Sfânta Liturghie

Binecuvântarea

Preotul: Bine este cuvântată împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Ectenia mare

Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezu biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru sfântă casa aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu bună cucernicie şi cu frica lui Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul:Pentru Preafericitul Părinte Papa [...], pentru Înalt-Preasfinţitul Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru [...], pentru (Înalt-)Preasfinţitul (Arhi-)Episcopul nostru [...] şi pentru cinstita preoţime, întru Cristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ţara noastră, oraşul (satul) acesta, şi pentru toate oraşele şi satele, şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru bună liniştea aerului, şi pentru înmulţirea roadelor pământului, şi pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu născătore şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul: Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Antifonul I

Noi: Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui, bine eşti cuvântat Doamne.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată, şi mărirea neajunsă, a cărui milă este nemăsurată, şi iubirea de oameni negrăită: însuţi Stăpâne, după bună îndurarea ta, caută spre noi, şi spre sfântă casa aceasta; şi fă cu noi, şi cu cei ce împreună cu noi se roagă, milele tale cele bogate, şi îndurările tale.

Ectenia mică

Preotul: Iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul:Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu născătoare şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul: Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Antifonul II

Noi: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule şi Cuvinte al lui Dumnezeu, cela ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din sfânta Născătoare de Dumenzeu şi pururea Fecioara Maria, neschimbat întrupându-te şi răstignindu-te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat: unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, mântuieşte poporul tău şi binecuvintează moştenirea ta; plinirea bisericii tale în pace păzeşte-o; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei tale; tu pe aceia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea ta, şi nu ne lăsa pe noi, cei ce sperăm întru tine.

Ectenia mică

Preotul: Iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul:Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu născătore şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul: Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Spirit acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Antifonul III (Fericirile)

Întru împărăţia ta, pomeneşte-ne Doamne, când vei veni întru împărăţia ta.
Fericiţi cei săraci cu spiritul, că a acelora este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, ca aceia milă vor afla.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei asupriţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor.
Fericiţi sunteţi, când vă vor batjocori pe voi şi vă vor asupri şi minţind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.
Mărire. Şi acum.

Preotul se roagă în taină: Cela ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni de obşte şi de unire, cela ce şi la doi şi trei, care se unesc întru numele tău le-ai făgăduit să le îndeplineşti cererile, însuţi împlineşte şi acum cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne întru acest veac de acum cunoştinţa adevărului tău, şi în cel ce va să fie, viaţă de veci dăruindu-ne.

Intratul cel mic

Preotul face intrarea mică, zicând în taină: Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile îngerilor şi ale arhanghelilor, spre slujba măririi tale, fă împreună cu intrarea noastră să fie intrarea sfinţilor îngeri, care slujesc împreună cu noi, şi împreună preamăresc bunătatea ta. Că ţie se cuvine, toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui, Fiului, şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Binecuvântând intrarea, preotul zice în taină: Bine este cuvântată (+) intrarea sfinţilor tăi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Înţelepciune, drepţi!

Noi: Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos. Mântuieşte-ne pe noi Fiule al lui Dumnezeu, cel ce ai înviat din morţi, (cel ce eşti minunat întru sfinţi) pe noi care îţi cântăm ţie. Aliluia.

Troparele

Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Trisaghionul (Întreit-sfântul)

Noi: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. (De 3 ori)
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Sfinte Fără-de-moarte îndură-te spre noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi.

(La sărbătorile împărăteşti şi la sărbătorile Crucii sunt alte texte).

Preotul se roagă în taină: Dumnezeule cel sfânt, care întru sfinţi odihneşti, cela ce cu glas întreit-sfânt eşti lăudat de Serafimi, şi preamărit de Heruvimi, şi de toată puterea cerească închinat; cela ce din nefiinţă întru fiinţă ai adus toate, care ai zidit pe om după chipul şi asemănarea ta, şi cu tot harul tău l-ai împodobit; cel ce dai înţelepciune şi pricepere celui ce cere, şi nu treci cu vederea pe cel ce greşeşte, ci îi rânduieşi pocăinţă spre mântuire; care ne-ai învrednicit pe noi, smeriţii şi nevrednicii tăi robi, şi în ceasul acesta a sta înaintea măririi sfântului tău altar, şi a-ţi aduce datornică închinăciune, şi cuvântare de preamărire; însuţi Stăpâne, primeşte din gura noastră, a celor păcătoşi, întreit sfânta cântare, şi ne cercetează cu bunătatea ta; iartă-ne toată greşeala, cea de voie şi cea fără de voie; sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre, şi ne dă să slujim ţie întru cuviinţă în toate zilele vieţii noastre, pentru rugăciunile sfintei Născătoare de Dumnezeu, şi ale tuturor sfinţilor, care din veac bine ţi-au plăcut. Că sfânt eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul puterilor, mântuieşte poporul tău, şi în pace îl păzeşte, cu puterea Sfântului tău Spirit, prin chipul cinstitei Cruci, a unuia născut Fiului tău; cu care împreună bine eşti cuvântat, în vecii vecilor. Amin.

Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

Bine eşti cuvântat pe scaunul măririi împărăţiei tale, cel ce şezi pe Heruvimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apostolul

Preotul: Să luăm aminte. (+) Pace tuturor.

Noi: Şi spiritului tău. (Unul citeşte Prohimenul din Apostol).

Preotul: Înţelepciune!

Unul din noi: La citirea Epistolei sfântului Apostol [...]

Preotul: Să luăm aminte!

Unul din noi: Fraţilor [...] (citeşte Apostolul rânduit).

Preotul: Pace ţie!

Noi: Şi Spiritului tău. Aliluia.

Evanghelia

Preotul se roagă în taină: Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă, a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evangheliceştilor tale propovăduiri, pune întru noi frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta gândind şi săvârşind. Că tu eşti luminarea sufletelor şi a trupurilor noastre, Cristoase Dumnezeule, şi ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început Părintelui tău, şi preasfântului, şi bunului, şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Înţelepciune, drepţi, să ascultăm sfânta Evanghelie. Pace tuturor.

Noi: Şi spiritului tău.

Preotul: La citirea sfintei Evanghelii de la [...] să luăm aminte.

Noi: Mărire ţie Doamne, mărire ţie.

Preotul: (citeşte Evanghelia rânduită).

Noi: Mărire ţie Doamne, mărire ţie.

Ectenia cererii stăruitoare

Preotul: Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, să zicem.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Doamne a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi te îndură spre noi.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne, şi ne miluieşte.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, primeşte de la robii tăi acestă rugăciune stăruitoare, şi ne miluieşte după mulţimea milei tale; şi îndurările tale trimite-le peste noi, peste tot poporul tău, care aşteaptă de la tine mila ta cea bogată.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părinte Papa [...], pentru Înalt-Preasfinţitul Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru [...], pentru (Înalt-)Preasfinţitul (Arhi-)Episcopul nostru [...] şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Cristos.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fraţii noştri, preoţii, ieromonahii şi pentru toţi cei întru Cristos fraţii noştri.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea de păcate, a robilor lui Dumnezeu, fraţilor sfintei bisericii acesteia.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiţii, şi pururea pomeniţii ctitorii sfintei bisericii acesteia, şi pentru toţi cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri dreptcredincioşi care întru cucerie odihnesc aicea şi pretutindenea.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, şi fac bine în sfânta şi preacinstită biserica aceasta; şi pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă; şi pentru poporul ce e de faţă şi aşteaptă de la tine mare şi multă milă.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Ectenia pt cei chemaţi

Preotul: Rugaţi-vă cei chemaţi Domnului.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Cei credincioşi, pentru cei chemaţi să ne rugăm, ca Domnul să-i înveţe cuvântul adevărului¸ să le descopere Evanghelia dreptăţii; să-i unească cu sfânta sa catolică şi apostolică Biserică.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Mântuieşte-i, miluieşte-i, apără-i şi-i păzeşte, Dumnezeule, cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Cei chemaţi, capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul se roagă în taină: Doamne Dumnezeul nostru, cela ce întru cele înalte locuieşti, şi spre cele smerite priveşti, care ai trimis mântuire neamului omenesc, pe unul născut Fiul tău şi Dumnezeu, pe Domnul nostru Isus Cristos; caută spre robii tăi cei chemaţi, care şi-au plecat ţie cerbicea lor, şi-i învredniceşte la vreme cuvenită de baia naşterii celei de a doua, de iertarea păcatelor, şi de veşmântul nestricăciunii; uneşte-i cu sfânta ta catolică şi apostolică Biserică, şi-i numără cu turma ta cea aleasă.

