Rugăciunile principale

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. - Că a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le plineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt; şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre. Amin.

Crezul (Simbolul credinţei)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţinătorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii; a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl [şi de la Fiul] purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit; care a grăit prin Prooroci.
Într-Una, Sfântă, Catolică, şi Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor,
Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.

Doxologia cea mică

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-te, bine te cuvântăm, ne închinăm Ţie, te rugăm pe Tine: mulţumim Ţie, pentru mare mărirea Ta.
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule; Doamne Fiule unule-născut, Isuse Cristoase, şi Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatele lumii: miluieşte-ne pe noi, cel ce ridici păcatele lumii.
Primeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui: şi ne miluieşte.
Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn, Isus Cristos: întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine te voi cuvânta, şi voi lăuda Numele Tău în veac şi în veacul veacului.
Doamne, scăpare te-ai făcut nouă, în neam şi în neam: Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă: vindecă sufletul meu, că am greşit ţie.
Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă, să fac voia Ta: că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieţii: întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat a ne păzi.
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este Numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi: precum am nădăjduit şi noi întru Tine.
Bine eşti cuvântat, Doamne: învaţă-mă îndreptările Tale.
Bine eşti cuvântat, Stăpâne: înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale.
Bine eşti cuvântat, Sfinte: luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne mila Ta e în veac: lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.
Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie mărire se cuvine: Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit, şi ce este rău înaintea Ta am făcut: Ca să te arăţi drept întru cuvintele tale, şi biruitor să ieşi, când te vor judeca. Că iată întru fărădelegi am fost conceput, şi în păcate m-a născut maica mea!

Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, si mă voi curăţi: spăla-mă-vei, şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie: bucura-se-vor oasele cele umilite.

Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi cu spirit stăpânitor întăreşte-mă. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei păcătoşi la Tine se vor întoarce. Mântuieşte-mă de sângiuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aş fi adus: arderi de tot nu vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine plăcute-ţi vor fi jertfa de dreptate, prinosul şi arderile de tot: atunci vor aduce pe altarul Tău viţei.

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul

Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, şi al grăirii în deşert. - Iară spiritul curăţiei, al umilinţei, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-l mie, robului Tău. - Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi mie, ca să-mi văd greşelile mele, şi să nu osândesc pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor.