Paraclisul Maicii Domnului

Începutul

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spiritul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Cristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Și îndată: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului și chemați numele cel sfânt al Lui.

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat și, întru numele Domnului, le-am înfrânt.

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi spune lucrurile Domnului.

Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta s-a pus în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta și minunat lucru este întru ochii noștri.

Și troparele acestea. Vers 4.

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum, cu stăruință să alergăm păcătoșii și umiliții, și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută îndurându-te de noi; grăbește, că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe servii tăi deșerți, că numai pe tine nădejde te-am câștigat.

Mărire... Și acum...

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu ne vom îndepărta de la tine, Stăpână, pentru că tu mântuiești pe servii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
Că, iată, întru fărădelegi am fost zămislit și în păcate m-a născut maica mea.
Că, iată, adevărul l-ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta și Spiritul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele le vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spiritul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă-i bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul

Cântare I

Vers 8. Irmos

Apa trecând-o ca pe uscat, și din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, a strigat: Răscumpărătorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. [Se repetă după primele stihuri ale Cântării]

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire, o, Maică a Cuvântului și Fecioară: de rele și de nevoi mântuiește-mă.

Asupririle patimilor mă tulbură, și de multă supărare se umple sufletul meu; împăcă-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Mărire...

Pe tine, ceea ce l-ai născut pe Mântuitorul și pe Dumnezeu, te rog, Fecioară, mântuiește-mă de nevoi; că la tine, scăpând acum, ridic și sufletul și cugetul.

Și acum...

Bolnav fiind cu trupul și cu sufletul, de dumnezeiască cercetare și de purtarea ta de grijă învrednicește-mă, singura Maică a lui Dumnezeu: ceea ce ești bună și Născătoarea Celui bun.

Cântarea III. Irmos

Doamne, făcătorule al celor de deasupra crugului ceresc și întemeietorule al Bisericii, Tu mă întărește în iubirea Ta, că Tu ești culmea doririlor și întărirea credincioșilor, Unule iubitorule de oameni.

Mijlocitoare și acoperământ vieții mele te pun, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: tu mă îndreaptă la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată.

Te rog, Fecioară, risipește tulburarea sufletească și viforul întristărilor mele; că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Cristos începătorul liniștii l-ai născut, ceea ce singură ești preacurată.

Mărire...

Ceea ce l-ai născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine izvorăște-o tuturor; că toate le poți, ceea ce l-ai născut pe Cristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu preafericită.

Și acum...

Cu neputințe cumplite și cu patimi bolnave fiind încercat, Fecioară, tu ajută-mă; că pe tine te știu vistierie de vindecări neîmpuținată și nesecată, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Următoarele se zic după Cântarea III și VI

Mântuiește-i de nevoi pe servii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că la tine scăpăm ca la un zid nesurpat și la o folositoare.

Caută cu bunăvoință, atotlăudată Născătoare de Dumnezeu, spre răutatea cea cumplită a trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. [Apoi, preotul îi pomenește pe aceia pentru care se face Paraclisul. Iar credincioșii cântă: Doamne, îndură-te spre noi]

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Și îndată Sedealna. Vers 2

Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu stăruință strigăm către tine: Născătoare de Dumnezeu, vino degrabă și ne mântuiește de nevoi, ceea ce singură ești grabnică folositoare.

Cântare IV. Irmos

Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, cunoscut-am lucrurile Tale și am preamărit dumnezeirea Ta.

Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele alină-le, ceea ce l-ai născut pe Domnul cârmuitorul, dumnezeiască Mireasă.

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie, ceea ce l-ai născut pe Cel milostiv și Mântuitorul tuturor celor ce te laudă.

Mărire...

Îndulcindu-ne, Preacurată, cu darurile tale, ție cântare de mulțumită cântăm, cei ce te cunoaștem pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Și acum...

Nădejde și întărire și zid al mântuirii nemișcat câștigându-te pe tine, cea întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim.

Cântare V. Irmos

Luminează-ne cu poruncile Tale, Doamne, și cu brațul Tău cel înalt pacea Ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni.

Umple de veselie inima mea, Preacurată, dăruindu-mi bucuria ta cea neamestecată, ceea ce ai născut pricina veseliei.

Mântuiește-ne din nevoi, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut răscumpărarea cea veșnică și pacea, care întrece toată mintea.

Mărire...

Cu strălucirea luminii tale risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască Mireasă, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică.

Și acum...

Vindecă neputința patimilor mele, Curată, învrednicindu-mă de cercetarea ta, și cu rugăciunile tale dăruiește-mi sănătate.

Cântare VI. Irmos

Rugăciune voi înălța către Domnul și Lui îi voi spune necazurile mele: că de rele s-a umplut sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat; și mă rog ca Iona: din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule.

