Canonul Domnului nostru Isus Cristos

Canon de rugăciune
către Domnul nostru Isus Cristos
- facerea Monahului Teoctist Studitul -

Începutul

Întru adânc a așternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaînarmată; iar Cuvântul întrupându-se, a șters păcatul cel prearău, Domnul cel preamărit; că cu mărire s-a preamărit.

Isuse preadulce Cristoase, Isuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Isuse, și îndulcește inima mea, mult milostive, rogu-mă, Isuse Mântuitorul meu: ca să te măresc, fiind mântuit.

Isuse preadulce Cristoase, Isuse, deschide mie ușile pocăinței, iubitorule de oameni Isuse, și mă primește pe mine, cel ce cad înaintea Ta, și fierbinte cer, Isuse Mântuitorul meu, iertarea păcatelor.

Isuse preadulce Cristoase, Isuse, scapă-mă din mâna vicleanului Veliar, Isuse, și fă, să stau și eu de-a dreapta gloriei Tale, Isuse Mântuitorul meu, răscumparându-mă din partea cea de-a stânga.

A Născătoarei de Dumnezeu

Stăpână, care ai născut pe Isus Dumnezeu, roagă-l pentru netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca prin rugăciunile tale, cea ce ești neîntinată, să fim mântuiți de pedeapsă, noi cei întinați, împărtășindu-ne de preamărirea cea de-a pururea.

Cântarea III. Irmos

Pe piatra credinței întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra dușmanilor mei; că s-a veselit spiritul meu cântând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, și nu este drept, fără numai Tu, Doamne.

Auzi, iubitorule de oameni Isuse al meu, pe robul Tău, care strigă cu înfrângere; și scapă-mă de osândă și de pedeapsă, Unule îndelung răbdătorule, Isuse preadulce, mult milostive.

Ridică pe robul Tău, Isuse al meu, cela ce cade la Tine cu lacrimi, Isuse al meu; și mă mântuiește, Isuse al meu, pe mine cel ce mă întorc, și mă răscumpără, Stăpâne, de gheenă, Isuse preadulce, mult milostive.

Timpul, ce mi l-ai dat, Isuse al meu, în patimi l-am prădat, Isuse al meu; drept aceea, Isuse al meu, nu mă lepăda, ci mă cheamă înapoi, rogu-mă, Stăpâne, Isuse preadulce, și mă mântuiește.

A Născătoarei de Dumnezeu

Fecioară, care ai născut pe Isus al meu, roagă-l, să mă scape de gheenă, tu singură fiind mângâietoarea celor întristați, ceea ce ești de Dumnezeu cu dar dăruită; și mă învrednicește vieții celei netrecătoare, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Sedealna. Vers 1

Mântuitorul meu, Isuse, cel ce ai mântuit pe cel rătăcit, Mântuitorul meu Isuse, cel ce ai primit pe păcătoasa, ai milă acum și de mine, Isuse mult milostive; mântuiește, îndură-te, o Isuse făcătorule de bine, precum te-ai îndurat de Manasse, Isuse al meu, ca un singur iubitor de oameni.

Cântarea IV. Irmos

Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici Înger, ci Tu însuți Domnul cel întrupat, și pe mine omul întreg m-ai mântuit; pentru aceea strig Ție: Mărire puterii Tale.

Vindecă, Isuse al meu, rănile sufletului meu, Isuse al meu, rogu-te; și mă scapă din mâna lui Veliar cel stricător de suflete, Isuse al meu milostive, și mă mântuiește.

Păcătuit-am, Isuse al meu preadulce, milostivule; Isuse al meu, mântuiește-mă pe mine, cel ce scap sub acoperemântul Tău, Isuse îndelung răbdătorule, și de Împărăția Ta învrednicește-mă.

Nu a păcătuit nimeni, Isuse al meu, precum am păcătuit eu ticălosul; dar acum cad rugându-mă: Isuse al meu, mântuiește-mă, și-mi dăruiește moștenirea vieții, Isuse al meu.

A Născătoarei de Dumnezeu

Cu totul lăudată, ce ai născut pe Isus Domnul: pe acela roagă-l, să mântuiască de pedeapsă pe toți, cei ce te laudă și te numesc cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea V. Irmos

Luminarea celor ce zac întru întuneric, mântuirea celor disperați, Cristoase Mântuitorul meu, la Tine mânec, Împărate al păcii: Luminează-mă cu strălucirea Ta; că nu știu alt Dumnezeu, afară de Tine.

Tu ești lumina minții mele, Isuse al meu, Tu ești mântuirea sufletului meu cel deznădăjduit, Mântuitorule, Tu, Isuse al meu, de pedeapsă și de gheenă scapă-mă pe mine, care strig: Mântuiește-mă, Isuse al meu Cristoase, pe mine ticălosul.

