Rugăciuni de folos la primirea Împărtășaniei

Rugăciuni ale Sf. Vasile cel Mare

Stăpâne Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, izvorul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura cea văzută și nevăzută, Fiul Tatălui celui fără de început, cel ce ești împreună veșnic și împreună fără de început, care pentru multă bunătate, în zilele de apoi te-ai îmbrăcat în trup, și te-ai răstignit, și te-ai înmormântat pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat: însuți, Împărate fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului, și pleacă spre mine urechea Ta, și ascultă cuvintele mele. Că am greșit, Doamne, greșit-am la cer și înaintea Ta, și nu sunt vrednic să caut la înălțimea gloriei Tale; că am mâniat bunătatea Ta, călcând poruncile Tale, și neascultând de învățăturile Tale. Ci Tu, Doamne, iertător fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pier cu fărădelegile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea.

Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin Proorocul Tău: Cu vrerea nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici îți place pierzarea omenească, ci vrei, ca toți să se mântuiască și să vină la cunoștința cea adevărată. Pentru aceea și eu, deși sunt nevrednic de cer și de pământ, și nici de această viață trecătoare, cu totul fiind supus păcatului, și robit dezmierdărilor, și spurcând chipul Tău, ci fiind făptura și zidirea Ta: nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu ticălosul; ci îndrăznind întru milostivirea Ta cea nemăsurată, mă apropiu. Primește-mă deci și pe mine, iubitorule de oameni, ca pe desfrânata, și pe tâlharul, ca pe vameșul și pe fiul cel rătăcit, și ridică sarcina cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatele lumii, și vindeci neputințele oamenilor, și chemi la Tine pe cei osteniți și însărcinați, și le dai odihnă. Cel ce n-ai venit să chemi pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși: curățește-mă de toată spurcăciunea trupului și a sufletului; învață-mă, să împlinesc cele sfinte întru frica Ta; ca prin curată mărturisirea conștiinței mele, primind părticeaua Sfintelor Tale, să mă unesc cu Trupul și cu Sângele Tău cel sfânt, și să te am, viețuind și petrecând întru mine, împreună cu Părintele și cu Spiritul Tău cel sfânt.

Așa, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul meu: să nu-mi fie mie spre osândă împărtășirea preacuratelor și de viață făcătoarelor Tale Taine, nici să mă bolnăvesc cu trupul și cu sufletul, împărtășindu-mă cu nevrednicie dintr-însele; dă-mi mie, până la cea din urmă a mea suflare, ca fără de osândă să primesc partea Sfintelor Tale, spre împărtășirea Sfântului Spirit, spre merinde ale vieții veșnice, și spre răspuns bine primit la înfricoșătoarea Ta judecată. Ca și eu, împreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale cele nestricăcioase, care le-ai gătit celor ce te iubesc pe Tine, Doamne, întru care ești preamărit în veci. Amin.

sau alta:

Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacurat Trupul Tău, și cu scump Sângele Tău, și sunt vinovat, și osândă îmi mănânc și-mi beau, nesocotind Trupul și Sângele Tău, al Cristosului și Dumnezeului meu; ci întru îndurările Tale nădăjduind, mă apropiu de Tine, cel ce ai zis: „Cel ce mănâncă Trupul Meu, și bea Sângele Meu, rămâne întru mine, și Eu întru dânsul.” Îndură-te deci spre mine, Doamne, și nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta; și să-mi fie mie Sfintele acestea, spre vindecare, și curățire, și luminare, și pază, și mântuire, și spre sfințirea sufletului și a trupului; spre depărtarea a toată nălucirea și fapta vicleană, și lucrarea diavolească ce se lucrează cu propus întru mădularele mele; spre îndrăznirea către Tine și spre iubirea Ta; spre îndreptarea vieții și spre întărire; spre adăugarea virtuții și a desăvârșirii; spre împlinirea poruncilor; spre împărtășirea cu Sfântul Spirit; spre merindea vieții veșnice, și spre răspuns bineprimit la înfricoșătoarea Ta judecată, iar nu spre judecată, sau spre osândă.

Rugăciuni ale Sf. Ioan Gură de Aur

Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic, nici nu mi se cade, ca să intri sub acoperemântul casei sufletului meu, pentru că este deșartă toată și surpată, și nu ai la mine loc cuviincios, ca să-ți pleci capul; ci precum, dintru înălțime pentru noi te-ai umilit, pleacă-te și acum la umilința mea. Și precum bine ai voit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în spurcatul meu trup. Și precum n-ai socotit a fi lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii, în casa lui Simon leprosul, așa binevoiește a intra și în casa sufletului meu cel umilit, al leprosului și păcătosului. Și precum n-ai respins pe păcătoasa, cea asemenea mie, care s-a apropiat și s-a atins de Tine, așa te îndură și spre mine păcătosul, care mă apropiu și mă ating de Tine.

