Rugăciuni de folos la primirea Împărtăşaniei

Rugăciuni ale Sf. Vasile cel Mare

Stăpâne Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, izvorul vieţii şi al nemuririi, făcătorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Fiul Tatălui celui fără de început, cel ce eşti împreună veşnic şi împreună fără de început, care pentru multă bunătate, în zilele de apoi te-ai îmbrăcat în trup, şi te-ai răstignit, şi te-ai înmormântat pentru noi, cei nemulţumitori şi nerecunoscători, şi cu Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat: însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte şi pocăinţa mea a păcătosului, şi pleacă spre mine urechea Ta, şi ascultă cuvintele mele. Că am greşit, Doamne, greşit-am la cer şi înaintea Ta, şi nu sunt vrednic să caut la înălţimea gloriei Tale; că am mâniat bunătatea Ta, călcând poruncile Tale, şi neascultând de învăţăturile Tale. Ci tu, Doamne, iertător fiind, îndelung răbdător şi mult milostiv, nu m-ai dat să pier cu fărădelegile mele, în tot chipul aşteptând întoarcerea mea.

Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin Proorocul Tău: Cu vrerea nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici îţi place pierzarea omenească, ci vrei, ca toţi să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa cea adevărată. Pentru aceea şi eu, deşi sunt nevrednic de cer şi de pământ, şi nici de această viaţă trecătoare, cu totul fiind supus păcatului, şi robit dezmierdărilor, şi spurcând chipul Tău, ci fiind făptura şi zidirea Ta: nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu ticălosul; ci îndrăznind întru milostivirea Ta cea nemăsurată, mă apropiu. Primeşte-mă deci şi pe mine, iubitorule de oameni, ca pe desfrânata, şi pe tâlharul, ca pe vameşul şi pe fiul cel rătăcit, şi ridică sarcina cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatele lumii, şi vindeci neputinţele oamenilor, şi chemi la Tine pe cei osteniţi şi însărcinaţi, şi le dai odihnă. Cel ce n-ai venit să chemi pe cei drepţi la pocăinţă, ci pe cei păcătoşi: curăţeşte-mă de toată spurcăciunea trupului şi a sufletului; învaţă-mă, să împlinesc cele sfinte întru frica Ta; ca prin curată mărturisirea conştiinţei mele, primind părticeaua Sfintelor Tale, să mă unesc cu Trupul şi cu Sângele Tău cel sfânt, şi să te am, vieţuind şi petrecând întru mine, împreună cu Părintele şi cu Spiritul Tău cel sfânt.

Aşa, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul meu: să nu-mi fie mie spre osândă împărtăşirea preacuratelor şi de viaţă făcătoarelor Tale Taine, nici să mă bolnăvesc cu trupul şi cu sufletul, împărtăşindu-mă cu nevrednicie dintr-însele; dă-mi mie, până la cea din urmă a mea suflare, ca fără de osândă să primesc partea Sfintelor Tale, spre împărtăşirea Sfântului Spirit, spre merinde ale vieţii veşnice, şi spre răspuns bine primit la înfricoşătoarea Ta judecată. Ca şi eu, împreună cu toţi aleşii tăi, să fiu părtaş bunătăţilor Tale cele nestricăcioase, care le-ai gătit celor ce te iubesc pe Tine, Doamne, întru care eşti preamărit în veci. Amin.

sau alta:

Ştiu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtăşesc cu preacurat Trupul Tău, şi cu scump Sângele Tău, şi sunt vinovat, şi osândă îmi mănânc şi-mi beau, nesocotind Trupul şi Sângele Tău, al Cristosului şi Dumnezeului meu; ci întru îndurările Tale nădăjduind, mă apropiu de Tine, cel ce ai zis: "Cel ce mănâncă Trupul Meu, şi bea Sângele Meu, rămâne întru mine, şi Eu întru dânsul." Îndură-te deci spre mine, Doamne, şi nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta; şi să-mi fie mie Sfintele acestea, spre vindecare, şi curăţire, şi luminare, şi pază, şi mântuire, şi spre sfinţirea sufletului şi a trupului; spre depărtarea a toată nălucirea şi fapta vicleană, şi lucrarea diavolească ce se lucrează cu propus întru mădularele mele; spre îndrăznirea către Tine şi spre iubirea Ta; spre îndreptarea vieţii şi spre întărire; spre adăugarea virtuţii şi a desăvârşirii; spre împlinirea poruncilor; spre împărtăşirea cu Sfântul Spirit; spre merindea vieţii veşnice, şi spre răspuns bineprimit la înfricoşătorul judeţul tău, iar nu spre judecată, sau spre osândă.

