Rugăciuni diverse

Act de credinţă

Dumnezeul meu, fiindcă eşti adevărul veşnic, cred tot ce ai descoperit Sfintei Biserici Catolice şi ce ne învaţă ea şi anume: cred că este un singur Dumnezeu în trei persoane deosebite, Care Se numesc: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt; cred că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om în sânul Preacuratei Fecioare Maria, prin puterea Spiritului Sfânt şi Se numeşte Isus Cristos, Care a pătimit şi a murit pentru mântuirea noastră veşnică; şi cred că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei buni cu Împărăţia Cerului şi îi pedepseşte pe cei răi cu iadul şi vreau să trăiesc şi să mor în această credinţă.

Act de speranţă

Dumnezeul meu, fiindcă eşti atotputernic, nemărginit de bun şi milostiv şi Îţi împlineşti promisiunile, sper în iertarea păcatelor mele şi în Împărăţia Cerurilor, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos, prin faptele bune pe care am încredere să le fac cu ajutorul harului Tău.

Act de iubire

Dumnezeul meu, fiindcă eşti nemărginit de bun, Te iubesc mai mult decât orice şi, din dragoste către Tine, îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi şi sunt hotărât să pierd mai bine totul, chiar viaţa mea, decât să Te supăr vreodată.

Act de căinţă (părere de rău)

Doamne Dumnezeul meu, îmi pare rău din inimă de toate păcatele mele şi le urăsc, pentru că, prin ele, Te-am vătămat pe Tine Care eşti nemărginit de bun şi vrednic de iubire. Îmi propun, cu ajutorul Tău, să nu Te mai vatăm şi să-nconjur toate prilejurile de păcat.

Rugăciune în ispite de necurăţie

Isuse al meu preaputernic, Tu, Care ai surpat puterea şarpelui necurat, nu mă lăsa muşcat de pofta necurată. Cei răi vorbesc şi fac lucruri necuviincioase; ajută-mă să nu-i ascult şi să nu-i urmez. Fă, Isuse, ca trupul meu să fie Biserica Ta, iar sufletul - chipul feţei Tale. Mamă Sfântă Preacurată, sub acoperământul tău alerg. Ţine-mă curat ca o floare în grădina lui Isus. Amin.

Pentru bolnavi

Doamne atotţinătorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Cel ce umileşti şi înalţi, Care cerţi şi iarăşi tămăduieşti, pe robul Tău (N), care este neputincios, vindecă-l, ridicându-l din pat şi din boală. Ceartă duhul neputinţei, depărtează de la el toată durerea, toată rana, toate frigurile şi tremurarea. Şi, de este într-însul păcat sau fărădelege, slăbeşte, lasă, pentru iubirea Ta de oameni. Că de la Tine este toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit. Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru vrăjmaşi

Doamne Isuse Cristoase, Care eşti blândeţea nespusă, Care ai poruncit să-i iubim şi pe vrăjmaşii noştri şi pe cei ce ne hulesc şi ne clevetesc şi să ne rugăm pentru ei, să-i iertăm; Care Te-ai rugat pentru vrăjmaşii Tăi ce Te-au răstignit pe Cruce; dă-ne, Te rugăm, spiritul împăcării şi al blândeţii creştineşti, ca să iertăm din inimă toate vătămările primite, să ne împăcăm cu vrăjmaşii noştri, iar voinţa răutăcioasă şi vătămările oamenilor să le învingem cu blândeţe creştinească şi cu iubirea adevărată a aproapelui.

Te mai rugăm, Doamne, să dai vrăjmaşilor noştri pacea adevărată şi iertarea păcatelor lor şi nu lăsa, Doamne, să părăsească viaţa aceasta pământească fără credinţă adevărată şi pocăinţă sinceră. Iar nouă ajută-ne să răsplătim răul cu bine şi să fim feriţi de ispitele diavolului şi de toate primejdiile ce ne ameninţă din partea vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. Amin.

Vizita la Preasfântul Sacrament

Te ador, Isuse, Dumnezeul meu şi iubirea mea Mă închin Ţie cu cea mai adâncă smerenie. Te rog, cu toată slăbiciunea iubirii mele, să primeşti vizita şi adoraţia mea ca şi cum Te-aş vizita şi adora în toate bisericile şi chivoturile din lume, unde locuieşti singuratic şi părăsit. Te rog, primeşte împărtăşirile mele spirituale, actele de iubire şi toate faptele bune pe care le pot face, ca să aduc mângâiere Preasfintei Tale Inimi prezentă în Sfânta Euharistie.

Te ador, Isuse, în toate chivoturile, dar mai ales acolo unde, în afară de preoţi, nici un suflet nu Te primeşte, nici o mână nu împodobeşte biserica Ta, nici un ochi nu Te caută şi nici o inimă nu Te doreşte.

Acolo ajută-mă să mă grăbesc cu spiritul, acolo să-Ţi aduc faptele mele de iubire, acolo să mă odihnesc la picioarele Tale. Mântuitorul meu din Preasfântul Sacrament, Ţie-Ţi închin viaţa şi moartea mea; primeşte-mi inima la picioarele altarului, căci acolo îmi aflu adevărata odihnă a sufletului. Amin.

Rugăciune către Isus răstignit

Iată-mă, bunule şi preadulce Isuse, că mă arunc în genunchi înaintea feţei Tale şi Te rog, cu cea mai mare căldură a sufletului, să întipăreşti în inima mea simţăminte vii de credinţă, de speranţă şi de dragoste, o căinţă adevărată de păcatele mele şi o puternică voinţă de îndreptare, acum când, cu o mare durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale Tale, având înaintea ochilor mei ceea ce profetul David a zis despre Tine, bunule Isuse: Străpuns-au mâinile şi picioarele mele; numărat-au toate oasele mele (Ps. 21, 17-18).

În suferinţe şi necazuri

Grabnică şi statornică mângâiere dă servilor Tăi, Isuse, când sunt mâhnite sufletele noastre în necazuri nu Te îndepărta de sufletele noastre în necazuri şi primejdii, ci ocroteşte-ne pururea. Apropie-Te de noi, apropie-Te Cel ce eşti pretutindenea; precum şi cu Apostolii Tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce Te doresc uneşte-Te. Îndură-Te spre noi ca, împreună fiind cu Tine, să lăudăm şi să mărim pe Spiritul Tău cel Sfânt.

Tu eşti speranţa şi scăparea creştinilor, zid neînvins, celor slabi liman neînviforat, Născătoare de Dumnezeu; ci, precum lumea o mântuieşti cu rugăciunea Ta neîncetată, pomeneşte-ne şi pe noi, Fecioară preacurată. Amin.

după "Carte de rugăciuni", 1996