Urmarea Dupăcinarului cel mic

- scurtat -

Rugăciunile începătoare

Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea ești, și toate le plinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, si ne curățește de toată spurcăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău; vină Împărăția Ta; fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 12 ori.

Veniți să ne închinăm, și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. - Veniți să ne închinăm, și să cădem la Cristos împăratul nostru Dumnezeu. - Veniți să ne închinăm, și să cădem la însuși Cristos Împăratul și Dumnezeul nostru. de 3 ori

Unul dintre psalmii următori:

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu curățește-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ție unuia am greșit, și ce este rău înaintea Ta am făcut: Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale, și biruitor să ieși, când te vor judeca. Că iată întru fărădelegi am fost conceput, și în păcate m-a născut maica mea!

Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, si mă voi curăți: spăla-mă-vei, și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie: bucura-se-vor oasele cele umilite.

Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și cu spirit stăpânitor întărește-mă. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale, și cei păcătoși la Tine se vor întoarce. Mântuiește-mă de sângiuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi adus: arderi de tot nu vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine plăcute-ți vor fi jertfa de dreptate, prinosul și arderile de tot: atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Psalmul 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte: Doamne, ca să-mi ajuți mie, grăbește. Să fie rușinați, și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să fie întorși înapoi, și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie întorși de grabă, rușinându-se, cei ce-mi grăiesc mie: bine, bine!

Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce te caută pe Tine, Dumnezeule: și să zică pururea, cei ce iubesc mântuirea Ta: Mărit fie Domnul! Iară eu sărac sunt și lipsit: Dumnezeule, ajută-mi. Ajutorul meu și mântuitorul meu ești Tu: Doamne, nu întârzia.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău: căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.

Că a prigonit dușmanul sufletul meu: smerit-a până la pământ viața mea. Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului: nesimțitor s-a făcut întru mine spiritul meu, întru mine s-a tulburat inima mea.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, gânditu-m-am la toate lucrurile Tale: la faptele mâinilor Tale am cugetat. Întins-am spre Tine mâinile mele: sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.

De grabă auzi-mă, Doamne: slăbit-a spiritul meu. Să nu întorci fața Ta de către mine: și voi fi asemenea celor ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta: că întru Tine am nădăjduit.

Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge: că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne: la Tine am găsit scăpare. Învață-mă, să fac voia Ta: că Tu ești Dumnezeul meu.

Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept: pentru Numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu, și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei. Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu: căci robul Tău sunt eu.

Doxologia mică

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-te, bine te cuvântăm, ne închinăm Ție, te rugăm pe Tine: mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule; Doamne Fiule unule-născut, Isuse Cristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatele lumii:
miluiește-ne pe noi, cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui: și ne miluiește.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Isus Cristos: întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine te voi cuvânta, și voi lăuda Numele Tău în veac și în veacul veacului.
Doamne, scăpare te-ai făcut nouă, în neam și în neam: Eu am zis: Doamne, miluiește-mă:
vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta: că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții: întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, și lăudat și preamărit este Numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi: precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne: învață-mă îndreptările Tale.
Bine ești cuvântat, Stăpâne: înțelepțește-mă cu îndreptările Tale.
Bine ești cuvântat, Sfinte: luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne mila Ta e în veac: lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.
Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție mărire se cuvine: Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită, și preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara, și s-a făcut om.
Și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții; a cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit; care a grăit prin Prooroci.
Întru Una, Sfântă, Catolică, și Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților,
Și viața veacului, ce va să fie. Amin.