Rugăciuni ale Sf. Ioan Gură de Aur

Doamne Dumnezeul meu, ştiu că nu sunt vrednic, nici nu mi se cade, ca să intri sub acoperemântul casei sufletului meu, pentru că este deşartă toată şi surpată, şi nu ai la mine loc cuviincios, ca să-ţi pleci capul; ci precum, dintru înălţime pentru noi te-ai umilit, pleacă-te şi acum la umilinţa mea. Şi precum bine ai voit a te culca în peşteră şi în ieslea necuvântătoarelor, aşa binevoieşte a intra şi în ieslea necuvântătorului meu suflet şi în spurcatul meu trup. Şi precum n-ai socotit a fi lucru nevrednic a intra şi a cina împreună cu păcătoşii, în casa lui Simon leprosul, aşa binevoieşte a intra şi în casa sufletului meu cel umilit, al leprosului şi păcătosului. Şi precum n-ai respins pe păcătoasa, cea asemenea mie, care s-a apropiat şi s-a atins de Tine, aşa te îndură şi spre mine păcătosul, care mă apropiu şi mă ating de Tine.

Şi precum nu te-ai scârbit de spurcata şi blestemata ei gură, ceea ce te săruta, aşa nu te scârbi nici de gura mea, şi mai spurcată, şi mai blestemată, nici de urâte şi necurate buzele mele, şi de limba mea cea cu totul necurată. Ci să fie mie cărbunele preasfântului Tău Trup şi al scumpului Tău Sânge, spre sfinţire, şi luminare, şi spre întărirea umilitului meu suflet şi a trupului, spre uşurarea greutăţii greşelilor mele cele multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre schimbarea şi împiedecarea viclenei şi relei mele deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea poruncilor Tale, spre adăugarea dumnezeiescului Tău har, şi spre dobândirea împărăţiei Tale. Că nu ca un nepăsător mă apropiu de tine, Cristoase Dumnezeule, ci nădăjduind întru bunătatea Ta cea nespusă, şi pentru ca, stând departe multă vreme de împărtăşirea Ta, să nu fiu sfâşiat de lupul cel înţelegător.

Pentru aceea mă rog Ţie: Precum singur eşti sfânt, Stăpâne, sfinţeşte-mi trupul şi sufletul, mintea şi inima, măruntaiele şi pântecele, şi întreg mă înnoieşte, şi înrădăcinează frica ta întru mădularele mele, şi sfinţirea Ta fă-o neştearsă din mine. Şi fii mie ajutor şi sprijinitor, îndreptând în pace viaţa mea, învrednicindu-mă şi de a sta de-a dreapta Ta, împreună cu Sfinţii Tăi. Pentru rugăciunile şi mijlocirile preacuratei Maicii Tale, şi ale preacuratelor Puteri fărădetrup care slujesc Ţie, şi ale tuturor Sfinţilor, care din veac bine ţi-au plăcut. Amin.

sau alta:

Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, ca să intri sub acoperemântul sufletului meu; ci deoarece Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuieşti întru mine, îndrăznind mă apropiu. Porunceşti, şi voi deschide porţile, care Tu singur le-ai făcut, şi intră cu iubirea de oameni, aşa cum eşti; intră, şi vei lumina cugetul meu cel întunecat. Cred că vei face-o aceasta, pentru că nu te-ai ferit de desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici ai lepădat pe vameşul care s-a pocăit, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăţia Ta nu l-ai alungat, nici pe prigonitorul cel ce s-a pocăit nu l-ai lăsat, precum era, ci pe toţi, care au alergat cu pocăinţă la Tine, i-ai înşirat în ceata prietenilor Tăi: cel ce singur eşti binecuvântat totdeauna, acum şi pururea, şi în nemărginiţii veci. Amin.

sau alta:

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul meu, slăbeşte, lasă, îndură-te şi iartă mie, păcătosului, netrebnicului şi nevrednicului Tău rob, păcatele, smintelile şi alunecările mele, câte ţi-am greşit din tinereţile mele, până în ziua şi ora de acum, fie cu ştiinţă şi neştiinţă, fie în cuvinte, sau în fapte, sau în sfaturi, în gânduri şi în îndeletniciri, şi în toate simţirile mele. Şi pentru rugăciunile celei ce te-a născut pe Tine fără sămânţă, ale Preacuratei şi Pururea Fecioarei Maria Maica Ta, a celei ce este singura nădejde neînfruntată şi folosinţa şi mântuirea mea, învredniceşte-mă fără osândă să mă împărtăşesc cu preacuratele şi nemuritoarele şi făcătoarele de viaţă şi înfricoşătoarele Tale Taine, spre iertarea păcatelor, şi spre viaţa de veci, spre sfinţirea, luminarea, întărirea, vindecarea şi sănătatea sufletului şi a trupului, şi spre ştergerea şi pierderea de tot a cugetelor, judecăţilor şi prejudeţelor mele cele rele, şi a nălucirilor celor de noapte, care vin de la spiritele cele întunecate şi rele. Că a Ta este împărăţia, şi puterea, mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi a Tatălui şi a Spiritului tău celui sfânt, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

sau alta:

Cred, Doamne, şi mărturisesc, că Tu eşti cu adevărat Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume, să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred, că acesta este însuşi preacurat Trupul Tău şi însuşi preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog Ţie: Îndură-te spre mine, şi-mi iartă greşelile mele cele de voie şi cele fără de voie, care le-am făcut cu cuvântul, cu fapta, cu ştiinţa şi cu neştiinţa, şi mă învredniceşte, fără de osândă să mă împărtăşesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor, şi spre viaţa de veci. Amin.

Rugăciuni ale Sf. Ioan Damaschinul

Stăpâne, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, cel ce singur ai putere de a ierta oamenilor păcatele, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă mie toate greşelile făcute cu ştiinţa şi cu neştiinţa, şi mă învredniceşte, fără de osândă să mă împărtăşesc cu dumnezeieştile, preamăritele, preacuratele, şi de viaţă făcătoarele Tale Taine, nu spre pedeapsă, nici spre adăugarea păcatelor, ci spre curăţire şi sfinţire, şi spre arvunirea vieţii şi împărăţiei ce va să fie, spre zid şi ajutor, şi spre fugărirea celor protivnici, spre stârpirea greşelilor mele cele multe. Că Tu eşti Dumnezeul milei, şi al îndurărilor, şi al iubirii de oameni, şi Ţie mărire înălţăm împreună şi Tatălui, şi Sfântului Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

sau alta:

Înaintea uşilor bisericii Tale stând, nu mă depărtez de cugetele cele cumplite; ci Tu, Cristoase Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameşul, şi ai avut milă de cananeeancă, şi ai deschis tâlharului uşile raiului, deschide-mi îndurările iubirii Tale de oameni, şi mă primeşte pe mine, cel ce vin şi mă ating de Tine, ca pe desfrânata şi pe ceea ce-i curgea sânge; că aceasta, atingându-se de poala Ta, uşor a luat vindecare, iar aceea, cuprinzând preacuratele Tale picioare, a dobândit iertarea păcatelor. Iară eu ticălosul, întreg Trupul Tău cutezând a-l primi, să nu fiu ars; ci mă primeşte ca şi pe acelea, şi luminează simţirile sufletului meu, arzând vina păcatului meu, pentru rugăciunile celei ce fără de sămânţă te-a născut, şi ale Puterilor cereşti; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

după "Orologhion", 1992

Rugăciuni înainte de Împărtăşanie

Iată vin plin de încredere în bunătatea şi mila ta nemărginită, vin, Doamne, la tine, ca un bolnav la tămăduitorul său, ca un flămând şi însetat la izvorul vieţii, ca un sărac şi nevoiaş la regele cerului, ca un servitor la stăpânul său, ca o făptură la creatorul său, ca un întristat la mângăetorul său milos. Vin, la tine, Doamne, să-mi vindeci suferinţa, să-mi speli necurăţia, să-mi luminezi orbia, să-mi îmbogăţeşti sărăcia, să-mi sfinţeşti sufletul, să-mi îndumnezeieşti viaţa şi să mă uneşti cu tine. De aceea cu credinţă, cu umilinţă şi cu stăruinţă cer: "O, Doamne, vino în ajutorul meu, Stăpâne, grăbeşte de mă ajută."