Cu totul fiind dedat la patimile necinstii, Isuse al meu, acum strig: Tu, Isuse al meu, trimite-mi mână de ajutor și scapă pe cel care strigă: Mântuiește-mă, Isuse al meu Cristoase, pe mine ticălosul.

Minte pângărită, Isuse al meu, având, strig către Tine: Curățește-mă de întinăciunea păcatelor, și mă scapă pe mine, cel ce am alunecat din neștiință întru adâncurile răutății, Mântuitorule Isuse al meu, și mă mântuiește, rogu-te.

A Născătoarei de Dumnezeu

Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Isus, pe acela roagă-l, să mântuiască pe toți dreptcredincioșii, pe monahi și pe mireni, și să scape de gheenă, pe cei ce strigă: Nu știm altă mijlocitoare, afară de tine.

Cântarea VI. Irmos

De adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem întru ajutor adâncul îndurării Tale cel nepătruns: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Isuse al meu, Cristoase mult milostive, primește-mă, Stăpâne, pe cel ce mă mărturisesc, o Isuse, și mă mântuiește, și din stricăciune, Isuse, scoate-mă.

Isuse al meu, nu a fost alt desfrânat nici unul, ca mine ticălosul, o Isuse iubitorule de oameni; ci Tu, Isuse, mântuiește-mă.

Isuse al meu, și pe păcătoasa și pe rătăcitul și pe Manasse și pe vameșul i-am întrecut cu patimile, o Isuse al meu, și pe tâlharul, Isuse, și pe Niniviteni.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ceea ce ai născut pe Isus Cristosul meu, Fecioară preacurată, singură fiind neîntinată, pe mine, cel întinat, curățește-mă acum cu isopul rugăciunilor tale.

Condac. Vers 4

Isuse preadulce, lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiule al lui Dumnezeu, cu strălucirea Ta cea cu dumnezeiești raze: ca să te laud pe Tine, lumina cea neapusă.

Cântarea VII. Irmos

Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind închinat, cei trei tineri au disprețuit porunca cea foarte fără de Dumnezeu; iar fiind aruncați în mijlocul focului, rourându-se au cântat: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Cristoase Isuse, nimeni din veac nu a păcătuit pe pământ, o Isuse al meu, precum am păcătuit eu ticălosul și desfrânatul; pentru aceasta, Isuse al meu, strig către Tine: Îndură-te spre mine, cel ce cânt: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Cristoase Isuse, întru frica Ta strig: Primește-mă, o Isuse al meu, și mă cârmuiește acum la limanul cel bun, ca mântuindu-mă, Isuse al meu, să cânt Ție: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Cristoase Isuse, de mii de ori eu ticălosul, o Isuse al meu, am făgăduit pocăința, ci am mințit eu mișelul; pentru aceasta, Isuse al meu, strig către Tine: Luminează sufletul meu cel nesimțitor, Cristoase, Dumnezeul părinților noștri.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ceea ce pe Cristos Isus l-ai născut în chip minunat și mai presus de fire, pe acela roagă-l, cea cu totul fără prihană, să ierte toate păcatele mele cele nefirești, Fecioară: ca mântuindu-mă să strig: Bine ești cuvântată, ceea ce pe Dumnezeu cu trup l-ai născut.

Cântarea VIII. Irmos

Pe Dumnezeu, cel ce s-a coborât în cuptorul cel de foc la tinerii evreiești, și văpaia în rouă a prefăcut, ca pe un Domn, lucrurile, lăudați-l și-l preaînălțați întru toți vecii.

Pe Tine, Isuse al meu, te rog: Precum ai mântuit pe păcătoasa, Isuse al meu, de multele ei greșeli, așa și pe mine, Isuse Cristoase al meu, mântuiește-mă, și curăță sufletul meu cel întinat, Isuse al meu.

Plecându-mă Isuse, la plăcerile cele necuvântătoare, necuvântător m-am făcut, și dobitoacelor cu adevărat, o Isuse al meu Mântuitorule, în chip vrednic de compătimire m-am asemănat, eu ticălosul; pentru aceasta, Isuse, scapă-mă de îndobitocire.

Binecuvântăm pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Sfântul Spirit.

Căzut-am, o Isuse, între tâlhari stricători de suflet, și sunt acum despuiat de haina cea de Dumnezeu țesută, Isuse al meu, și zac acoperit de vânătăi; unt de lemn toarnă-mi, Cristoase al meu, și vin.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ceea ce în chip negrăit ai purtat pe Isus Cristos Dumnezeul meu, Născătoare de Dumnezeu Marie, pe acela roagă-l pururea, să mântuiască de nevoi pe robii tăi și pe cântăreții tăi, Fecioară, care nu știi de bărbat.

Cântarea IX. Irmos

Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, care cu nespusă înțelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel ce cumplit a căzut prin mâncare, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-se pentru noi; credincioșii, într-un gând, cu laude să-l mărim.