Preotul: Ca şi aceştia împreună cu noi să mărească preacinstitul şi de mare cuviinţă numele tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi; cei chemaţi, ieşiţi, să nu fie nimeni din cei chemaţi!

Ectenia întâi a credincioşilor

Preotul: Câţi suntem credincioşi, iară şi iară, cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Mulţumim ţie, Doamne, Dumnezeul puterilor, cela ce ne-ai învrednicit a sta şi acum înaintea sfântului tău altar, şi a cădea la îndurările tale, pentru păcatele noastre şi pentru necunoştinţele poporului. Primeşte, Dumnezeule, rugăciunea noastră, şi ne fă să fim vrednici a-ţi aduce rugăciuni şi cereri, şi jertfe fără de sânge, pentru tot poporul tău; şi ne desăvârşeşte pe noi, pe care întru puterea Spiritului tău celui Sfânt, ne-ai rânduit spre slujba ta aceasta, ca fără de osândă şi fără de sminteală, întru curată mărturie a conştiinţei noastre, să te chemăm în toată vremea şi în tot locul, ca auzindu-ne să fii milostiv nouă, întru mulţimea bunătăţii tale.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Înţelepcine. Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Ectenia a doua a credincioşilor

Preotul: Iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Iarăşi şi de multe ori cădem la tine, şi ţie ne rugăm, bunule şi iubitorule de oameni; ca privind spre rugăciunea noastră, să curăţeşti sufletele şi trupurile noastre de toată întinăciunea trupului şi a sufletului; şi să ne dai nouă, ca nevinovaţi şi fără de osândă să ne înfăţişăm înaintea sfântului tău altar; şi dăruieşte Dumnezeule, şi celor ce se roagă împreună cu noi, sporirea vieţii şi a credinţei, şi a înţelegerii celei spirituale. Dă-le lor, ca totdeauna cu frică şi cu dragoste să slujească ţie, nevinovaţi şi fără de osândă să se împărtăşească cu sfintele tale taine, şi de împărăţia ta cea cerească să se învrednicească.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Înţelepciune! Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziţi, ţie mărire să înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Heruvicul

Noi: Care pe Heruvimi cu taină închipuim, şi făcătoarei de viaţă Treimi, întreit sfântă cântare aducem; toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm.
(În Joia Mare şi în Sâmbăta Mare sunt alte texte.)

Preotul se roagă în taină: Nimenea din cei legaţi cu poftele şi cu plăcerile trupeşti nu este vrednic să vină, sau să se apropie, sau să slujească ţie, Împărate al măririi; pentru că a sluji ţie, mare şi înfricoşat lucru este chiar şi puterilor celor cereşti. Însă totuşi, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită şi nemăsurată, fără mutare şi fără schimbare te-ai făcut om, şi arhiereu te-ai numit nouă şi lucrarea sfântă a jertfei acesteia liturgice şi nesângeroase, ca un stăpân al tuturor ne-ai dat-o. Căci tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stăpâneşti peste cele cereşti şi peste cele pământeşti, cel ce te porţi pe scaun de Heruvimi, Domnul Serafimilor şi împăratul lui Israel, cel ce singur eşti sfânt şi întru sfinţi odihneşti. Pe tine dar te rog cel ce singur eşti bun şi binevoitor: caută spre mine, păcătosul şi netrebnicul tău rob; şi-mi curăţeşte sufletul şi inima de cuget viclean; şi mă învredniceşte cu puterea sfântului tău Spirit, ca, îmbrăcat fiind cu harul preoţiei, să stau înaintea sfintei mese tale acesteia şi să jertfesc sfântul şi preacuratul tău Trup şi preţiosul Sânge. Căci ţie mă rog, plecând cerbicea mea, şi cer de la tine: să nu întorci faţa ta de la mine, nici să mă lepezi dintre sujitorii tăi; ci mă învredniceşte, pe mine păcătosul şi nevrednicul tău rob, să-ţi aduc ţie darurile acestea. Că tu eşti cel ce aduci, şi cel ce te aduci, şi cel ce primeşti, şi cel te de împărţeşti, Cristoase Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, împreună şi celui fără de început Părintelui tău, şi preasfântului, şi bunului, şi de viaţă făcătorului tău Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Care pe Heruvimi cu taină închipuim, şi făcătoarei de viaţă Treimi, întreit sfântă cântare aducem; toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm: ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia. Aliluia. Aliluia.