Precum a mântuit de moarte și de stricăciune firea mea, care era cuprinsă de stricăciune și de moarte, pe Sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-l pe Domnul și Fiul tău să mă scape de răutatea dușmanilor.

Folositoare și preaputernică păzitoare a vieții te știu, Fecioară, care împrăștii mulțimea ispitelor și alungi asupririle diavolilor, și mă rog: de stricăciunea patimilor mele mântuiește-mă.

Mărire...

Ca un zid de scăpare și mântuire desăvârșită a sufletelor și desfătare în necazuri te-am câștigat pe tine, Fecioară, și de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Doamnă, mântuiește-ne acum de patimi și de nevoi.

Și acum...

În pat zac acum neputincios și nu este vindecare trupului meu: ci mă rog ție celei bune, care l-ai născut pe Dumnezeu și Mântuitorul lumii și vindecătorul bolnavilor: ridică-mă din stricăciunea bolilor.

Mântuiește de nevoi pe servii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că la tine scăpăm ca la un zid nesurpat și la o folositoare.

Caută cu bunăvoință, atotlăudată Născătoare de Dumnezeu, spre răutatea cea cumplită a trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. [Preotul face iarăși pomenire, ca după Cântarea III]

Cu glas înalt:

Preotul: Cu Tu ești Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Condac. Vers 2

Ceea ce ești ocrotitoare neînvinsă creștinilor, mijlocitoare neschimbată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci aleargă, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine: grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mântuire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Apoi Treptele.

Antifonul I. Vers 4

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește, Mântuitorul meu, și mă mântuiește.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba, de foc veți fi uscați.

Mărire...

Prin Sfântul Spirit tot sufletul viază, și prin curăție se înalță; luminează-se prin unimea Treimii cu sfințenie de taină.

Și acum...

Prin Sfântul Spirit izvorăsc râurile darului care adapă toată făptura, spre rodire de viață.

Și îndată Prohimenul

Pomeni-voi numele Tău în tot neamul și neamul.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită de poporul tău și de casa părintelui tău; și va dori Împăratul frumusețea ta.

Toată suflarea să laude pe Domnul. Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. Lăudați pe Dumnezeu întru sfinții Lui.

Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Preotul: Înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor ().

Credincioșii: Și spiritului tău.

Preotul: La citirea Sfintei Evanghelii de la Luca.

Credincioșii: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Preotul: Să luăm aminte.

Luca 1, 39-49; 56

În zilele acelea sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; și Elisabeta s-a umplut de Spiritul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul”. Atunci a zis Maria: „Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia servitoarei Sale. Iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel puternic, și sfânt e numele Lui”. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni. Apoi s-a întors la casa sa.

Credincioșii: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Vers 2

Mărire...

Părinte, Cuvinte, și Spirite, Treimea cea în unime, șterge mulțimea greșelilor mele.

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, șterge mulțimea greșelilor mele.

Stih: Miluește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și, după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.

Stihirile. Vers 6

Nu mă încredința folosinței omenești, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea servului tău; că necaz mă cuprinde și nu pot să sufăr săgetările diavolilor; acoperământ nu am agonisit nicăieri, nici unde să scap eu, ticălosul, de pretutindeni fiind dușmănit; și mângâiere nu am în afară de tine, Doamna lumii. Nădejdea și folositoarea credincioșilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea, ci fă ce-mi este de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ci cere harul și primește dăruirea, spre folosul cererii.

Schimbarea celor necăjiți, ușurarea celor bolnavi fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul; pacea celor dușmăniți, liniștea celor înviforați, singura mijlocitoare a credincioșilor.

Apoi preotul:

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit prooroc înaintemergător și botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; ale celui dintru sfinți Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni; ale celui dintru sfinți Părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul dacoromanilor; ale sfinților măriți și bine învingători mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale sfântului (căruia îi este închinată biserica sau a cărui pomenire o facem), și ale tuturor sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzine pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și te îndură spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Cu glas înalt:

Preotul: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia-născut Fiului Tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

Cântarea VII. Irmos

Tinerii cei ce din Iudeea au ajuns oarecând în Babilon, cu credința Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Mântuirea noastră, când ai vrut să o rânduiești, Mântuitorule, în pântecele Fecioarei te-ai așezat: pe care folositoare lumii ai arătat-o; Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Pe Voitorul îndurării, pe care l-ai născut, Maică curată, roagă-l acum, să mântuiască de greșeli și de întinăciunile sufletului pe cei ce strigă cu credință: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Mărire...

Vistierie de mântuire, și izvor de nestricăciune, și turn de tărie, și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe Tine, ai arătat-o celor ce strigă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum...

