Urmarea Dupăcinarului cel mic

- scurtat -

Rugăciunile începătoare

Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le plineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi, si ne curăţeşte de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău; vină împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. - Că a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Spiritului Sfânt, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 12 ori.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. - Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Cristos împăratul nostru Dumnezeu. - Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Cristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. de 3 ori

Unul dintre psalmii următori:

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit, şi ce este rău înaintea Ta am făcut: Ca să te arăţi drept întru cuvintele tale, şi biruitor să ieşi, când te vor judeca. Că iată întru fărădelegi am fost conceput, şi în păcate m-a născut maica mea!

Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, si mă voi curăţi: spăla-mă-vei, şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie: bucura-se-vor oasele cele umilite.

Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi cu spirit stăpânitor întăreşte-mă. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei păcătoşi la Tine se vor întoarce. Mântuieşte-mă de sângiuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aş fi adus: arderi de tot nu vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine plăcute-ţi vor fi jertfa de dreptate, prinosul şi arderile de tot: atunci vor aduce pe altarul Tău viţei.

Psalmul 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte: Doamne, ca să-mi ajuţi mie, grăbeşte. Să fie ruşinaţi, şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să fie întorşi înapoi, şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie întorşi de grabă, ruşinându-se, cei ce-mi grăiesc mie: bine, bine!

Să se bucure şi să se veselească de tine toţi, cei ce te caută pe Tine, Dumnezeule: şi să zică pururea, cei ce iubesc mântuirea ta: Mărit fie Domnul! Iară eu sărac sunt şi lipsit: Dumnezeule, ajută-mi. Ajutorul meu şi mântuitorul meu eşti tu: Doamne, nu întârzia.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Şi să nu intri la judecată cu robul Tău: căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.

Că a prigonit duşmanul sufletul meu: smerit-a până la pământ viaţa mea. Aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii veacului: nesimţitor s-a făcut întru mine spiritul meu, întru mine s-a tulburat inima mea.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, gânditu-m-am la toate lucrurile Tale: la faptele mâinilor Tale am cugetat. Întins-am spre Tine mâinile mele: sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.

De grabă auzi-mă, Doamne: slăbit-a spiritul meu. Să nu întorci faţa Ta de către mine: şi voi fi asemenea celor ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila Ta: că întru Tine am nădăjduit.

Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge: că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne: la Tine am găsit scăpare. Învaţă-mă, să fac voia Ta: că Tu eşti Dumnezeul meu.

Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la pământ drept: pentru Numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu, şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei. Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu: căci robul tău sunt eu.

Doxologia mică

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-te, bine te cuvântăm, ne închinăm Ţie, te rugăm pe Tine: mulţumim Ţie, pentru mare mărirea Ta.
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule; Doamne Fiule unule-născut, Isuse Cristoase, şi Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatele lumii:
miluieşte-ne pe noi, cel ce ridici păcatele lumii.
Primeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui: şi ne miluieşte.
Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn, Isus Cristos: întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine te voi cuvânta, şi voi lăuda Numele Tău în veac şi în veacul veacului.
Doamne, scăpare te-ai făcut nouă, în neam şi în neam: Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă:
vindecă sufletul meu, că am greşit ţie.
Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă, să fac voia Ta: că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieţii: întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat a ne păzi.
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este Numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi: precum am nădăjduit şi noi întru Tine.
Bine eşti cuvântat, Doamne: învaţă-mă îndreptările Tale.
Bine eşti cuvântat, Stăpâne: înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale.
Bine eşti cuvântat, Sfinte: luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne mila Ta e în veac: lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.
Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie mărire se cuvine: Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită, şi preanevinovată, şi Maica Dumnezeului nostru.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţinătorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii; a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit; care a grăit prin Prooroci.
Întru Una, Sfântă, Catolică, şi Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor,
Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.

Alte rugăciuni

Cel ce în tot timpul şi în toată ora, în cer şi pe pământ, eşti închinat şi preamărit, Cristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive şi mult îndurate, care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătoşi miluieşti, cel ce pe toţi chemi la mântuire, cu făgăduinţa bunătăţilor Tale, ce vor să fie: însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ora aceasta, şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, judecăţile îndreptează, gândurile curăţeşte-le; şi ne mântuieşte de tot necazul, de rele şi de durere. Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unitatea credinţii, şi la cunoştinţa măririi Tale celei neapropiate. Că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt.

