Canonul Domnului Cristos

Canon de rugăciune
către Domnul nostru Isus Cristos
Facerea Monahului Teoctist Studitul

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaînarmată; iar Cuvântul întrupându-se, a şters păcatul cel prearău, Domnul cel preamărit; că cu mărire s-a preamărit.

Isuse preadulce Cristoase, Isuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Isuse, şi îndulceşte inima mea, mult milostive, rogu-mă, Isuse Mântuitorul meu: ca să te măresc, fiind mântuit.

Isuse preadulce Cristoase, Isuse, deschide mie uşile pocăinţei, iubitorule de oameni Isuse, şi mă primeşte pe mine, cel ce cad înaintea Ta, şi fierbinte cer, Isuse Mântuitorul meu, iertarea păcatelor.

Isuse preadulce Cristoase, Isuse, scapă-mă din mâna vicleanului Veliar, Isuse, şi fă, să stau şi eu de-a dreapta gloriei tale, Isuse Mântuitorul meu, răscumparându-mă din partea cea de-a stânga.

A Născătoarei de Dumnezeu

Stăpână, care ai născut pe Isus Dumnezeu, roagă-l pentru netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca prin rugăciunile tale, cea ce eşti neîntinată, să fim mântuiţi de pedeapsă, noi cei întinaţi, împărtăşindu-ne de preamărirea cea de-a pururea.

Cântarea III. Irmos

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra duşmanilor mei; că s-a veselit spiritul meu cântând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, şi nu este drept, fără numai tu, Doamne.

Auzi, iubitorule de oameni Isuse al meu, pe robul Tău, care strigă cu înfrângere; şi scapă-mă de osândă şi de pedeapsă, Unule îndelung răbdătorule, Isuse preadulce, mult milostive.

Ridică pe robul Tău, Isuse al meu, cela ce cade la Tine cu lacrimi, Isuse al meu; şi mă mântuieşte, Isuse al meu, pe mine cel ce mă întorc, şi mă răscumpără, Stăpâne, de gheenă, Isuse preadulce, mult milostive.

Timpul, ce mi l-ai dat, Isuse al meu, în patimi l-am prădat, Isuse al meu; drept aceea, Isuse al meu, nu mă lepăda, ci mă cheamă înapoi, rogu-mă, Stăpâne, Isuse preadulce, şi mă mântuieşte.

A Născătoarei de Dumnezeu

Fecioară, care ai născut pe Isus al meu, roagă-l, să mă scape de gheenă, tu singură fiind mângâietoarea celor întristaţi, ceea ce eşti de Dumnezeu cu dar dăruită; şi mă învredniceşte vieţii celei netrecătoare, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Sedealna. Vers 1

Mântuitorul meu, Isuse, cel ce ai mântuit pe cel rătăcit, Mântuitorul meu Isuse, cel ce ai primit pe păcătoasa, ai milă acum şi de mine, Isuse mult milostive; mântuieşte, îndură-te, o Isuse făcătorule de bine, precum te-ai îndurat de Manasse, Isuse al meu, ca un singur iubitor de oameni.

Cântarea IV. Irmos

Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici Înger, ci tu însuţi Domnul cel întrupat, şi pe mine omul întreg m-ai mântuit; pentru aceea strig ţie: Mărire puterii tale.

Vindecă, Isuse al meu, rănile sufletului meu, Isuse al meu, rogu-te; şi mă scapă din mâna lui Veliar cel stricător de suflete, Isuse al meu milostive, şi mă mântuieşte.

Păcătuit-am, Isuse al meu preadulce, milostivule; Isuse al meu, mântuieşte-mă pe mine, cel ce scap sub acoperemântul tău, Isuse îndelung răbdătorule, şi de împărăţia ta învredniceşte-mă.

Nu a păcătuit nimeni, Isuse al meu, precum am păcătuit eu ticălosul; dar acum cad rugându-mă: Isuse al meu, mântuieşte-mă, şi-mi dăruieşte moştenirea vieţii, Isuse al meu.

A Născătoarei de Dumnezeu

Cu totul lăudată, ce ai născut pe Isus Domnul: pe acela roagă-l, să mântuiască de pedeapsă pe toţi, cei ce te laudă şi te numesc cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea V. Irmos

Luminarea celor ce zac întru întuneric, mântuirea celor disperaţi, Cristoase Mântuitorul meu, la tine mânec, Împărate al păcii: Luminează-mă cu strălucirea ta; că nu ştiu alt Dumnezeu, afară de tine.

Tu eşti lumina minţii mele, Isuse al meu, Tu eşti mântuirea sufletului meu cel deznădăjduit, Mântuitorule, Tu, Isuse al meu, de pedeapsă şi de gheenă scapă-mă pe mine, care strig: Mântuieşte-mă, Isuse al meu Cristoase, pe mine ticălosul.

Cu totul fiind dedat la patimile necinstii, Isuse al meu, acum strig: Tu, Isuse al meu, trimite-mi mână de ajutor şi scapă pe cel care strigă: Mântuieşte-mă, Isuse al meu Cristoase, pe mine ticălosul.

Minte pângărită, Isuse al meu, având, strig către Tine: Curăţeşte-mă de întinăciunea păcatelor, şi mă scapă pe mine, cel ce am alunecat din neştiinţă întru adâncurile răutăţii, Mântuitorule Isuse al meu, şi mă mântuieşte, rogu-te.