Și precum nu te-ai scârbit de spurcata și blestemata ei gură, ceea ce te săruta, așa nu te scârbi nici de gura mea, și mai spurcată, și mai blestemată, nici de urâte și necurate buzele mele, și de limba mea cea cu totul necurată. Ci să fie mie cărbunele preasfântului Tău Trup și al scumpului Tău Sânge, spre sfințire, și luminare, și spre întărirea umilitului meu suflet și a trupului, spre ușurarea greutății greșelilor mele cele multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre schimbarea și împiedecarea viclenei și relei mele deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea poruncilor Tale, spre adăugarea dumnezeiescului Tău har, și spre dobândirea Împărăției Tale. Că nu ca un nepăsător mă apropiu de Tine, Cristoase Dumnezeule, ci nădăjduind întru bunătatea Ta cea nespusă, și pentru ca, stând departe multă vreme de împărtășirea Ta, să nu fiu sfâșiat de lupul cel înțelegător.

Pentru aceea mă rog Ție: Precum singur ești sfânt, Stăpâne, sfințește-mi trupul și sufletul, mintea și inima, măruntaiele și pântecele, și întreg mă înnoiește, și înrădăcinează frica Ta întru mădularele mele, și sfințirea Ta fă-o neștearsă din mine. Și fii mie ajutor și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea, învrednicindu-mă și de a sta de-a dreapta Ta, împreună cu Sfinții Tăi. Pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Maicii Tale, și ale preacuratelor Puteri fărădetrup care slujesc Ție, și ale tuturor Sfinților, care din veac bine ți-au plăcut. Amin.

sau alta:

Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, ca să intri sub acoperemântul sufletului meu; ci deoarece Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind mă apropiu. Poruncești, și voi deschide porțile, care Tu singur le-ai făcut, și intră cu iubirea de oameni, așa cum ești; intră, și vei lumina cugetul meu cel întunecat. Cred că vei face-o aceasta, pentru că nu te-ai ferit de desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici ai lepădat pe vameșul care s-a pocăit, nici pe tâlharul care a cunoscut Împărăția Ta nu l-ai alungat, nici pe prigonitorul cel ce s-a pocăit nu l-ai lăsat, precum era, ci pe toți, care au alergat cu pocăință la Tine, i-ai înșirat în ceata prietenilor Tăi: cel ce singur ești binecuvântat totdeauna, acum și pururea, și în nemărginiții veci. Amin.

sau alta:

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, îndură-te și iartă mie, păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Tău rob, păcatele, smintelile și alunecările mele, câte ți-am greșit din tinerețile mele, până în ziua și ora de acum, fie cu știință și neștiință, fie în cuvinte, sau în fapte, sau în sfaturi, în gânduri și în îndeletniciri, și în toate simțirile mele. Și pentru rugăciunile celei ce te-a născut pe Tine fără sămânță, ale Preacuratei și Pururea Fecioarei Maria Maica Ta, a celei ce este singura nădejde neînfruntată și folosința și mântuirea mea, învrednicește-mă fără osândă să mă împărtășesc cu preacuratele și nemuritoarele și făcătoarele de viață și înfricoșătoarele Tale Taine, spre iertarea păcatelor, și spre viața de veci, spre sfințirea, luminarea, întărirea, vindecarea și sănătatea sufletului și a trupului, și spre ștergerea și pierderea de tot a cugetelor, judecăților și prejudețelor mele cele rele, și a nălucirilor celor de noapte, care vin de la spiritele cele întunecate și rele. Că a Ta este Împărăția, și puterea, mărirea, cinstea și închinăciunea, împreună și a Tatălui și a Spiritului Tău celui sfânt, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

sau alta:

Cred, Doamne, și mărturisesc, că Tu ești cu adevărat Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume, să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred, că acesta este însuși preacurat Trupul Tău și însuși preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog Ție: Îndură-te spre mine, și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, care le-am făcut cu cuvântul, cu fapta, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor, și spre viața de veci. Amin.

