Ora I

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni ești, și toate le împlinești, tezaurul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește de toată întinarea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Poporul: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-te spre noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime îndură-te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin. Doamne îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Cristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 5

Graiurile mele ascultă-le, Doamne,
înțelege strigarea mea.
Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu;
căci către Tine mă voi ruga, Doamne.
Dis-de dimineața vei auzi glasul meu,
dimineața voi sta înaintea Ta, și voi vedea.
Că Dumnezeul, care nu voiește fărădelegea, Tu ești,
nu va locui lângă Tine făcătorul de rele,
nici vor petrece călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi.
Urât-ai, Doamne, pe toți, cei ce lucrează fărădelegea.
Pierde-vei pe toți, cei ce grăiesc minciuna;
pe ucigaș și pe viclean îl urăște Domnul.
Iar eu, întru mulțimea milei Tale, intra-voi în casa Ta,
mă voi închina spre sfânt lăcașul Tău, întru frica Ta.
Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta,
din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea Ta, calea mea!
Căci nu este în gura lor adevăr,
inima lor este pustie;
Groapă deschisă gura lor,
cu limbile lor au grăit vicleșuguri.
Judecă-i, Dumnezeule;
cadă din uneltirile lor;
Pentru mulțimea nelegiuirilor lor, leapădă-i,
că împotriva Ta s-au sculat, Doamne.
Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine;
în veac se vor bucura, și vei locui într-înșii.
Și se vor lăuda întru Tine toți cei ce iubesc numele Tău,
că Tu vei binecuvânta pe cel drept.
Doamne, ca și cu o pavăză a bunei voiri,
ne-ai încununat pe noi.

Psalmul 89

Doamne, scăpare te-ai făcut nouă, în neam și neam.
Mai înainte de a se fi făcut munții și de a se fi zidit pământul și lumea,
și, din veac, și până în veac, Tu ești.
Nu întoarce pe om întru nimicire,
și ai zis: Reîntoarceți-vă fii ai oamenilor.
Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne,
ca ziua de ieri, care a trecut, și, ca o strajă în noapte.
Deșertăciunile lor, ani vor fi,
dimineața, ca iarba va trece.
Dimineața va înflori și va trece, de cu seară se va tăia,
se va veșteji și se va usca.
Că ne-am sfârșit întru urgia Ta,
și întru mânia Ta ne-am cutremurat.
Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta,
veacul nostru, în lumina feței Tale.
Că toate zilele noastre au apus,
și întru urgia Ta ne-am sfârșit.
Anii noștri, ca o pânză de păianjen s-au socotit,
zilele anilor noștri într-înșii șaptezeci de ani,
Iară de vor fi în puteri, optzeci de ani,
și, ce este peste aceștia: osteneală și necaz.
Că a venit liniște asupra noastră,
și ne vom îndrepta.
Cine cunoaște puterea urgiei Tale,
și pentru frica Ta, mânia Ta să o măsoare?
Dreapta Ta în așa chip arată-mi-o mie,
și, pe cei învățați la inimă, în înțelepciune.
Întoarce-te, Doamne; până când?
și fii milostiv cu robii Tăi.
Umplutu-ne-am dimineața de mila Ta, Doamne,
și ne-am bucurat, și ne-am veselit în toate zilele noastre;
Veselitu-ne-am, pentru zilele, în care ne-ai umilit,
pentru anii, în care am văzut rele.
Și caută spre robii Tăi, și spre lucrurile Tale,
și povățuiește pe fiii lor.
Și să fie strălucirea Domnului Dumnezeului nostru peste noi
și lucrul mâinilor noastre îl îndreptează.

Psalmul 100

Milă și judecată voi cânta, Ție, Doamne.
Cânta-voi în psaltire,
Și voi lua aminte la calea fără prihană.
Când oare vei veni la mine?
Umblat-am întru nerăutatea inimii mele,
în mijlocul casei mele.
N-am pus înaintea ochilor mei lucru fărădelege;
pe cei ce făceau călcări de lege i-am urât.
Nu s-a însoțit cu mine inimă îndărătnică;
pe cel rău, care se abate de la mine, nu l-am cunoscut.
Pe cel ce clevetea într-ascuns pe vecinul său,
pe acela l-am alungat afară.
Cu cel îngâmfat cu ochiul, și cu cel nesățios la inimă,
cu acela n-am mâncat împreună.
Ochii mei, peste credincioșii pământului, ca să șadă împreună cu mine.
Cel ce umblă în cale fără prihană, acela-mi slujește mie.
Nu va locui în mijlocul casei mele, cel ce este trufaș;
cel ce grăiește neadevăruri, nu este drept înaintea ochilor mei.
În dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului,
ca să pustiesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fărădelegea.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire Ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire Ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire Ție Dumnezeului nostru, mărire Ție.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Se citește troparul sau troparele zilei din Orologhion sau Minei

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Născătoarei de Dumnezeu

Cum te vom numi, ceea ce ești cu dar dăruită? Cer, că ai răsărit pe soarele dreptății? Rai, că ai odrăslit floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai rămas nestricată? Maică curată, că ai avut în sfintele tale brațe Fiu, pe Dumnezeul tuturor? Pe acela roagă-l, să mântuiască sufletele noastre.

Apoi:

Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, și să nu mă stăpânească toată fărădelegea, de 2 ori

Mântuiește-mă de clevetirea oamenilor, și voi păzi poruncile Tale. de 2 ori

Fața Ta arat-o robului Tău și mă învață îndreptările Tale. de 2 ori

Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud gloria Ta, toată ziua mare-cuviința Ta, de 3 ori

Poporul: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime îndură-te spre noi; Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se citește condacul sau condacele zilei din Orologhion sau Minei

Apoi:

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ ești închinat și preamărit, Cristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult îndurate; Care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși îi miluiești, Cel ce pe toți chemi la mântuire cu făgăduința bunătăților Tale ce vor să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreaptă viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile le curățește, judecățile le îndreaptă, gândurile le curățește și ne mântuiește de tot necazul, de rele și de durere. Ocolește-ne cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi Tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, Părinte, binecuvântează.

Preotul: Dumnezeule, îndură-te spre noi și ne binecuvântează; luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.

Poporul: Amin.

Preotul: Cristoase, lumina cea adevărată, care luminează și sfințește pe tot omul, ce vine în lume: să se însemneze peste noi lumina feței Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată; și îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, și ale tuturor Sfinților Tăi.

Poporul: Amin.

Apolisul (Dezlegarea mică)

Preotul: Mărire Ție, Cristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire Ție.

Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi, de 3 ori. - Părinte, binecuvântează.

Preotul: Cristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.