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Şi rugăciunea aceasta, către Născătoarea de Dumnezeu, a lui Pavel Monahul

Nespurcată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă Doamnă, care pe Dumnezeu Cuvântul cu oamenii prin minunată naşterea ta l-ai unit, şi firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti o ai împreunat, ceea ce eşti singura nădejde a celor fără nădejde, şi celor biruiţi ajutătoare, folositoare gata celor ce aleargă la tine, şi tuturor creştinilor scăpare: nu te scârbi de mine păcătosul şi spurcatul, cel ce cu urâte cugete şi cuvinte şi fapte pe mine tot netrebnic, şi prin lene, dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut. Ci ca ceea ce eşti Maica iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea ta de oameni îndură-te de mine păcătosul şi rătăcitul, şi primeşte rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze spurcate, şi pe Fiul tău şi Stăpânul şi Domnul nostru, cu îndrăzneala ta cea de maică cuprinzându-l, roagă-l, ca să-mi deschidă şi mie milostivirile cele iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale, şi trecând cu vederea greşelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă, şi împlinitor cuvios al poruncilor Sale să mă arate. Şi fii lângă mine, pururea, ca o îndurătoare, şi compătimitoare, şi iubitoare de bine: întru această viaţă de acum, folositoare şi ajutătoare caldă, năvălirile potrivnicilor oprindu-le, şi la mântuire îndreptându-mă; şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l, şi întunecatele feţe ale viclenilor draci departe de la dânsul alungându-le; iar în ziua cea înfricoşată a judecăţii, de munca cea veşnică scăpându-mă, şi măririi celei negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru moştean pe mine făcându-mă. Care să o şi dobândesc, Doamna mea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, prin mijlocirea şi sprijinul tău; cu darul şi cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, Domnului şi Dumnezeului, şi Mântuitorului nostru Isus Cristos; căruia se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte, şi cu Preasfântul, şi Bunul, şi de viaţă Făcătorul lui Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune, către Domnul nostru Isus Cristos, a lui Antioh Monahul

Şi ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihna trupului şi a sufletului; şi ne păzeşte pe noi de somnul cel întunecat al păcatului, şi de toată patima cea întunecată şi de noapte, a plăcerilor. Aşează întărâtările patimilor, stinge săgeţile celui rău, cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleşug; zburdările trupului nostru le potoleşte, şi tot gândul nostru cel pământesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne dăruieşte nouă, Dumnezeule, minte deşteaptă, gând curat, inimă trează, somn uşor şi de toată nălucirea satanei netulburat. Scoală-ne pe noi în vremea rugăciunii, întăriţi întru poruncile tale, şi aducerea aminte de judecăţile Tale întru noi neîntreruptă avându-o. Cuvântare de preamărire toată noaptea nouă ne dăruieşte, ca să lăudăm, şi să binecuvântăm, şi să preamărim preacinstitul şi de mare cuviinţă Numele Tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului Sfânt, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Preamărită, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeul nostru, şi roagă-l, să mântuiască, pentru tine, sufletele noastre.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperemântul meu este Spiritul Sfânt. Treime sfântă, mărire ţie.

Toată nădejdea întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu: păzeşte-mă sub acoperemântul tău.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt.

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Pe cei ce ne urăsc şi ne fac strâmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraţilor şi rudeniilor noastre dăruieşte-le cererile cele către mântuire, şi viaţa veşnică. Pe cei ce sunt întru neputinţă cercetează-i, şi vindecare le dăruieşte. Pe cei de pe mare cârmuieşte-i. Cu cei călători împreună călătoreşte. Regelui ajută-i în luptă. Celor ce slujesc nouă şi se îndură de noi, iertare de păcate le dăruieşte. Pe cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii, miluieşte-i după mila Ta. Pomeneşte, Doamne, pe părinţii şi fraţii noştri cei mai înainte adormiţi, şi-i odihneşte, unde priveghează lumina feţei Tale. Pomeneşte, Doamne, pe fraţii noştri cei robiţi, şi-i scapă pe ei de orice ispită. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc prinoase şi fac bine întru sfintele tale Biserici, şi le dă lor cererile cele către mântuire, şi viaţa cea veşnică. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi umiliţii şi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, şi luminează mintea noastră cu lumina cunoştinţei Tale, şi ne povăţuieşte pe noi în calea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria, şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

după "Orologhion", 1992