Rugăciuni ale Sf. Ioan Damaschinul

Stăpâne, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, cel ce singur ai putere de a ierta oamenilor păcatele, ca un bun și iubitor de oameni, iartă mie toate greșelile făcute cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preamăritele, preacuratele, și de viață făcătoarele Tale Taine, nu spre pedeapsă, nici spre adăugarea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre arvunirea vieții și Împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, și spre fugărirea celor protivnici, spre stârpirea greșelilor mele cele multe. Că Tu ești Dumnezeul milei, și al îndurărilor, și al iubirii de oameni, și Ție mărire înălțăm împreună și Tatălui, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

sau alta:

Înaintea ușilor bisericii Tale stând, nu mă depărtez de cugetele cele cumplite; ci Tu, Cristoase Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul, și ai avut milă de cananeeancă, și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi îndurările iubirii Tale de oameni, și mă primește pe mine, cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânata și pe ceea ce-i curgea sânge; că aceasta, atingându-se de poala Ta, ușor a luat vindecare, iar aceea, cuprinzând preacuratele Tale picioare, a dobândit iertarea păcatelor. Iară eu ticălosul, întreg Trupul Tău cutezând a-l primi, să nu fiu ars; ci mă primește ca și pe acelea, și luminează simțirile sufletului meu, arzând vina păcatului meu, pentru rugăciunile celei ce fără de sămânță te-a născut, și ale Puterilor cerești; că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Sursa: după „Orologhion”, 1992

Rugăciuni înainte de Împărtășanie

Iată vin plin de încredere în bunătatea și mila Ta nemărginită, vin, Doamne, la Tine, ca un bolnav la tămăduitorul său, ca un flămând și însetat la izvorul vieții, ca un sărac și nevoiaș la regele cerului, ca un servitor la stăpânul său, ca o făptură la creatorul său, ca un întristat la mângăetorul său milos. Vin la Tine, Doamne, să-mi vindeci suferința, să-mi speli necurăția, să-mi luminezi orbia, să-mi îmbogățești sărăcia, să-mi sfințești sufletul, să-mi îndumnezeiești viața și să mă unești cu Tine. De aceea cu credință, cu umilință și cu stăruință cer: „O, Doamne, vino în ajutorul meu, Stăpâne, grăbește de mă ajută.”

Dar nu sunt vrednic să vii la mine, căci în păcate de atâtea ori am petrecut. Însă cunoscând nemărginita-ți bunătate, mă încred în Tine cel ce nu ești răsplată celor vrednici - să te primească nici îngerii nu-s vrednici, - ci leac celor bolnavi și pâine de viață pentru cei dornici de adevărată îndreptare. Dă-mi deci curajul să te știu apăra cu tăria eroică a lui Tarcisiu, martirul euharistic, și fă-mă să te iubesc cum n-am iubit pe nimeni, să te iubesc cum nu te-a iubit încă nimeni. Și de aceea

Curățește Doamne, întinăciunea sufletului și a trupului meu și dă-mi Cristoase, picături de lacrimi, care să spele întinăciunea inimii mele, dă-mi focul iubirii Tale, care să ardă spinii patimilor mele; dă-mi puterea Ta care să alunge de la mine, duhul înșelăciunii, lăcomiei, mincinii, necurăției, ce se lucrează după îndemnul diavolului, și,

Iartă mie păcătosului și nevrednicului Tău rob, păcatele, smintelele și alunecările mele, câte ți-am greșit din tinerețele mele, până în ziua și ora aceasta, fie cu știința și neștiința, fie cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu sfatul, cu gândul și cu toate simțirile mele și învrednicește-mă, fără osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele și nemuritoarele și de viață făcătoarele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințirea, luminarea, întărirea, vindecarea sufletului și spre ștergerea gândurilor rele, care vin de la duhurile cele întunecate și necurate.

Și întărește-mi credința: Cred, Doamne și mărturisesc, că Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel(-a) dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși preacurat Trupul Tău și însuși preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog ție: miluește-mă, și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința; și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale celei de Taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș primește-mă: că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către Tine: Pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta. Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtășirea sfintelor Tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului. Amin.