De neputința trupurilor și de boala sufletelor, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste vin către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să se vindece: ceea ce l-ai născut nouă pe Mântuitorul Cristos.

Cântarea VIII. Irmos

Pe Împăratul cerurilor, pe care-l laudă oștile îngerești: lăudați-l și-l preaînălțați întru toți vecii.

Pe cei ce au lipsă de ajutorul tău, nu-i trece cu vederea, Fecioară: pe cei care te laudă și te preaînalță în toți vecii.

Bogăție de vindecări dăruiești celor ce te laudă cu credință, Fecioară, și preaînalță nașterea ta cea negrăită.

Mărire...

Slăbiciunile sufletului și durerile trupului meu le vindeci, Fecioară: ca să te preamăresc pe tine, cea plină de har.

Și acum...

Asupririle ispitelor și năvălirile patimilor tu le alungi, Fecioară: ca să te lăudăm întru toți vecii.

Cântarea IX. Irmos

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărturisim, cei ce ne-am mântuit prin tine, Fecioară curată: cu cetele cele fără de trup, pe tine mărindu-te.

De către curgerea lacrimilor mele nu te întoarce, Fecioară, care l-ai născut pe Cristos, Cel ce a șters toată lacrima de la toată fața.

Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut mâhnirea păcatului.

Adăpostire și folosință și zid nemișcat, scăpare și acoperământ și veselie fii, Fecioară, celor ce aleargă la tine.

Mărire...

Cu razele luminii tale luminează, Fecioară, negura neștiinței alungând de la cei ce cu credință te vestesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Și acum...

Pe cel ce a fost umilit de boală, Fecioară, vindecă-l: dintru nesănătate întru sănătate întorcându-l.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită ești fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

[Preotul cădește altarul și poporul, sau locul unde se cântă Paraclisul, iar credincioșii cântă Stihirile acestea]

Vers 2

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a scăpat pe noi din blestem: pe Doamna lumii, cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele cele multe mi se îmbolnăvesc trupul și sufletul; la tine scap, ceea ce ești plină de har, nădejdea celor fără nădejde, tu-mi ajută.

Stăpână și Maica Răscumpărătorului, primește rugăciunile nevrednicilor servi ai tăi, ca să fii mijlocitoare către Cel ce s-a născut din tine; o, Doamna lumii, fii mijlocitoarea.

Din inimă cântăm acum cântare cu bucurie, ție, Născătoarei de Dumnezeu celei atotlăudate; împreună cu Înaintemergătorul și cu toți sfinții, roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi.

Toate cetele îngerilor, mergătorule înainte al Domnului, cei doisprezece apostoli, și toți sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciune, ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este Împărăția...

Și Troparele acestea. Vers 6

Îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii, îndură-te spre noi.

Mărire...

Doamne, îndură-te spre noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum, ca un milostiv, și ne mântuiește de dușmanii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău: toți suntem lucrul mâinilor Tale, și numele Tău îl chemăm.

Și acum...

Ușa milostivirii deschide-o nouă, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, cei ce nădăjduim întru tine, ci prin tine să ne mântuim de nevoi: că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Apoi preotul zice ectenia:

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzine și te îndură spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servului (servilor) lui Dumnezeu (N), și pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta și tot orașul (sau satul) de ciumă, de foamete, de cutremur, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; și pentru ca blând, milostiv și lesne iertător să fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să întoarcă toată mânia, ce este pornită împotriva noastră, și să ne scape de urgia, care pe dreptate e asupra noastră, și să se îndure spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și, milostive Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre și te îndură spre noi.

Credincioșii: Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori

Cu glas înalt:

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin.

[După aceasta, până ce credincioșii sărută icoana Născătoarei de Dumnezeu, se cântă Troparele acestea. Vers 2]

Pentru toți te rogi, ceea ce ești bună, care scapă cu credință sub mâna ta cea puternică; că noi păcătoșii nu avem către Dumnezeu în nevoi și în necazuri pururea altă mijlocitoare, fiind încărcați cu multe păcate, Maică a Dumnezeului Celui Preaînalt. Pentru aceea cădem înaintea ta: mântuiește pe servii tăi din toate primejdiile.

Stih: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul și neamul.

Bucuria celor întristați și folositoarea celor asupriți și dătătoare de nutremânt a flămânzilor, mângâierea celor străini, toiagul bătrâneților, cercetarea bolnavilor, acoperământ și mijlocitoare a celor neputincioși, tu ești Maica lui Dumnezeu Cel Preaînalt; ție, Preacurată, ne rugăm, grăbește de-i mântuiește pe servii tăi.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită de poporul tău și de casa părintelui tău, și va dori Împăratul frumusețea ta.