Dar nu sunt vrednic să vii la mine, căci în păcate de atâtea ori am petrecut. Însă cunoscând nemărginita-ţi bunătate, mă încred în tine cel ce nu eşti răsplată celor vrednici - să te primească nici îngerii nu-s vrednici, - ci leac celor bolnavi şi pâine de viaţă pentru cei dornici de adevărată îndreptare. Dă-mi deci curajul să te ştiu apăra cu tăria eroică a lui Tarcisiu, martirul euharistic, şi fă-mă să te iubesc cum n-am iubit pe nimeni, să te iubesc cum nu te-a iubit încă nimeni. Şi de aceea

Curăţeşte Doamne, întinăciunea sufletului şi a trupului meu şi dă-mi Cristoase, picături de lacrimi, care să spele întinăciunea inimii mele, dă-mi focul iubirii tale, care să ardă spinii patimilor mele; dă-mi puterea ta care să alunge de la mine, duhul înşelăciunii, lăcomiei, mincinii, necurăţiei, ce se lucrează după îndemnul diavolului, şi,

Iartă mie păcătosului şi nevrednicului tău rob, păcatele, smintelele şi alunecările mele, câte ţi-am greşit din tinereţele mele, până în ziua şi ora aceasta, fie cu ştiinţa şi neştiinţa, fie cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu sfatul, cu gândul şi cu toate simţirile mele şi învredniceşte-mă, fără osândă, să mă împărtăşesc cu preacuratele şi nemuritoarele şi de viaţă făcătoarele tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, spre sfinţirea, luminarea, întărirea, vindecarea sufletului şi spre ştergerea gândurilor rele, care vin de la duhurile cele întunecate şi necurate.

Şi întăreşte-mi credinţa: Cred, Doamne şi mărturisesc, că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume, să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel(-a) dintâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuşi preacurat Trupul tău şi însuşi preacinstit Sângele tău. Deci mă rog ţie: milueşte-mă, şi-mi iartă greşelile, cele de voie şi cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul, sau cu lucrul, cu ştiinţa şi cu neştiinţa; şi mă învredniceşte, fără de osândă să mă împărtăşesc cu preacuratele tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin. Cinei tale celei de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş primeşte-mă: că nu voi spune duşmanilor tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind, strig către tine: Pomeneşte-mă Doamne, întru împărăţia ta. Nu spre judecată, sau spre osândă să-mi fie împărtăşirea sfintelor tale Taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului şi a trupului. Amin.

Căci, tare doresc să mă unesc cu tine, o Doamne Dumnezeul meu, iubirea mea, tot binele meu şi fericirea mea nesfârşită. Aş vrea să te primesc cu dorinţa cea mai arzătoare şi cu respectul cel mai adânc, pe care l-a avut vreodată un sfânt aici pe pământ. Cu acea dorinţă, acel respect, acea laudă şi cinste, cu acea mulţumire, vrednicie şi dragoste, cu acea credinţă, nădejde şi curăţie a inimii, cu care te-a primit şi te-a dorit prea sfânta Fecioară Maria, când a răspuns cu smerenie şi evlavie îngerului, care i-a adus vestea cea bună despre misterul întrupării, zicând: "Iată servitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău". Căci precum doreşte cerbul izvoarele apelor, doresc eu

Să vii Isuse în inima mea cu toate darurile tale şi să fii hrana sufletului meu. Vino Isuse, şi umple trupul meu cu mireasma făcătorului de viaţă trupului tău, şi cu cinstit sângele tău îndulceşte sufletul meu de amărăciunea, cu care potrivnicul m-a adăpat. Vino Doamne, în sărmana mea inimă, adeseori abătută, chinuită şi învinsă de uneltirile duşmane. Sfinţeşte-o prin venirea ta şi păzeşte-mi curată floarea tinereţii, ca să am parte de vederea Dumnezeirii tale. Vino, şi te coboară în pieptul meu, care este biserica, altarul şi chivotul preacuratului tău trup şi preacinstitului tău sânge. Vino, şi voi împodobi acest altar cu florile credinţei, ascultării, evlaviei, bunătăţii, umilinţei şi cu crinul curăţiei. Vino dar Isuse în inima mea şi rămâi la mine totdeauna, căci bine-mi este mie a te îmbrăţişa pe tine, Dumnezeul meu, şi a pune în tine nădejdea mântuirii mele.

