Acatistul Maicii Domnului, Povăţuitoarea copiilor

Rugăciunile începătoare

Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. - Că a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, îndură-te spre noi.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Doamne, îndură-te spre noi că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne mântuieşte pe noi de duşmanii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţinătorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii; a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl [şi de la Fiul] purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit; care a grăit prin Prooroci.
Într-Una, Sfântă, Catolică, şi Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor,
Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Cristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142 şi/sau 50

Condacul I

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Icosul I

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:
Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu spiritul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor;
Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura;
Povăţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul;
Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa milă vor afla;
Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul II

Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul II

Tu, Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie:
Povăţuieşte copiii, să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti;
Povăţuieşte copiii, să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;
Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţelepciunii dumnezeieşti;
Povăţuieşte copiii, să asculte îndrumările bune pe care le primesc;
Povăţuieşte copiii, să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii;
Povăţuieşte copiii, să vadă în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul III

Sunt copii cărora nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i sub ocrotirea ta, Fecioară, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o poţi insufla, pentru ca ei să îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul III

Pentru toţi copiii care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete şi frig, şi pe care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noştri, ne rugăm ţie, Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta:
Povăţuieşte copiii, să caute iubirea la Cel ce este Iubire;
Povăţuieşte copiii, să înţeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte;
Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le prea multele dureri;
Povăţuieşte copiii, trimiţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;
Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria;
Povăţuieşte copiii, ca să afle calea mântuirii;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul IV

"Femeie, iată fiul tău!", ţi-a spus de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare dintre creştinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul IV

Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii:
Povăţuieşte copiii, să-ţi cânte "Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!";
Povăţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale;
Povăţuieşte copiii, arătându-te Maică a lor şi a celor ce te laudă;
Povăţuieşte copiii, să îl iubească pe Cristos, Mântuitorul lumii;
Povăţuieşte copiii, să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru;
Povăţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul V

De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul V

În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită; şi noi, ştiind aceasta, te rugăm:
Povăţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea mărirea lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, cu adunarea Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului;
Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit;
Povăţuieşte copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;
Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s au arătat;
Povăţuieşte copiii, cu toţi Sfinţii la care alergăm pentru rugăciune şi ajutor;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul VI

Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie, şi nu vor să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul VI

De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii, devenind mădulare ale Bisericii prin unirea cu Cristos. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului, ca să îi înveţi să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa:
Povăţuieşte copiii, să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă;
Povăţuieşte copiii, ca vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă;
Povăţuieşte copiii, să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor;
Povăţuieşte copiii, să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos spiritual;
Povăţuieşte copiii, să respingă sfaturile mincinoase ale celor necredincioşi;
Povăţuieşte copiii, să stea tari împotriva învăţăturilor ce îi displac lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul VII

O, Preasfântă Fecioară, roagă-l pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Spiritului Sfânt: darul înţelepciunii, darul înţelegerii, darul sfatului, darul tăriei, darul ştiinţei, darul fricii de Dumnezeu şi darul evlaviei, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia! Icosul VII

Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie:
Povăţuieşte copiii, să primească darurile Mângâietorului;
Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să urce în fiecare zi pe scara virtuţii;
Povăţuieşte copiii, să se arate vrednici să fie număraţi în ceata aleşilor tăi;
Povăţuieşte copiii, ca din tinereţe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă;
Povăţuieşte copiii, ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se sfinţească;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul VIII

Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să îi cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia! Icosul VIII

Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să îi rupă pe oameni de trăirea creştinească, încercând să întineze până şi curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:
Povăţuieşte copiii, cum să trăiască pentru ca la Judecată să aibă parte de fericirea veşnică;
Povăţuieşte copiii, să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să urască păcatul şi toată fărădelegea;
Povăţuieşte copiii, să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi;
Povăţuieşte copiii, să fie preaînţelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti;
Povăţuieşte copiii, să vegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul IX

Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să îi ridici cu milostivirea ta pe copiii care vor aluneca în păcat, ca să îi cânte lui Dumnezeu cu părere de rău în inimă: Aliluia! Icosul IX

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa, şi mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care te invocăm:
Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmaşului;
Povăţuieşte copiii, ca, de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice;
Povăţuieşte copiii, ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăinţă să îşi curăţească sufletele;
Povăţuieşte copiii, ca prin Spovadă curată să primească dezlegarea de păcate;
Povăţuieşte copiii, ca, după fiecare poticnire, să pună iarăşi început bun mântuirii;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul X

Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu darul tău, ca să nu uite a-i cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul X

Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu îţi poţi arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine:
Povăţuieşte copiii, să primească încercările cu speranţă în Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor;
Povăţuieşte copiii, să poarte fără împotrivire crucea bolii, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, cum să dobândească cununa răbdării;
Povăţuieşte copiii, să nu se lase biruiţi de deznădejde;
Povăţuieşte copiii, să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul XI

Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminaţi de tine să îi învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia! Icosul XI

Nu dorim pentru copii doar bunătăţile trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele spirituale, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie:
Povăţuieşte copiii, să-l iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;
Povăţuieşte copiii, să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor;
Povăţuieşte copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor;
Povăţuieşte copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă;
Povăţuieşte copiii, să fie temple vii ale Spiritului Sfânt;
Povăţuieşte copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul XII

Deşartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare, şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăţia cea veşnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia! Icosul XII

Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi, ca să primească lumina Naşterii celei de Sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor:
Povăţuieşte copiii, să dorească moştenirea vieţii veşnice;
Povăţuieşte copiii, să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul ceresc;
Povăţuieşte copiii, să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii;
Povăţuieşte copiii, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtaşi fericirii Raiului;
Povăţuieşte copiii, să se străduiască pentru dobândirea mântuirii;
Povăţuieşte copiii, să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul XIII

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia! acest condac se zice de trei ori Apoi se zice iarăşi Icosul I

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:
Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu spiritul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor;
Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura;
Povăţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul;
Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa milă vor afla;
Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! şi Condacul I

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt.

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.