Alte rugăciuni

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ, ești închinat și preamărit, Cristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult îndurate, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, cel ce pe toți chemi la mântuire, cu făgăduința bunătăților Tale, ce vor să fie: însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta, și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, judecățile îndreptează, gândurile curățește-le; și ne mântuiește de tot necazul, de rele și de durere. Ocolește-ne cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinții, și la cunoștința măririi Tale celei neapropiate. Că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii, și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Și rugăciunea aceasta, către Născătoarea de Dumnezeu, a lui Pavel Monahul

Nespurcată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă Doamnă, care pe Dumnezeu Cuvântul cu oamenii prin minunată nașterea ta l-ai unit, și firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cerești o ai împreunat, ceea ce ești singura nădejde a celor fără nădejde, și celor biruiți ajutătoare, folositoare gata celor ce aleargă la tine, și tuturor creștinilor scăpare: nu te scârbi de mine păcătosul și spurcatul, cel ce cu urâte cugete și cuvinte și fapte pe mine tot netrebnic, și prin lene, dulceților vieții cu voia rob m-am făcut. Ci ca ceea ce ești Maica iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea ta de oameni îndură-te de mine păcătosul și rătăcitul, și primește rugăciunea mea, ce se aduce Ție din buze spurcate, și pe Fiul tău și Stăpânul și Domnul nostru, cu îndrăzneala ta cea de Maică cuprinzându-l, roagă-l, ca să-mi deschidă și mie milostivirile cele iubitoare de oameni ale bunătății Sale, și trecând cu vederea greșelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăință, și împlinitor cuvios al poruncilor Sale să mă arate. Și fii lângă mine, pururea, ca o îndurătoare, și compătimitoare, și iubitoare de bine: întru această viață de acum, folositoare și ajutătoare caldă, năvălirile potrivnicilor oprindu-le, și la mântuire îndreptându-mă; și în vremea ieșirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l, și întunecatele fețe ale viclenilor draci departe de la dânsul alungându-le; iar în ziua cea înfricoșată a judecății, de munca cea veșnică scăpându-mă, și măririi celei negrăite a Fiului tău și Dumnezeului nostru moștean pe mine făcându-mă. Care să o și dobândesc, Doamna mea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, prin mijlocirea și sprijinul tău; cu darul și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, Domnului și Dumnezeului, și Mântuitorului nostru Isus Cristos; căruia se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte, și cu Preasfântul, și Bunul, și de viață Făcătorul lui Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune, către Domnul nostru Isus Cristos, a lui Antioh Monahul

Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihna trupului și a sufletului; și ne păzește pe noi de somnul cel întunecat al păcatului, și de toată patima cea întunecată și de noapte, a plăcerilor. Așează întărâtările patimilor, stinge săgețile celui rău, cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleșug; zburdările trupului nostru le potolește, și tot gândul nostru cel pământesc și trupesc adoarme-l. Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă, gând curat, inimă trează, somn ușor și de toată nălucirea satanei netulburat. Scoală-ne pe noi în vremea rugăciunii, întăriți întru poruncile Tale, și aducerea aminte de judecățile Tale întru noi neîntreruptă avându-o. Cuvântare de preamărire toată noaptea nouă ne dăruiește, ca să lăudăm, și să binecuvântăm, și să preamărim preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Spiritului Sfânt, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preamărită, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiul tău și Dumnezeul nostru, și roagă-l, să mântuiască, pentru tine, sufletele noastre.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperemântul meu este Spiritul Sfânt. Treime Sfântă, mărire Ție.

Toată nădejdea întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu: păzește-mă sub acoperemântul tău.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Pe cei ce ne urăsc și ne fac strâmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraților și rudeniilor noastre dăruiește-le cererile cele către mântuire, și viața veșnică. Pe cei ce sunt întru neputință cercetează-i, și vindecare le dăruiește. Pe cei de pe mare cârmuiește-i. Cu cei călători împreună călătorește. Regelui ajută-i în luptă. Celor ce slujesc nouă și se îndură de noi, iertare de păcate le dăruiește. Pe cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii, miluiește-i după mila Ta. Pomenește, Doamne, pe părinții și frații noștri cei mai înainte adormiți, și-i odihnește, unde priveghează lumina feței Tale. Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei robiți, și-i scapă pe ei de orice ispită. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc prinoase și fac bine întru sfintele Tale Biserici, și le dă lor cererile cele către mântuire, și viața cea veșnică. Pomenește-ne, Doamne, și pe noi umiliții și păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, și luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale, și ne povățuiește pe noi în calea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, și ale tuturor Sfinților Tăi. Că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Sursa: „Orologhion”, 1992.