Rugăciuni după Împărtăşanie

Ai venit ca viaţă să am şi mai multă să am, de aceea la loc de păşune m-ai aşezat şi la apa odihnei m-ai hrănit; gătit-ai masă înaintea mea, uns-ai cu unt-de-lemn capul meu, şi m-ai povăţuit în casa Domnului, unde voi putea locui întru lungime de zile. Da, eu sunt în casa ta, şi tu eşti în inima mea. Ai venit Isuse, tu care eşti cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, înţelepciune, viaţă, sfinţire, putere, lumină, bunătate, curăţie, frumuseţe. Ai venit cu toată strălucirea ta, în casa întunecoasă a inimii mele. De aceea aş vrea să am glasul tuturor îngerilor şi sfinţilor, să te pot preamări cu vrednicie pe tine, Domnul şi Mântuitorul meu. Ai venit

Să te ador şi să te laud împreună cu toată ceata fericiţilor din cer, cu ceata creştinilor buni de pe pământ şi cu toate sufletele din purgator. Te ador Isuse, în pieptul meu, în toate chivoturile şi mai ales acolo, unde, afară de preoţi, nici un suflet nu te primeşte, unde nici o mână nu împodobeşte biserica ta, unde nici un ochi nu te caută şi unde nici o inimă nu te doreşte. Te ador şi te laud, căci tu singur eşti sfânt, tu singur eşti mare, tu singur eşti Domn. Umple Doamne, gura mea de lauda ta, ca să laud mărirea ta, că mai învrednicit a mă împărtăşi cu sfintele cele fără de moarte, cu preafericitele, şi de viaţă făcătoarele tale Taine. Ajută-mă

Să-ţi mulţumesc Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai respins pe mine păcătosul, ci m-ai învrednicit a fi părtaş sfintelor tale. Mulţumescu-ţi, că pe mine nevrednicul m-ai învrednicit a mă împărtăşi cu preacuratele şi cereştile tale daruri. Primeşte ca mulţumire toate rugăciunile preacuratei tale Mame Maria şi cele ale îngerilor şi sfinţilor. Primeşte Doamne, mulţumirile ce ţi-s-au adus până azi pe pământ, în toate sfintele liturghii şi cuminecări. În sfârşit, primeşte toată fiinţa mea ca mulţumire, împreună cu tot ce am şi sunt. Viaţa mea toată să nu fie decât o rugăciune de mulţumire. Dă-mi putere

Să mă jertfesc ţie, Domnului meu şi Dumnezeului meu; ţie îţi jertfesc mintea şi voinţa, inima şi sufletul şi fiinţa mea întreagă. Domneşte peste ele ca un rege atotputernic. Ţie-ţi jertfesc toate gândurile, vorbele şi faptele mele. Şi, ca semn al acestei jertfe, vreau să iert orice supărare şi orice nedreptate ce mi s-a făcut din partea oricui, şi să mă rog pentru toţi membrii Bisericii. Iar dacă inima mea s-ar revolta contra acelora, care mă vorbesc de rău, sau îmi fac nedreptate, fă, să aud rugăciunea ta de pe cruce: "Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac". Şi ca să pot ierta din inimă, te rog Isuse,

Să-mi slăbeşti patimile şi să-mi înmulţeşti harul Doamne, Isuse Cristoase, curăţă sufletul meu de orice pată, şi păstrază-i neprihănită haina harului sfinţitor; fă, ca prin împărtăşirea cu sfintele taine, să mă înstrăinez de patimi, să am adăugarea darului şi desăvârşirea virtuţii (cutare). Tu cunoşti slăbiciunea şi nestatornicia mea. Sprijineşte-mă cu braţul tău cel puternic, să nu cad; călăuzeşte paşii mei cu lumină strălucitoare, să nu rătăcesc; apără-mă, ca să nu mă învingă duşmanul; ajută-mă, să ţin credinţa ce ţi-am jurat-o: credinţa până la moarte. Dă-mi harul