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul!

Ridicaţi mâinile spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul.

Intratul cel mare

Preotul: Pe voi pe toţi, Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru împărăţia sa. Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Pe Preafericitul Părinte Papa [...], pe Înalt-Preasfinţitul Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru [...], pe (Înalt)-Preasfinţitul (Arhi)-Episcopul nostru [...] Domnul Dumnezeu să-i pomenească întru împărăţia sa, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Pe ctitorii şi binefăcătorii sfintei bisericii acesteia, [...], şi pe voi pe toţi, dreptcredincioşilor creştini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească întru împărăţia sa, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Noi: Amin. Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia.

Preotul se roagă în taină:

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul tău, cu giulgliu curat înfăşurându-l, şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l l-a aşezat; ci a treia zi ai înviat, Cristoase Dumezeule, dăruind lumii mare milă.

În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, şi în rai cu tâlharul, şi pe scaun ai fost cu Tatăl şi cu Spiritul, toate umplându-le, cel ce eşti necuprins.

Purtător de viaţă, mai înfrumuseţat cu adevărat decât raiul, şi decât toată cămara împărătească mai luminat s-a arătat, Cristoase, mormântul tău, izvorul învierii noastre.

Fă bine Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului: şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci bine vei voi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot: atunci vor pune pe altarul tău viţei.

Ectenie

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre Domnului.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru sfântă casa aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu bună cucernicie şi cu frica lui Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, nevoia şi primejdia, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină:

Doamne, Dumnezeule, atotţinătorule, cel ce singur eşti sfânt, care primeşti jertfă de laudă de la cei ce te cheamă cu toată inima: primeşte şi rugăciunea noastră a păcătoşilor şi o du la sfântul tău altar; şi ne fă vrednici, a-ţi aduce daruri şi jertfe spirituale, pentru păcatele noastre şi pentru neştiinţele poporului; învredniceşte-ne să aflăm har înaintea ta, ca să-ţi fie bine primită jertfa noastră, şi să se coboare Spiritul cel bun al harului tău peste noi şi peste aceste daruri puse înainte şi peste tot poporul tău.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ziua toată desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cele bune şi de folos sufletelor noastre, şi pace lumii, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieţii noastre, în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de patimă, neruşinat, cu pace, şi răspuns bun la înfricoşata judecată a lui Cristos, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare, şi pururea Feciaoara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră, lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul: Cu îndurările unuia născut Fiului tău, cu care bine eşti cuvântat, cu preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Pace tuturor.

Noi: Şi spiritului tău.

Preotul: Să ne iubim unul pe altul, ca într-un gând să mărturisim.

Noi: Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Preotul se roagă în taină:

Iubi-te-voi, Doamne, tăria mea, Domnul este întărirea mea şi scăparea mea.

Preotul: Cristos în mijlocul nostru!

Noi: Este şi va fi!

Preotul: Uşile, uşile! Întru înţelepciune să luăm aminte.

Mărturisirea credinţei

Noi: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu Unul născut, carele din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioară, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după scripturi.
Şi s-a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii, a căruia împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, carele de la Tatăl şi de la Fiul purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, carele a grăit prin profeţi.
Într-Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Pregătirea pt sfinţirea darurilor

Preotul:Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace a o aduce.

Noi: Mila păcii, jertfa laudei.

Preotul: Darul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toţi.

Noi: Şi cu spiritul tău.

Preotul: Sus să avem inimile.

Noi: Avem către Domnul.

Preotul:Să mulţumim Domnului.

Noi: Cu vrednicie şi cu dreptate este, a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţite.