Bucură-te, Fecioară preacurată.
Bucură-te, cinstit sceptru al Împăratului Cristos.
Bucură-te, ceea ce ai crescut strugurul cel de taină.
Bucură-te, lumină a toată lumea.
Bucură-te, bucuria tuturor.
Bucură-te, mântuirea credincioșilor.
Bucură-te, apărătoarea tuturor creștinilor, Doamnă.

Mărire... Și acum...

Vers 8

Bucură-te, laudă a toată lumea.
Bucură-te, casa Domnului.
Bucură-te, munte umbrit.
Bucură-te, scăpare.
Bucură-te, sfeșnic de aur.
Bucură-te, Preacurată mărirea creștinilor.
Bucură-te, Maria, Maica lui Cristos Dumnezeu.
Bucură-te, raiule.
Bucură-te, masă dumnezeiască.
Bucură-te, vas de aur.
Bucură-te, bucuria tuturor.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Doamna mea preabinecuvântată, ocrotitoarea neamului omenesc, scăparea și mântuirea celor ce aleargă la tine, știu cu adevărat că foarte mult am păcătuit și te-am supărat, preaîndurată Doamnă, și pe Cel născut cu trup din tine, pe Dumnezeul cel bun, dar am multe exemple ale acelora care, mai înainte de mine, au mâniat îndurarea Lui: pe vameși, pe desfrânate și pe ceilalți păcătoși, cărora li s-a dat iertare de păcate, pentru părere de rău și mărturisire. Deci aceste miluite chipuri punându-le înaintea ochilor sufletului meu greșelnic și privind spre atâta îndurare a lui Dumnezeu primită de dânșii, am îndrăznit și eu, păcătosul, să vin cu pocăință la îndurarea ta, preîndurată Doamnă. Dă-mi mână de ajutor și cere de la Fiul tău și Dumnezeu iertarea păcatelor mele cele grele. Cred și mărturisesc neîncetat că Acela pe care l-ai născut, Fiul tău, este adevărat Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, judecătorul viilor și al morților, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Cred și mărturisesc, de asemenea, că tu ești cu adevărat Născătoarea de Dumnezeu, izvorul îndurărilor, mângâierea celor ce plâng, căutarea celor pierduți, puternică și neîncetată mijlocitoare către Dumnezeu, care iubești foarte mult neamul creștinesc și stai cu bunătate pentru îndreptarea mea. Că nu este cu adevărat alt ajutor și acoperământ pentru oameni afară de tine, o, Doamnă preaîndurată, și nimeni care a sperat în tine nu s-a rușinat; și prin tine îmbunându-l pe Dumnezeu, nimeni nu este părăsit. Pentru aceasta, rog bunătatea ta nemăsurată: deschide-mi ușile îndurării tale, celui ce am rătăcit și am căzut în noroiul adâncului. Nu te scârbi de mine, întinatul, nu trece cu vederea rugăciunea mea, a păcătosului, nu mă lăsa pe mine, netrebnicul, pe care m-a răpit, ca să mă piardă, vrăjmașul cel rău, ci îmbunează-l pentru mine pe îndurătorul Dumnezeu, Cel ce s-a născut din tine, să ierte păcatele mele și să mă mântuiască din pieirea mea. Ca și eu, cu toți ce au dobândit iertare, să cânt și să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu, Cel născut din tine, și ajutorul tău puternic pentru mine în viața aceasta și în cea de veci.

Dezlegarea deplină

Preotul: Înțelepciune.

Credincioșii: Binecuvântează, părinte.

Preotul: Cel ce este binecuvântat, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Credincioșii: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă Biserica aceasta, în vecii vecilor.

Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Credincioșii: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită ești, fără de asemănare decât serafimii; care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut; pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Credincioșii: Mărire... Și acum... Doamne, îndură-te. de 3 ori Părinte, binecuvântează.

Duminica.

Cel ce a înviat din morți, Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfântului (N), a cărui pomenire o facem, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și iubitor de oameni.

Lunea.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu mijlocirile cereștilor Puteri fără de trupuri, ale sfântului (N), ... Marțea.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale cinstitului și măritului proroc înaintemergător și botezător Ioan, ale sfântului (N), ...

Miercurea și vinerea.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile sfântului (N), ...

Joia.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților măriți și întru tot lăudați apostoli, ale sfântului (N), ...

Sâmbăta.

Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților măriți și întru tot lăudați apostoli, ale sfinților și bine biruitorilor mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale sfântului (N), a cărui pomenire o facem, și ale tuturor sfinților, ...

Sursa: Casa de editură Viața Creștină - www.viata-crestina.ro.