Să-mi sfinţeşti trupul şi sufletul, mintea şi inima, şi întreg să mă înnoeşti şi să înrădăcinezi frica ta întru mădularele mele, şi sfinţirea ta să o faci neştearsă din mine, ca, avându-te locuitor în inima mea, să-mi aduc aminte totdeauna de harul tău, şi să nu mai viez mie, ci ţie, Stăpânului şi Făcătorului meu de bine, şi astfel

Să vin în împărăţia ta. Trupul tău cel sfânt, Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viată veşnică şi scump sângele tău, spre iertarea păcatelor. Fie mie Euharistia aceasta, spre bucurie, sănătate şi veselie; şi la înfricoşata a doua venire a ta, învredniceşte-mă a sta de-a dreapta gloriei tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicei tale şi ale tuturor sfinţilor tăi. Amin.

Iată-mă o bune şi preadulce Isuse, că mă prostern în genunchi înaintea feţei tale, şi te rog cu cea mai mare căldură a sufletului, să binevoieşti a întipări în inima mea simţăminte vii de credinţă, nădejde şi dragoste, o adevărată pocăinţă de păcatele mele şi o puternică voinţă de a mă îndrepta; acum, când cu o mare mişcare şi durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale tale, având înaintea ochilor ceea ce profetul David a zis despre tine, o bune Isuse: Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele, numărat-au toate oasele mele (Ps.21,17-18). (Indulgenţă, dacă se recită înaintea unui crucifix sau a unei iconiţe a Răstignitului. Plenară după cuminecare.)

după "Rugăciunea tineretului", 1945

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, lumina sufletului meu, speranţa, acoperământul, scăparea, mângâierea şi bucuria mea, îţi mulţumesc că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, să fiu părtaş la Preacuratul Trup şi la Scumpul Sânge al Fiului Tău. Tu, care ai născut lumina cea adevărată, luminează-mi ochii inimii; Tu, care ai născut izvorul nemuririi, fă-mă viu pe mine cel omorât de păcat; Mamă iubitoare a Dumnezeului cel milostiv, ai milă de mine şi dă pocăinţă şi înfrângere inimii mele, umilinţă cugetelor mele şi rechemare din robia judecăţilor. Şi învredniceşte-mă până la suflarea cea mai de pe urmă, fără osândă, să primesc sfinţirea Preacuratelor Taine, spre vindecarea sufletului şi a trupului; şi dă-mi lacrimi de pocăinţă şi de mărturisire ca să te laud şi să te preamăresc în toate zilele vieţii mele. Că binecuvântată eşti în veci. Amin.

Rugăciunea Sf. Toma de Aquino

Îţi mulţumesc, Doamne Sfinte, Părinte atotputernic, veşnic Dumnezeu, că ai binevoit să mă îndestulezi pe mine, păcătosul şi nevrednicul Tău serv, cu Scumpul Trup şi Sânge al Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos, prin nici o vrednicie a mea, ci numai prin bunăvoinţa milostivirii Tale. Te rog ca această împărtăşanie să nu-mi fie o vină spre pedeapsă, ci o mijlocire mântuitoare spre iertare. Să-mi fie spre întărirea credinţei şi drept scut al bunăvoinţei. Să-mi fie spre dezrădăcinarea viciilor mele, spre strivirea poftelor rele şi necurate, spre sporirea dragostei şi a răbdării, a smereniei şi a ascultării, spre apărarea puternică împotriva curselor tuturor vrăjmaşilor, atât văzuţi cât şi nevăzuţi; spre liniştea desăvârşită a tuturor patimilor trupeşti şi sufleteşti; spre puternica unire cu singurul şi adevăratul Dumnezeu şi spre dobândirea fericită a scopului de pe urmă al vieţii mele. Şi Te rog să fii bun să mă duci pe mine, păcătosul, la acel ospăţ nespus, unde, cu Fiul Tău şi cu Spiritul Sfânt, pentru Sfinţii Tăi eşti lumină adevărată, săturare deplină, bucurie veşnică, plăcere şi fericire desăvârşită. Prin Acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

Altă rugăciune

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viaţă veşnică, iar scumpul Tău Sânge spre iertarea păcatelor. Să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie şi sănătate; iar la a doua Ta venire învredniceşte-mă să stau de-a dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Mame şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Amin.

după "Carte de rugăciuni", 1996