Preotul se roagă în taină: Cu vrednicie şi cu dreptate este, a-ţi cânta ţie, bine a te cuvânta, pe tine a te lăuda, ţie a-ţi mulţumi, ţie a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că tu eşti Dumnezeul cel negrăit, necuprins cu mintea, nevăzut, neajuns, pururea fiind, acelaşi fiind, tu şi unul născut Fiul tău, şi Spiritul tău cel sfânt. Tu dintru nefiinţă întru fiinţă ne-ai adus, şi pe cei căzuţi iarăşi ai ridicat; şi n-ai lipsit toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit împărăţia ta, care va să fie. Pentru acestea toate mulţumim ţie, şi unuia născut Fiului tău şi Spiritului tău celui sfânt, pentru toate facerile de bine, cele arătate, şi cele nearătate, ce s-au făcut pentru noi, pe care le ştim şi pe care nu le ştim. Mulţumim ţie şi pentru liturghia aceasta, pe care bine ai voit a o primi din mâinile noastre, mâcar de şi stau înaintea ta mii de arhangheli, şi zeci de mii de îngeri, Heruvimii şi Serafimii cei cu câte şase aripi şi cu ochi mulţi, care se înalţă zburând,

Imnul Aghios

Preotul: Cântarea de biruinţă cântând, strigând, glas înălţând şi grăind:

Noi: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot; plin este cerul şi pământul de mărirea lui. Osana celui dintru înălţime. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus.

Preotul se roagă în taină: Cu aceste fericite puteri, Stăpâne iubitorule de oameni, strigăm şi noi, şi grăim: sfânt eşti şi preasfânt, tu şi unul născut Fiul tău şi Spiritul tău cel sfânt; sfânt eşti şi preasfânt, şi de mare cuviinţă e mărirea ta. Care lumea ta aşa o ai iubit, încât pe Fiul tău unul născut l-ai dat, ca tot cel ce crede într-însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Care venind, şi toată rânduiala cea pentru noi plinindu-o, în noaptea întru care s-a vândut, ori mai vârtos însuşi pe sine s-a dat, pentru viaţa lumii, luând pâine în sfintele şi preacuratele şi neîntinatele sale mâini, mulţumind şi binecuvântând (+), sfinţind, frângând, dat-a sfinţilor săi învăţăcei şi apostoli, zicând:

Prefacerea darurilor

Preotul: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor.

Noi. Amin.

Asemenea şi (+) potirul, după cină zicând:

Preotul: Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele meu a legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.

Noi: Amin.

Preotul se roagă în taină:

Aducându-ne dară aminte de această poruncă mântuitoare, şi de toate cele ce s-au făcut pentru Noi: de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de suirea la ceruri, de şederea de-a dreapta, de-a doua şi preamărita iarăşi venire,

Preotul: Ale tale, dintru ale tale, ţie-ţi aducem de toate şi pentru toate.

Noi: Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm, ţie-ţi mulţumim, Doamne, şi ne rugăm ţie, Dumnezeului nostru.

Preotul se roagă în taină:

Încă aducem ţie această slujbă cuvântătoare şi fără vărsare de sânge, şi cerem, şi ne rugăm, şi ne cucerim: trimite Spiritul tău cel sfânt peste noi şi peste aceste daruri, ce sunt puse înainte.

Doamne, cela ce pe preasfântul tău Spirit în ceasul al treilea l-ai trimis Apostolilor tăi, pe acela Bunule nu-l lua de la noi, ci-l înnoieşte întru noi, cei ce nerugăm ţie.

Stih: Inimă curată zideşte întru mine Dumnezeule, şi spirit drept înnoieşte întru cele din lăuntru ale mele.

Doamne, cela ce [...]

Stih: Nu mă lepăda de la faţa ta, şi Spiritul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Doamne, cela ce [...]

Şi fă adică pâinea aceasta (+), cinstit Trupul Cristosului tău. Amin.

Şi ce este în potirul acesta (+), cinstit Sângele Cristosului tău. Amin.

Prefăcându-le (+) cu Spiritul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin.

Ca să fie celor ce se vor cumineca, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea Sfântului Spirit, spre plinirea împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iară nu spre judecată sau spre osândă.

Încă-ţi aducem această slujbă cuvântătoare pentru cei repausaţi întru credinţă, Strămoşii, Părinţii, Patriarhii, Proorocii, Apostolii, Propovăduitorii, Evangheliştii, Mucenicii, Mărturisitorii, Pustnicii, şi pentru tot sufletul ce s-a săvârşit întru credinţă.

Preotul: Mai ales pentru preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria.

