Acatistul de mulţumire către Dumnezeu Tatăl

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului Sfânt. Amin.

Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie. de 3 ori

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. - Că a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Spiritului Sfânt, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-te spre noi! Amin!

Îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, îndură-te spre noi.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Doamne, îndură-te spre noi că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne mântuieşte pe noi de duşmanii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţinătorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii; a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl [şi de la Fiul] purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit; care a grăit prin Prooroci.
Într-Una, Sfântă, Catolică, şi Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor,
Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Condacul I

Tată Ceresc, care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Spiritul Sfânt, zideşte-mă încă o dată ca să fiu curat, cu inima plină de iubire, să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul I

Cât de minunată e ştiinţa Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta:
Tată Ceresc, mulţumesc că mi-ai dat viaţa,
Tată Ceresc, mulţumesc că mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Tată Ceresc, mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru ocrotirea Ta,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru bucuriile vieţii,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul II

Tată Ceresc, îmi amintesc când Te-am văzut întâia oară, eram în pragul casei Tale. Tu erai acolo iar eu abia născut, de-a dreapta era Cuvântul, deasupra Spiritul Sfânt, şi Maica Lumii tot în dreapta şi m-aţi spălat şi uns iar eu ţi-am jurat credinţă, dar după un timp am uitat, că am crescut. Acum prin îngeri zic: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul II

Pe drumul vieţii de multe ori mi-ai adus aminte de jurământul Sfântului Botez, dar am căzut şi am uitat şi în acest moment vreau doar să zic:
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru oamenii întâlniţi după planul Providenţei Tale,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru măreţia munţilor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru mireasma florilor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru surâsul unei deşteptări senine,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru savoarea fructelor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru darurile Tale,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru un cer senin de vară,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul III

Tată Ceresc, ce bine e să fiu cu Tine. În rugăciune mă văd în faţa Ta şi-ţi mulţumesc sărutându-ţi mâna dreaptă cu care mă mângâi în fiecare dimineaţă şi eu zic: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul III

Începe o nouă zi şi mă arunc în tumultul vieţii, dar din când în când mă opresc, ridic ochii inimii spre cer şi zic:
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ziua aceasta binecuvântată,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece pas în viaţă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răsăritul soarelui,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru apusul lui,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru nopţile senine,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru somnul liniştit,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condac IV

Tată Ceresc, la Tine alerg în zilele triste ale vieţii mele şi Treimii nedespărţite zic cu buze triste şi lipite: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul IV

Când raza luminii Tale mă atinge întreaga fiinţă a mea se umple de bucurie şi încep să cânt:
Tată Ceresc, nădejdea noastră,
Tată Ceresc, povăţuitorul celor rătăciţi,
Tată Ceresc, puterea noastră,
Tată Ceresc, slobozirea din necazuri,
Tată Ceresc, mângâierea sufletelor noastre,
Tată Ceresc, întărirea sărmanilor,
Tată Ceresc, milostiv fi nouă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul V

Tată Ceresc, mândria mă omoară, puţin câte puţin, ea sapă adânc în mine prin cuvinte de slavă. Ajută-mă să mă smeresc şi să-ţi slujesc Ţie şi cu buze de bucurie să zic: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul V

În fiecare zi greşesc şi seara mă căiesc, mă spovedesc în faţa Ta şi cer ajutor pentru slăbiciunea mea, ajută-mă; Tu eşti puterea mea!
Tată Ceresc, îmbracă-mă cu lumina Ta,
Tată Ceresc, ajută mintea mea,
Tată Ceresc, curăţă ştiinţa cea deşartă,
Tată Ceresc, bucurie dăruieşte tuturor,
Tată Ceresc, pacea sufletelor noastre,
Tată Ceresc, întoarce pe duşmanii noştri,
Tată Ceresc, tărie trupurilor noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc.

Condacul VI

Tată Ceresc, Tu ai zis cu glasul Tău cel preaputernic "Cheamă-mă pe Mine în ziua necazului tău şi Te voi scoate şi mă vei preamări". Din adâncul inimii mele îndrăznesc a mă apropia zicând: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul VI

Doamne Dumnezeul nostru Tată Ceresc, cel mare şi milostiv, din umilinţa inimilor noastre cu smerenie te rugăm dă-ne nemărginita Ta îndurare.
Tată Ceresc, deschide-ne nouă braţele părinteşti,
Tată Ceresc, închide porţile iadului,
Tată Ceresc, caută pe cei pierduţi şi îi adu acasă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc,
Tată Ceresc, mărire aducem Ţie împreună şi Fiului Tău şi Spiritului Sfânt,
Tată Ceresc, mulţumim prin sfinţii îngeri,
Tată Ceresc, laude aducem prin puterile cereşti,
Tată Ceresc, închinăciune prin sfinţii toţi.

