca nisipul, nimic nu împlinim cum se cade din cele ce ai dat celor ce-ți strigă Ție: Aliluia!

Icosul XI

Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Sfânta Fecioară, aprinzând lumina cea netrupească, călăuzește spre dumnezeiască cunoștință pe toți, cu strălucire luminând mintea și cu strigare, ca aceasta, se cinstește:
Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător.
Bucură-te, raza luminii celei neapuse.
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele.
Bucură-te, ceea ce îngrozești pe dușmani ca un tunet.
Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea mult luminoasă.
Bucură-te, că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe.
Bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul spălării.
Bucură-te, ceea ce curățești întinăciunea păcatului.
Bucură-te, baia care speli conștiința.
Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei.
Bucură-te, mirosul bunei miresme a lui Cristos.
Bucură-te, viața veseliei celei de taină.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul XII

Vrând să dea iertare celor de demult, Dezlegătorul tuturor greșelilor omenești venit-a Însuși la cei ce se depărtaseră de harul Lui și, rupând zapisul, aude de la toți așa: Aliluia!

Icosul XII

Mărind nașterea ta, ca pe o biserică însuflețită toți te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu; că în pântecele tău așezându-se Domnul, Cel ce ține cu mâna toate, a sfințit, a preamărit și pe toți i-a învățat să strige către tine:
Bucură-te, locuința lui Dumnezeu și a Cuvântului.
Bucură-te, sfântă care ești mai mare decât sfinții.
Bucură-te, chivot poleit cu Spiritul.
Bucură-te, vistieria vieții cea nesecată.
Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși.
Bucură-te, lauda cea aleasă a preoților celor evlavioși.
Bucură-te, turnul cel neclintit al Bisericii.
Bucură-te, zidul cel nemișcat al Împărăției.
Bucură-te, cea prin care se ridică biruințele.
Bucură-te, cea prin care se surpă dușmanii.
Bucură-te, vindecarea trupului meu.
Bucură-te, mântuirea sufletului meu.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Condacul XIII

O, Maică prealăudată, care l-ai născut pe Cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, scapă de toată nevoia și scoate din chinul ce va să fie pe toți cei ce împreună îți cântă ție: Aliluia!

Și iar se citește

Icosul I

Îngerul cel mai de frunte din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te pe Tine, Doamne, întrupat, înspăimântatu-s-a și a stat, strigând către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, ceea prin care răsare bucuria.
Bucură-te, ceea prin care piere blestemul.
Bucură-te, chemarea lui Adam cel căzut.
Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei.
Bucură-te, înălțime la care cu anevoie ajung cugetele omenești.
Bucură-te, adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerilor.
Bucură-te, că ești scaun al Împăratului.
Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate.
Bucură-te, stea care arăți Soarele.
Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări.
Bucură-te, cea prin care se înnoiește zidirea.
Bucură-te, cea prin care ne închinăm Ziditorului.
Bucură-te, Mireasă pururea fecioară.

Apoi preotul zice ectenia:

Preotul: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne, și te îndură spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servului (servilor) lui Dumnezeu (N), și pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta și toate orașele și satele de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca blând, milostiv și lesne iertător să fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, și să ne scape de urgia care pe dreptate este asupra noastră, și să se îndure spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare, departe, și, milostive Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre și te îndură spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori Cu glas înalt:

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. C: Amin.

Și rugăciunile următoare:

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, care poți face tot binele, primește aceste daruri, care se cuvin numai ție, de la noi, nevrednicii tăi servi, ceea ce ești aleasă dintre toate făpturile cerești și pământești; căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine l-am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am făcut vrednici de sfânt Trupul Lui și de preacuratul Lui Sânge. Pentru aceea, fericită ești de toate popoarele, cea de Dumnezeu fericită, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită decât serafimii fiind. Și acum, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii tăi servi, ca să ne mântuim noi de tot sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului, și, până în sfârșit, cu rugăciunile tale ne păzește neosândiți. Iar cu paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, mărire, laudă, mulțumită și închinare pentru toate să înălțăm lui Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, și Făcătorului tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți; dă-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri, că, în afară de tine, altă scăpare și ajutor nu avem. Tu singură ești mijlocitoarea bucuriei noastre și, ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivirii, stând înaintea tronului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat. Auzi-ne și acum în ziua necazului nostru, pe noi ce cădem înaintea icoanei tale și cu lacrimi ne rugăm ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viață, și prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșita bucurie, întru Împărăția Fiului tău și Dumnezeului nostru. Amin.

Dezlegarea deplină

Preotul: Înțelepciune.

Credincioșii: Binecuvântează, părinte.

Preotul: Cel ce este binecuvântat, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă Biserica aceasta, în vecii vecilor.

Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Credincioșii: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită ești, fără de asemănare decât serafimii; care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut; pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Credincioșii: Mărire... Și acum... Doamne, îndură-te. de 3 ori Părinte, binecuvântează.

Duminica.

Cel ce a înviat din morți, Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfântului (N), a cărui pomenire o facem, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și iubitor de oameni.

Lunea.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu mijlocirile cereștilor Puteri fără de trupuri, ale sfântului (N), ...

Marțea.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale cinstitului și măritului proroc înaintemergător și botezător Ioan, ale sfântului (N), ...

Miercurea și vinerea.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile sfântului (N), ...

Joia.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților măriți și întru tot lăudați apostoli, ale sfântului (N), ...

Sâmbăta.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților măriți și întru tot lăudați apostoli, ale sfinților și bine biruitorilor mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale sfântului (N), a cărui pomenire o facem, și ale tuturor sfinților, ...

Sursa: Casa de editură Viața Creștină - www.viata-crestina.ro.