Căci tare doresc să mă unesc cu Tine, o Doamne Dumnezeul meu, iubirea mea, tot binele meu și fericirea mea nesfârșită. Aș vrea să te primesc cu dorința cea mai arzătoare și cu respectul cel mai adânc, pe care l-a avut vreodată un sfânt aici pe pământ. Cu acea dorință, acel respect, acea laudă și cinste, cu acea mulțumire, vrednicie și dragoste, cu acea credință, nădejde și curăție a inimii, cu care te-a primit și te-a dorit prea sfânta Fecioară Maria, când a răspuns cu smerenie și evlavie îngerului, care i-a adus vestea cea bună despre misterul întrupării, zicând: „Iată servitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Căci precum dorește cerbul izvoarele apelor, doresc eu

Să vii, Isuse, în inima mea cu toate darurile Tale și să fii hrana sufletului meu. Vino, Isuse, și umple trupul meu cu mireasma făcătorului de viață trupului Tău, și cu cinstit sângele Tău îndulcește sufletul meu de amărăciunea, cu care potrivnicul m-a adăpat. Vino Doamne, în sărmana mea inimă, adeseori abătută, chinuită și învinsă de uneltirile dușmane. Sfințește-o prin venirea Ta și păzește-mi curată floarea tinereții, ca să am parte de vederea Dumnezeirii Tale. Vino, și te coboară în pieptul meu, care este biserica, altarul și chivotul preacuratului Tău Trup și preacinstitului Tău Sânge. Vino, și voi împodobi acest altar cu florile credinței, ascultării, evlaviei, bunătății, umilinței și cu crinul curăției. Vino, dar, Isuse, în inima mea și rămâi la mine totdeauna, căci bine-mi este mie a te îmbrățișa pe Tine, Dumnezeul meu, și a pune în Tine nădejdea mântuirii mele.

Rugăciuni după Împărtășanie

Ai venit ca viață să am și mai multă să am, de aceea la loc de pășune m-ai așezat și la apa odihnei m-ai hrănit; gătit-ai masă înaintea mea, uns-ai cu unt-de-lemn capul meu, și m-ai povățuit în casa Domnului, unde voi putea locui întru lungime de zile. Da, eu sunt în casa Ta, și Tu ești în inima mea. Ai venit Isuse, Tu care ești cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, înțelepciune, viață, sfințire, putere, lumină, bunătate, curăție, frumusețe. Ai venit cu toată strălucirea Ta, în casa întunecoasă a inimii mele. De aceea aș vrea să am glasul tuturor îngerilor și sfinților, să te pot preamări cu vrednicie pe Tine, Domnul și Mântuitorul meu. Ai venit

Să te ador și să te laud împreună cu toată ceata fericiților din cer, cu ceata creștinilor buni de pe pământ și cu toate sufletele din purgator. Te ador Isuse, în pieptul meu, în toate chivoturile și mai ales acolo, unde, afară de preoți, nici un suflet nu te primește, unde nici o mână nu împodobește biserica Ta, unde nici un ochi nu te caută și unde nici o inimă nu te dorește. Te ador și te laud, căci Tu singur ești sfânt, Tu singur ești mare, Tu singur ești Domn. Umple Doamne, gura mea de lauda Ta, ca să laud mărirea Ta, că mai învrednicit a mă împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu preafericitele, și de viață făcătoarele Tale Taine. Ajută-mă

Să-ți mulțumesc Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai respins pe mine păcătosul, ci m-ai învrednicit a fi părtaș sfintelor Tale. Mulțumescu-ți, că pe mine nevrednicul m-ai învrednicit a mă împărtăși cu preacuratele și cereștile Tale daruri. Primește ca mulțumire toate rugăciunile preacuratei Tale Mame Maria și cele ale îngerilor și sfinților. Primește Doamne, mulțumirile ce ți-s-au adus până azi pe pământ, în toate sfintele liturghii și cuminecări. În sfârșit, primește toată ființa mea ca mulțumire, împreună cu tot ce am și sunt. Viața mea toată să nu fie decât o rugăciune de mulțumire. Dă-mi putere

Să mă jertfesc ție, Domnului meu și Dumnezeului meu; ție îți jertfesc mintea și voința, inima și sufletul și ființa mea întreagă. Domnește peste ele ca un rege atotputernic. Ție-ți jertfesc toate gândurile, vorbele și faptele mele. Și, ca semn al acestei jertfe, vreau să iert orice supărare și orice nedreptate ce mi s-a făcut din partea oricui, și să mă rog pentru toți membrii Bisericii. Iar dacă inima mea s-ar revolta contra acelora, care mă vorbesc de rău, sau îmi fac nedreptate, fă, să aud rugăciunea Ta de pe cruce: „Părinte, iartă-i că nu știu ce fac”. Și ca să pot ierta din inimă, te rog Isuse,

