Rugăciuni pentru Biserică

Pentru Biserică

Rugăciune a Sfântului Efrem

Binecuvântată să fie îndurarea Ta, Doamne Isuse Cristoase, Împăratul nostru și Fiul lui Dumnezeu, Căruia ne închinăm. Tu ești Dumnezeul nostru, ajutorul vieții noastre și speranța noastră mai presus de toate. Când îndurării Tale i s-a făcut milă de noi și a plăcut iubirii Tale, ai venit să ne răscumperi și ai dezrobit neamul nostru. Ai vindecat rănile noastre, șters-ai datoriile și ne-ai mântuit din moarte cu îndurarea Ta. Ai așezat pe pământ o Biserică după asemănarea Împărăției Tale Cerești. Cu iubire ai ridicat-o, cu îndurare ai crescut-o, sufletește ți-ai logodit-o și cu patimile Tale ai răscumpărat-o. Și iată, acum, vrăjmașul oamenilor, cu slugile sale, o tăgăduiește cu nerușinare; de aceea, poartă de grijă, Doamne, de Biserica Ta, ca să nu rămână neîmplinită promisiunea Ta. Nu lăsa ca frumusețea primită a Miresei Tale să fie despuiată de averea ei și să devină săracă. Împlinește promisiunea pe care ai făcut-o lui Petru și întărește-ți cuvintele cu fapta. Fă neînvinse porțile Bisericii Tale, puternic și maiestuos să-i fie conducătorul. Binecuvântează-i pe fiii ei și-i ocrotește, dăruiește pace preoților ei și fii milostiv față de vrăjmașii ei. Fă să locuiască pacea în mijlocul ei și depărtează de lângă ea dezbinările. Dă-ne fericirea aceea, ca, în sfântă frică, să petrecem viață liniștită și fără păcate; fă să putem păzi credința noastră cu speranță tare și cu dragoste desăvârșită. Fă să fie plăcută înaintea Ta purtarea noastră și, în ziua cea mare, să putem afla la Tine îndurare. Atunci neîncetat te vom lăuda, Doamne, împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt. Amin.

Pentru unirea Bisericilor

Preasfântă Treime, existență mai presus de ani, începutul vieții, al unității, iubitoare de oameni și plină de bunătate, îți înălțăm mărire și cerem iertare pentru păcatul lumii, pace și un singur cuget pentru Biserică.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt.

Doamne, în unire și cu trei străluciri, stăpânire dumnezeiască singură și în trei luminători, primește-i pe cei care îți cântă cu cuviință și mântuiește-i de greșeli, de ispite și de greutăți; dăruiește-le grabnic pace și unirea Bisericilor în iubire.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

În pântecele fecioresc locuind, Cristoase Mântuitorul meu, Te-ai arătat lumii neschimbat și ai promis să fii întotdeauna cu servii Tăi. De aceea, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, dăruiește pace turmei Tale.

Doamne Dumnezeule, Care ai adunat deosebite popoare ca să mărturisească Numele Tău, Ție ne rugăm pentru popoarele din Orient. Aducându-ne aminte de vrednicia lor mai mare care au avut-o în Biserica Ta, fă, te rugăm, ca inspirați de Tine, s-o dăruiască din nou și să formeze împreună cu noi o singură turmă sub un singur păstor. Fă ca și ei să se adape cu învățăturile sfinților Părinți, care sunt Părinții credinței noastre. Apără-ne de orice greșeală prin care s-ar îndepărta de noi. Iar spiritul înțelegerii și al iubirii între oameni fă s-aducă în grabă ziua când rugăciunile noastre se vor uni cu ale lor; ca toate popoarele și toate limbile să-l recunoască și să-l mărturisească pe Domnul nostru Isus Cristos, Fiul Tău, Căruia i se cuvine mărire, cinstire și împărăție veșnică, împreună cu Tine și Preasfântul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru Sfântul Părinte

Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeule atotputernic, Cel Care, cu nemărginită iubire de oameni, ai așezat Biserica Ta sfântă, ca printr-însa toți să vină la cunoașterea adevărului și să se mântuiască; Tu, Care pe Apostolul Tău Petru l-ai pus cap văzut al Bisericii Tale; adu-ți aminte cu îndurare de urmașul Sfântului Petru, de vicarul Tău pământesc, de Preafericitul nostru părinte Papa (N), și dăruiește-l sfintei Tale Biserici în pace, întreg, onorat, sănătos, îndelungat în zile, întărind cuvântul adevărului Tău. Fă să fie fericită cârmuirea lui și, sub păstorirea sa înțeleaptă, să înflorească Biserica Ta, să se întoarcă în sânul ei păgânii și necredincioșii, să înceteze ereziile și dezbinările Bisericilor și să vină, Doamne, vremea aceea fericită când va fi o turmă și un păstor. Ajută-i, Doamne, ca, împreună cu turma încredințată grijii lui, să ajungă la fericirea veșnică. Pentru că Tu ești mântuirea noastră și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt. Amin.

Pentru Episcop

Bunule Isuse, Păstorul suprem al sufletelor noastre, umple inima Episcopului nostru (N.) cu darul Sfântului Tău Spirit. Varsă în sufletul lui credință vie, speranță tare, dragoste nefățarnică, înțelepciune cerească și tărie neclintită; fă să fie un păstor adevărat, după dorința Preasfintei Tale Inimi, ca așa să ne cârmuiască încât să-i fim spre bucurie și mângăiere și, în ziua cea mare când vei veni să-i judeci pe cei vii și pe cei morți, pe păstori și pe credincioși, pentru păstorirea lui credincioasă, să dobândească cununa fericirii veșnice. Amin.

Pentru păstorii sufletești

Isuse al meu, Cristoase, Tu ai dat Bisericii Tale păstori sufletești care să-i conducă pe credincioși pe cărările mântuirii. Dă-le harul să-și împlinească cu zel și însuflețire slujba lor sfântă, ca să mijlocească la Tine pentru noi; și cu rugăciunile lor și cu viața lor sfântă să abată mânia Ta de la noi; să strălucească în mijlocul nostru prin frumusețea virtuților, iar noi să-i urmăm pe calea cea bună. Răsplătește ostenelile lor ca, în ziua răsplătirii, să le dăruiești lor și nouă bucuria și fericirea aleșilor Tăi. Amin.

Pentru misionari

alcătuită de Papa Pius al XI-lea

Preaiubitul meu Mântuitor, Isuse Cristoase, Care ai mântuit lumea cu prețul Preascumpului Tău Sânge, întoarce-ți privirile pline de milă către omenire, care încă în mare parte trăiește cuprinsă de rătăcire și de umbra morții. Fă ca raza adevărului Tău să pătrundă în toată lumea. O, Isuse, înmulțește apostolii învățăturii Tale; aprinde și binecuvântează cu darul Tău zelul și lucrarea lor, ca astfel, prin ei, toți să ajungă să te cunoască pe Tine, Care ești Făcătorul și Mântuitorul lor.

Recheamă-i la turma Ta pe cei rătăciți și pe toți răzvrătiții; întoarce-i la sânul adevăratei Tale Biserici. Grăbește, preaiubite Isuse, timpul de mult așteptat, ca să vină Împărăția Ta pe pământ. Adu-i la Inima Ta preadulce pe toți oamenii, pentru ca toți să poată fi părtași de binefacerile mari ale mântuirii în viața veșnică a Raiului. Amin.

Sursa: după „Carte de rugăciuni”, 1996.