Cele mai obișnuite rugăciuni

De bază

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea ești, și toate le plinești, vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește de toată întinarea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt; și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har: Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că l-ai născut pe Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin.

Crezul (Simbolul credinței)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara, și s-a făcut om.
Și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții; a cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl [și de la Fiul] purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit; care a grăit prin Prooroci.
Într-Una, Sfântă, Catolică, și Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților,
Și viața veacului, ce va să fie. Amin.

Doxologia cea mică

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-te, bine te cuvântăm, ne închinăm Ție, te rugăm pe Tine: mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule; Doamne Fiule unule-născut, Isuse Cristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatele lumii: îndură-te spre noi, cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui: și ne miluiește.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Isus Cristos: întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine te voi cuvânta, și voi lăuda Numele Tău în veac și în veacul veacului.
Doamne, scăpare te-ai făcut nouă, în neam și în neam: Eu am zis: Doamne, miluiește-mă: vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta: că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții: întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, și lăudat și preamărit este Numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi: precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne: învață-mă îndreptările Tale.
Bine ești cuvântat, Stăpâne: înțelepțește-mă cu îndreptările Tale.
Bine ești cuvântat, Sfinte: luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne mila Ta e în veac: lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.
Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție mărire se cuvine: Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu curățește-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ție unuia am greșit, și ce este rău înaintea Ta am făcut: Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale, și biruitor să ieși, când te vor judeca. Că iată întru fărădelegi am fost conceput, și în păcate m-a născut maica mea!

Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, si mă voi curăți: spăla-mă-vei, și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie: bucura-se-vor oasele cele umilite.

Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și cu spirit stăpânitor întărește-mă. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale, și cei păcătoși la Tine se vor întoarce. Mântuiește-mă de sângiuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi adus: arderi de tot nu vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine plăcute-ți vor fi jertfa de dreptate, prinosul și arderile de tot: atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul

Doamne și Stăpâne al vieții mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, și al grăirii în deșert. - Iară spiritul curăției, al umilinței, al răbdării și al dragostei dăruiește-l mie, robului Tău. - Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi mie, ca să-mi văd greșelile mele, și să nu osândesc pe fratele meu; că bine ești cuvântat în vecii vecilor.