Să-mi slăbești patimile și să-mi înmulțești harul Doamne Isuse Cristoase, curăță sufletul meu de orice pată, și păstrază-i neprihănită haina harului sfințitor; fă, ca prin împărtășirea cu sfintele taine, să mă înstrăinez de patimi, să am adăugarea darului și desăvârșirea virtuții (cutare). Tu cunoști slăbiciunea și nestatornicia mea. Sprijinește-mă cu brațul Tău cel puternic, să nu cad; călăuzește pașii mei cu lumină strălucitoare, să nu rătăcesc; apără-mă, ca să nu mă învingă dușmanul; ajută-mă, să țin credința ce ți-am jurat-o: credința până la moarte. Dă-mi harul

Să-mi sfințești trupul și sufletul, mintea și inima, și întreg să mă înnoești și să înrădăcinezi frica Ta întru mădularele mele, și sfințirea Ta să o faci neștearsă din mine, ca, avându-te locuitor în inima mea, să-mi aduc aminte totdeauna de harul Tău, și să nu mai viez mie, ci Ție, Stăpânului și Făcătorului meu de bine, și astfel

Să vin în Împărăția Ta. Trupul Tău cel sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viată veșnică și scump Sângele Tău, spre iertarea păcatelor. Fie mie Euharistia aceasta, spre bucurie, sănătate și veselie; și la înfricoșata a doua venire a Ta, învrednicește-mă a sta de-a dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicei Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

Iată-mă o bune și preadulce Isuse, că mă prostern în genunchi înaintea feței Tale, și te rog cu cea mai mare căldură a sufletului, să binevoiești a întipări în inima mea simțăminte vii de credință, nădejde și dragoste, o adevărată pocăință de păcatele mele și o puternică voință de a mă îndrepta; acum, când cu o mare mișcare și durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale Tale, având înaintea ochilor ceea ce profetul David a zis despre Tine, o bune Isuse: Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat-au toate oasele mele (Ps.21,17-18). (Indulgență, dacă se recită înaintea unui crucifix sau a unei iconițe a Răstignitului. Plenară după cuminecare.)

Sursa: după „Rugăciunea tineretului”, 1945

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, lumina sufletului meu, speranța, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea, îți mulțumesc că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, să fiu părtaș la Preacuratul Trup și la Scumpul Sânge al Fiului Tău. Tu, care ai născut lumina cea adevărată, luminează-mi ochii inimii; Tu, care ai născut izvorul nemuririi, fă-mă viu pe mine cel omorât de păcat; Mamă iubitoare a Dumnezeului cel milostiv, ai milă de mine și dă pocăință și înfrângere inimii mele, umilință cugetelor mele și rechemare din robia judecăților. Și învrednicește-mă până la suflarea cea mai de pe urmă, fără osândă, să primesc sfințirea Preacuratelor Taine, spre vindecarea sufletului și a trupului; și dă-mi lacrimi de pocăință și de mărturisire ca să te laud și să te preamăresc în toate zilele vieții mele. Că binecuvântată ești în veci. Amin.

Rugăciunea Sf. Toma de Aquino

Îți mulțumesc, Doamne Sfinte, Părinte atotputernic, veșnic Dumnezeu, că ai binevoit să mă îndestulezi pe mine, păcătosul și nevrednicul Tău serv, cu Scumpul Trup și Sânge al Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos, prin nici o vrednicie a mea, ci numai prin bunăvoința milostivirii Tale. Te rog ca această împărtășanie să nu-mi fie o vină spre pedeapsă, ci o mijlocire mântuitoare spre iertare. Să-mi fie spre întărirea credinței și drept scut al bunăvoinței. Să-mi fie spre dezrădăcinarea viciilor mele, spre strivirea poftelor rele și necurate, spre sporirea dragostei și a răbdării, a smereniei și a ascultării, spre apărarea puternică împotriva curselor tuturor vrăjmașilor, atât văzuți cât și nevăzuți; spre liniștea desăvârșită a tuturor patimilor trupești și sufletești; spre puternica unire cu singurul și adevăratul Dumnezeu și spre dobândirea fericită a scopului de pe urmă al vieții mele. Și te rog să fii bun să mă duci pe mine, păcătosul, la acel ospăț nespus, unde, cu Fiul Tău și cu Spiritul Sfânt, pentru Sfinții Tăi ești lumină adevărată, săturare deplină, bucurie veșnică, plăcere și fericire desăvârșită. Prin Același Cristos Domnul nostru. Amin.

Altă rugăciune

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viață veșnică, iar scumpul Tău Sânge spre iertarea păcatelor. Să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie și sănătate; iar la a doua Ta venire învrednicește-mă să stau de-a dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Mame și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

Sursa: după „Carte de rugăciuni”, 1996.