Axionul Născătoarei

Noi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită şi preanevinovată şi maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai onorată decât Heruvimii, şi eşti mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea într-adevăr Născătoare de Dumnezeu te mărim.
(La Lit. Sf. Vasile, la Sărbătorile împărăteşti şi ale Preacuratei Fecioare Maria sunt alte texte).

Preotul se roagă în taină: Pentru sfântul Ioan proorocul înainte-mergător şi Botezător; pentru sfinţii măriţi şi întru tot lăudaţi Apostoli; pentru sfântul (N.), a cărui pomenire facem; şi pentru toţi sfinţii tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne pe noi, Dumnezeule, şi-ţi adu aminte de toţi cei adormiţi întru nădejdea învierii vieţii de veci.

Pentru mântuirea, cercetarea, iertarea de păcate a robului lui Dumnezeu (N.).

Pentru odihna, şi iertarea sufletului robului tău (N.) în loc luminos, de unde a fugit orice întristare şi suspinare. Odihneşte-l Dumnezeul nostru, şi-l odihneşte, unde străluceşte lumina feţei tale.

Încă te rugăm, pomeneşte Doamne, toată Episcopia dreptcredincioasă, pe cei ce drept învaţă cuvântul adevărului tău, toată preoţimea, diaconia cea întru Domnul şi toată tagma preoţească.

Încă-ţi aducem această slujbă cuvântătoare pentru toată lumea; pentru sfânta catolică şi apostolică Biserică; pentru cei ce întru curăţie şi întru viaţă cinstită petrec; pentru ţara noastră, pentru cei ce o guvernează. Dă-le Doamne paşnică guvernare, ca şi noi, întru liniştea lor, viaţă lină şi fără tulburare să vieţuim, întru toată frica lui Dumnezeu şi cuviinţă.

Ectenie

Preotul: Întâi pomeneşte Doamne pe Preafericitul Părinte Papa [...], pe Înalt-Preasfinţitul Arhiepiscopul şi Mitro-politul nostru [...], pe (Înalt)- Preasfinţitul (Arhi)-Episcopul nostru [...], pe care îi dăruieşte sfintelor tale biserici, în pace, întregi, cinstiţi, sănătoşi, întru zile îndelungate, drept îndreptând cuvântul adevărului tău.

Noi: Şi pe toţi, şi pe toate.

Preotul se roagă în taină: Adu-ţi aminte, Doamne, de oraşul (satul) acesta în care vieţuim, şi de toate oraşele şi satele, şi de cei ce cu credinţă locuiesc într-însele. Aduţi aminte, Doamne, de cei ce sunt în călătorie, de cei bolnavi, de cei ce se ostenesc, de cei robiţi, şi de mântuirea lor. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc daruri, şi fac bine întru sfintele tale biserici, şi-şi aduc aminte de cei săraci, şi peste noi peste toţi, trimite milele tale.

Preotul: Şi ne dă nouă cu o gură şi cu o inimă a preamări şi a cânta preacinstitul şi de mare cuvinţă numele tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Şi să fie mila marelui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru Isus Cristos (+) cu voi cu toţi.

Noi: Şi cu spiritul tău.

Preotul: Pe toţi sfinţii pomenindu-i iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru cinstitele daruri, ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ca iubitorul de oameni Dumnzeul nostru, cel ce le-a primit în sfântul şi cel mai presus de ceruri, şi înţelegătorul său altar întru miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă, şi darul sfântului Spirit, să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul se roagă în taină: Înaintea ta punem viaţa şi nădejdea noastră, Stăpâne iubitorule de oameni, şi cerem, şi ne rugăm, şi ne cucerim: Învredniceşte-ne, să ne împărtăşim cu cereştile şi înfricoşatele tale Taine, ale acestei sfinte şi spirituale mese, întru curată conştiinţă, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greşelilor, spre împărtăşirea cu Sfântul Spirit, spre moştenirea împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iară nu spre judecată sau spre osândă.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ziua toată desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de patimă, neruşinat, cu pace şi răspuns bun la înfricoşata judecată a lui Cristos de la Domnul să cerem.

Noi: Dă-ne Doamne.