Pe Manasse, Isuse al meu, pe vameșul, pe păcătoasa, pe rătăcitul, milostive Isuse, și pe tâlharul i-am întrecut, Isuse al meu, cu fapte rușinoase și necuviincioase, Isuse; ci Tu, Isuse al meu, înainte de capăt, mântuiește-mă.

Pe toți cei din Adam care au păcătuit, Isuse al meu, mai înainte de Lege și în Lege, Isuse, și după Lege și Dar, Isuse al meu, mișelește i-am întrecut cu patimile, eu ticălosul; ci Tu, Isuse al meu, cu judecățile Tale mântuiește-mă.

Să nu fiu alungat Isuse al meu, din gloria Ta cea negrăită, să nu câștig, Isuse, partea cea de-a stânga, preadulce Isuse, ci Tu unindu-mă cu oile Tale cele de-a dreapta, Cristoase Isuse al meu, odihnește-mă, ca un milostiv.

A Născătoarei de Dumnezeu

Pe Isus, Născătoare de Dumnezeu, pe care l-ai purtat, singură nefiind ispitită de bărbat, Fecioară Marie, fă-l milostiv, Curată, ca pe Fiul și Ziditorul tău: ca să scape de ispite, de nevoi, și de focul ce va să fie, pe cei ce aleargă la tine.

Stihiri asemeni. Vers 6

Isuse preadulce, mângâierea sufletului meu, Isuse curățirea minții mele, Stăpâne mult milostive, Isuse, mântuiește-mă Isuse, Mântuitorul meu, Isuse al meu atotputernice, nu mă părăsi, Mântuitorule Isuse, ai milă de mine; și mă mântuiește de toată pedeapsa, Isuse, și mă învrednicește de partea celor mântuiți, Isuse al meu, cu ceata aleșilor Tăi mă unește, Isuse iubitorule de oameni.

Isuse preadulce, mărirea călugărilor, Isuse îndelung răbdătorule, desfătarea și înfrumusețarea sihaștrilor, Isuse, mântuiește-mă; Isuse Mântuitorul meu, Isuse al meu preabune, scapă-mă, Mântuitorule Isuse, din mâna balaurului, și de cursele acestuia; Mântuitorule Isuse, mântuiește-mă, din groapa cea prea-adâncă, Mântuitorul meu Isuse, scoțându-mă, și mă numără, Isuse, împreună cu oile cele de-a dreapta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt.

Isuse preadulce, gloria Apostolilor, Isuse al meu, lauda Mucenicilor, Stăpâne atotputernice; Isuse, mântuiește-mă, Isuse Mântuitorul meu, Isuse al meu preafrumosule, pe cel ce alerg la Tine, Mântuitorule Isuse; îndură-te spre mine, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, și ale tuturor Sfinților Tăi, Isuse, și ale tuturor Profeților, Mântuitorul meu Isuse, și mă învrednicește desfătării raiului, Isuse iubitorule de oameni.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu

Nu mă încredința folosinței omenești, preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robului tău; că necaz mă cuprinde, nici pot să sufăr săgetările diavolilor; acoperemânt nu am agonisit nicăieri, nici unde să scap eu ticălosul, de pretutindenea fiind dușmănit, și mângâiere nu am, afară de tine. Doamna lumii, nădejdea și folositoarea credincioșilor; nu trece cu vederea rugăciunea mea, ci fă ce-mi este de folos.

Rugăciune

către Domnul nostru Isus Cristos

Stăpâne Cristoase Dumnezeule, cel ce cu patimile Tale ai vindecat patimile mele, și cu rănile Tale ai însănătoșit rănile mele, dăruiește-mi mie, celui ce mult ți-am greșit, lacrimi de înfrângere; umple trupul meu cu mireasma făcătorului de viață trupului Tău, și cu cinstit sângele Tău îndulcește sufletul meu de amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Ridică la Tine mintea mea cea plecată spre cele de jos, și mă scoate din prăpastia pierzării; că nu am pocăință, nu am înfrângere, nu am lacrimă de mângâiere, care să mă ducă la moștenirea cea adevărată. Întunecată-mi este mintea, de patimile lumești, și nu pot privi spre Tine, întru suferință: nu mă pot încălzi cu lacrimile iubirii Tale. Ci, Stăpâne, Doamne Isuse Cristoase, visteria bunătăților, dăruiește mie pocăință deplină și inimă tare, ca să te caut pe Tine; dăruiește-mi harul Tău, și voi înnoi întru mine chipul icoanei Tale. Părăsitu-te-am, Tu nu mă părăsi! Ieși întru căutarea mea, povățuiește-mă la pășunea Ta, numără-mă cu oile alesei Tale turme, și împreună cu ele, hrănește-mă cu verdeața dumnezeieștilor Tale Taine; pentru rugăciunile Preasfintei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

Sursa: „Orologhion”, 1992.