Condacul VII

Tată Ceresc, în Treime preamărit, Dumnezeul nostru, Tu vezi că s-a topit tăria credinţei noastre şi căile mântuirii sunt departe datorită păcatelor noastre. Fie-ţi milă de robii Tăi care strigă: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul VII

În mâinile Tale mă las şi tot ce vine de la Tine primesc cu bucurie, şi părăsit de aş fi de toţi oamenii de lângă mine, eu îţi mulţumesc şi pe Tine te preamăresc.
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a inimii plinătate,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a minţii limpezime,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru libertate,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că m-ai scos din pânza de păianjen,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bunătatea celor din jurul meu,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru darurile tale,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru îmbelşugare,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul VIII

Tată Ceresc, Creatorul Universului întreg, îţi mulţumesc pentru că, deşi te supăr în fiece clipă, Tu mă ierţi şi eu pot doar ca să zic: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul VIII

Tată Ceresc, cerul e scaunul Tău iar pământul aşternut, soarele e creaţia Ta şi omul iubirea Ta.
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ai trimis la noi pe Fiul Tău şi Mântuitorul sufletelor noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru Spiritul Tău cel Sfânt ce s-a coborât la noi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că pe Maica Fiului Tău ai făcut-o apărătoarea noastră,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că pe toţi după a Ta orânduială ne aduci în ceasul pocăinţei,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ne auzi când strigăm în necazuri către Tine,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că la timp potrivit ne înveţi ştiinţa Ta văzută şi nevăzută,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru frumuseţea slujitorilor Tăi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul IX

Tată Ceresc, ce bucurie se pogoară în zi de sărbătoare. Făptura toată se veseleşte şi îţi cântă cântarea de armonie: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul IX

De te-am iubi mai mult am şti că în fiecare zi e sărbătoare. Dar noi suntem departe, uitând de a Ta carte şi acceptăm balaurul în noi.
Tată Ceresc, învaţă-ne dreptatea,
Tată Ceresc, luminează ochii minţii noastre,
Tată Ceresc, sufletul nostru îl păzeşte,
Tată Ceresc, fiinţa noastră o curăţeşte,
Tată Ceresc, oglindeşte chipul Fiului Tău în noi,
Tată Ceresc, destupă urechile noastre,
Tată Ceresc, alungă suferinţa noastră,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul X

În urma convorbirilor cu Tine, Sfinţii Părinţi ne sfătuiesc să luăm aminte la toate lucrurile care vin de la diavol şi din lume. Iar noi să ne întărim zicând: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul X

Multe ispite şi plăţi vin ca urmare a greşelilor noastre din trecut, dar rugându-ne Ziditorului nostru le trecem şi cu bucurie cuvinte de acest fel cântăm:
Tată Ceresc, izvor de bucurie,
Tată Ceresc, a noastră ocrotire,
Tată Ceresc, scut nebiruit,
Tată Ceresc, bogăţia sufletelor noastre,
Tată Ceresc, apărătorul vieţii noastre,
Tată Ceresc, lumina inimilor noastre,
Tată Ceresc, slavă aducem Ţie,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul XI

Cuvinte mici şi goale aduce în cântări gura mea: nu se pot compara cu milostivirea Ta. Lângă icoana sfinţilor Tăi îngenunchez şi eu necredinciosul şi cu ei îndrăznesc să-ţi cânt: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul XI

Mulţumiri aducem Ţie pentru Sfinţii toţi, că i-ai pus să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre şi ocrotiţi fiind de ei îndrăznim să zicem Tie:
Tată Ceresc, slavă Ţie pentru toate,
Tată Ceresc, toată făptura îţi e datoare,
Tată Ceresc, slavă întru cei de sus,
Tată Ceresc, pe pământ pace,
Tată Ceresc, nesfârşită bucurie,
Tată Ceresc, rugăciuni smerite aducem Ţie,
Tată Ceresc, fă-ne buni,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul XI

Când încep a mă ruga nu ştiu ce am a cere, nici ce-i bun pentru viaţa mea, aşa că te rog pe Tine, Tată Ceresc, ai grijă de mine căci eu mă las în voia Ta: Mărire Tatălui Ceresc!

Icosul XI

Aşa cum noi dorim pentru ai noştri fii pace şi bucurie, sănătate, fericire, Tu doreşti pentru toţi copiii Tăi să trăiască în armonie.
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru a trupului sănătate,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru belşugul vieţii noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece descoperire,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răbdarea învăţată,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru prietenii din viaţa mea,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru duşmani, că ei mă fac a descoperi cât sunt de mic,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru necazuri, că ele mă întăresc,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul XIII

O, Tată Ceresc, Mult-milostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze fără de viclenie să zicem Ţie: Mărire Tatălui Ceresc! acest condac se zice de trei ori

Apoi se zice iarăşi Icosul I

Cât de minunată e ştiinţa Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta:
Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai dat viaţa,
Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Tatăl Ceresc, mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru ocrotirea Ta,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru bucuriile vieţii,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,
Tatăl Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

şi Condacul I

Tată Ceresc, care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Spiritul Sfânt, zideşte-mă încă o dată ca să fiu curat, cu inima plină de iubire, să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic: Mărire Tatălui Ceresc!

Rugăciune

Tu m-ai făcut, m-ai adus în lume şi încă din pruncie eu te-am uitat. Acum, în ceas târziu al vieţii mele te-am căutat şi te-am găsit: fără Tine am fost gol. Ţine-mă la pieptul Tău ca să nu mai rătăcesc pe tărâmul lumii fără Dumnezeu. Păzeşte sub acoperământul Tău ţara noastră şi poporul acesta de toate împrejurările grele. Celor bolnavi le dăruieşte sănătate, celor mâhniţi mângâiere, celor învrăjbiţi pace şi iubire şi înconjoară-ne pe toţi cu sfinţii tăi îngeri, ca vrăşmaşii noştri să nu mai izbutească asupra dragostei din noi. Bucurându-ne de grija Ta pentru noi te preamărim pe Tine, Tată Ceresc, şi binecuvântăm Preasfânt numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.