Preotul: Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Spirit cerând, pe noi înşine şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul: Şi ne învredniceşte Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tatăl, şi a zice:

Rugăciunea domnească

Noi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vină împărăţia ta, fie voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Preotul: Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Pregătirea pt împărtăşire

Preotul: Pace tuturor.

Noi: Şi spiritului tău.

Preotul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul se roagă în taină:

Mulţumim ţie, nevăzute Împărate, cela ce cu puterea ta cea nemăsurată toate le-ai făcut, şi cu mulţimea milei tale din nefiinţă întru fiinţă toate le-ai adus. Însuţi, Stăpâne, caută din cer spre cei ce şi-au plecat ţie capetele lor, că nu le-au plecat trupului şi sângelui, ci ţie, înfricoşatului Dumnezeu. Tu dar, Stăpâne, cele puse înainte, tuturor nouă spre bine le întocmeşte, după a fiecăruia osebită trebuinţă: cu cei de pe ape, împreună pluteşte, cu cei ce călătoresc, împreună călătoreşte, pe cei bolnavi îi vindecă, cela ce eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor.

Preotul: Cu darul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul se roagă în taină: Ia aminte, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt lăcaşul tău, şi de pe scaunul măririi împărăţiei tale, şi vino, de ne sfinţeşte pe noi, cela ce sus împreună cu Tatăl şezi, şi aici împreună cu noi nevăzut petreci; şi ne învredniceşte, prin mâna ta cea puternică, a ni se da preacurat Trupul şi cinstit Sângele tău, şi prin noi, tot poporului.

Dumezeule, fii milostiv mie, păcătosului.

Preotul: Să luăm aminte. Sfintele sfinţilor.

Noi: Unul sfânt, unul Domn Isus Cristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Împărtăşirea preotului

Preotul se roagă în taină: Frânge-se, şi se împarte mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, cel ce se frânge, şi nu se împărţeşte, cel ce se mănâncă totdeauna, şi niciodată nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc, îi sfinţeşte.

IS
NI    KA
HS

Plinirea credinţei Sfântului Spirit. Amin. Bine este cuvântată (+) căldura sfinţilor tăi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Căldura credinţei plină de Sfântul Spirit. Amin.

Cinstitul şi preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos se dă mie, Preotului (N.), spre iertarea păcatelor mele, şi spre viaţa de veci.

Cred, Doamne şi mărturisesc, că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuşi preacurat Trupul tău şi însuşi preacinstit Sângele tău. Deci mă rog ţie: milueşte-mă, şi iartă-mi greşelile, cele de voie şi cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu ştiinţa şi cu neştiinţa; şi mă învredniceşte, fără de osândă să mă împărtăşesc cu preacuratele tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.

Cinei tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş primeşte-mă: că nu voi spune duşmanilor tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către tine: Pomeneşte-mă Doamne, întru împărăţia ta.

Doamne, nu sunt vrednic, să intri sub necurăţit acoperământul meu, ci precum ai primit în peştera şi în ieslea animalelor a te culca, şi n casa lui Simon leprosul încă şi pe păcătoasa, cea mie asemenea, care la tine a venit, a o primi; însuţi binevoieşte a intra şi în ieslea necuvântătorului meu suflet şi în întinatul meu trup, cel mort şi lepros; şi precum nu te-ai scârbit de urâta gură a păcătoasei, celei ce săruta preacuratele tale picioare, aşa Stăpâne, Dumnezeul meu, nu te scârbi nici de mine păcătosul, ci ca un bun şi oameni, fă-mă vrednic, să fiu părtaş preasfântului tău Trup şi Sânge. Dumnezeul nostru, slăbeşte, lasă, iartă greşelile mele, câte ţi-le-am greşti cu ştiinţa, sau cu neştiinţa, sau le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul; toate iartă-mi-le, ca un bun şi iubitor de oameni; cu rugăciunile preacuratei şi pururea Fecioarei Maicii tale, fără de osândă învredniceşte-mă să primesc cinstitul şi preacurat Trupul tău, spre vindecarea sufletului şi a trupului. Că a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea, şi n vecii vecilor. Amin.

Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtăşirea sfintelor tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului şi a trupului. Amin.

Cuminecă-mă eu, robul lui Dumnezeu Preotul (N.) cu cinstitul şi sfântul Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuirorului nostru Isus Cristos, spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci.

Iată, a atins buzele mele şi va şterge fărădelegile mele, şi păcatele mele va curăţi.

Mulţumim ţie, Stăpâne, iubitorule de oameni, făcătorule de bine al sufletelor noastre, că şi în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereştile şi nemuritoarele tale Taine. Îndreptează calea noastră; întăreşte-ne pe toţi întru frica ta; păzeşte viaţa noastră; întărreşte paşii noştri, pentru rugăciunile şi mijlocirile măritei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi ale tuturor sfinţilor tăi.

Împărtăşirea credincioşilor

Preotul: Cu frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi.

Noi: Amin. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă.

Cred, Doamne şi mărturisesc, că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel(-a) dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuşi preacurat Trupul tău şi însuşi preacinstit Sângele tău. Deci mă rog ţie: milueşte-mă, şi iartă-mi greşelile, cele de voie şi cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu ştiinţa şi cu neştiinţa; şi mă învredniceşte, fără de osândă să mă împărtăşesc cu preacuratele tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.

Cinei tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş primeşte-mă: că nu voi spune duşmanilor tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către tine: Pomeneşte-mă Doamne, întru împărăţia ta.

Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtăşirea sfintelor tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului şi a trupului. Amin.

[Se face împărtăşirea credincioşilor.]

Preotul: Mântuieşte Dumnezeule poporul tău şi (+) binecuvintează moştenirea ta.

Noi: Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Spirit ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceea ne-a mântuit pe noi.

Preotul se roagă în taină:

Înalţă-te la ceruri Dumnezeule, şi peste tot pământul mărirea ta.

Bine este cuvântat Dumnezeul nostru,

Preotul: Totdeauna, pururea şi în vecii vecilor.

Noi: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, că ne-ai învrednicit a ne împărtăşi cu sfintele, cele fără de moarte, cu preacinstitele, şi de viaţă făcătoarele tale Taine. Întăreşte-ne întru sfinţenia ta, toată ziua să ne învăţăm dreptatea ta. Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Ectenia de mulţumire

Preotul: Drepţi, împărtăşindu-ne cu dumnezeieştile, sfintele, preacuratele, cele fără de moarte, cereştile şi de viaţă făcătoarele, înfricoşatele lui Cristos Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeule, cu darul tău.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Preotul: Ziua toată desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de păcate cerând, pe noi înşine şi unl pe altul, şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

Noi: Ţie Doamne.

Preotul: Că tu eşti sfinţirea noastră, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi n vecii vecilor.

Noi: Amin.

Preotul: Cu pace să ieşim.

Noi: Întru numele Domnului.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Noi: Doamne îndură-te spre noi.

Rugăciunea amvonului

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cel ce te binecuvintează, Doamne, şi sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru tine: mântuieşte poporul tău şi binecuvintează (+) moştenirea ta. Plinirea Bisericii tale păzeşte-o, sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei tale; tu pe aceia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea ta, şi nu ne lăsa pe noi, cei ce sperăm întru tine. Pace dăruieşte lumii tale, bisericilor tale, preoţilor şi tot poporului tău, că toată darea cea bună, şi tot darul desăvârşit, de sus este, coborând de la tine, Părintele luminilor; şi ţie mărire şi mulţumită şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi n vecii vecilor.

Noi: Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac.

Preotul se roagă în taină:

Plinirea Legii şi a Proorocilor însuţi fiind, Cristoase, Dumnezeul nostru, cela ce ai plinit toată rânduiala părintească, umple de bucurie şi de veselie inimile noastre, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său dar şi cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Noi: Amin.

Otpustul

Preotul: Mărire ţie, Cristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ţie.

Noi: Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne îndură-te spre noi, (de 3 ori) Părinte binecuvintează.

Preotul: (Cel ce a înviat din morţi,) Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei sale Maice, ale celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi ale tuturor sfinţilor să ne mântuiască şi să ne miluiască, ca un bun şi iubitor de oameni.

Noi: Amin. Stăpâne, primeşte rugăciunea servilor tăi şi ne mântuieşte pe noi de toată întristarea.

Preotul se roagă în taină:

Acum slobozeşti pe robul tău Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperire neamurilor şi mărire poporului tău Israel.

după "Rugăciunea tineretului", 1945