A Născătoarei de Dumnezeu

Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Isus, pe acela roagă-l, să mântuiască pe toţi dreptcredincioşii, pe monahi şi pe mireni, şi să scape de gheenă, pe cei ce strigă: Nu ştim altă mijlocitoare, afară de tine.

Cântarea VI. Irmos

De adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem întru ajutor adâncul îndurării Tale cel nepătruns: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Isuse al meu, Cristoase mult milostive, primeşte-mă, Stăpâne, pe cel ce mă mărturisesc, o Isuse, şi mă mântuieşte, şi din stricăciune, Isuse, scoate-mă.

Isuse al meu, nu a fost alt desfrânat nici unul, ca mine ticălosul, o Isuse iubitorule de oameni; ci Tu, Isuse, mântuieşte-mă.

Isuse al meu, şi pe păcătoasa şi pe rătăcitul şi pe Manasse şi pe vameşul i-am întrecut cu patimile, o Isuse al meu, şi pe tâlharul, Isuse, şi pe Niniviteni.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ceea ce ai născut pe Isus Cristosul meu, Fecioară preacurată, singură fiind neîntinată, pe mine, cel întinat, curăţeşte-mă acum cu isopul rugăciunilor tale.

Condac. Vers 4

Isuse preadulce, lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiule al lui Dumnezeu, cu strălucirea Ta cea cu dumnezeieşti raze: ca să te laud pe Tine, lumina cea neapusă.

Cântarea VII. Irmos

Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind închinat, cei trei tineri au dispreţuit porunca cea foarte fără de Dumnezeu; iar fiind aruncaţi în mijlocul focului, rourându-se au cântat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cristoase Isuse, nimeni din veac nu a păcătuit pe pământ, o Isuse al meu, precum am păcătuit eu ticălosul şi desfrânatul; pentru aceasta, Isuse al meu, strig către Tine: Îndură-te spre mine, cel ce cânt: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cristoase Isuse, întru frica ta strig: Primeşte-mă, o Isuse al meu, şi mă cârmuieşte acum la limanul cel bun, ca mântuindu-mă, Isuse al meu, să cânt Ţie: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cristoase Isuse, de mii de ori eu ticălosul, o Isuse al meu, am făgăduit pocăinţa, ci am minţit eu mişelul; pentru aceasta, Isuse al meu, strig către tine: Luminează sufletul meu cel nesimţitor, Cristoase, Dumnezeul părinţilor noştri.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ceea ce pe Cristos Isus l-ai născut în chip minunat şi mai presus de fire, pe acela roagă-l, cea cu totul fără prihană, să ierte toate păcatele mele cele nefireşti, Fecioară: ca mântuindu-mă să strig: Bine eşti cuvântată, ceea ce pe Dumnezeu cu trup l-ai născut.

Cântarea VIII. Irmos

Pe Dumnezeu, cel ce s-a coborât în cuptorul cel de foc la tinerii evreieşti, şi văpaia în rouă a prefăcut, ca pe un Domn, lucrurile, lăudaţi-l şi-l preaînălţaţi întru toţi vecii.

Pe tine, Isuse al meu, te rog: Precum ai mântuit pe păcătoasa, Isuse al meu, de multele ei greşeli, aşa şi pe mine, Isuse Cristoase al meu, mântuieşte-mă, şi curăţă sufletul meu cel întinat, Isuse al meu.

Plecându-mă Isuse, la plăcerile cele necuvântătoare, necuvântător m-am făcut, şi dobitoacelor cu adevărat, o Isuse al meu Mântuitorule, în chip vrednic de compătimire m-am asemănat, eu ticălosul; pentru aceasta, Isuse, scapă-mă de îndobitocire.

Binecuvântăm pe Tatăl, şi pe Fiul, şi pe Sfântul Spirit.

Căzut-am, o Isuse, între tâlhari stricători de suflet, şi sunt acum despuiat de haina cea de Dumnezeu ţesută, Isuse al meu, şi zac acoperit de vânătăi; unt de lemn toarnă-mi, Cristoase al meu, şi vin.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ceea ce în chip negrăit ai purtat pe Isus Cristos Dumnezeul meu, Născătoare de Dumnezeu Marie, pe acela roagă-l pururea, să mântuiască de nevoi pe robii tăi şi pe cântăreţii tăi, Fecioară, care nu ştii de bărbat.

Cântarea IX. Irmos

Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, care cu nespusă înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel ce cumplit a căzut prin mâncare, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-se pentru noi; credincioşii, într-un gând, cu laude să-l mărim.

Pe Manasse, Isuse al meu, pe vameşul, pe păcătoasa, pe rătăcitul, milostive Isuse, şi pe tâlharul i-am întrecut, Isuse al meu, cu fapte ruşinoase şi necuviincioase, Isuse; ci tu, Isuse al meu, înainte de capăt, mântuieşte-mă.

Pe toţi cei din Adam care au păcătuit, Isuse al meu, mai înainte de Lege şi în Lege, Isuse, şi după Lege şi Dar, Isuse al meu, mişeleşte i-am întrecut cu patimile, eu ticălosul; ci Tu, Isuse al meu, cu judecăţile Tale mântuieşte-mă.

Să nu fiu alungat Isuse al meu, din gloria Ta cea negrăită, să nu câştig, Isuse, partea cea de-a stânga, preadulce Isuse, ci tu unindu-mă cu oile Tale cele de-a dreapta, Cristoase Isuse al meu, odihneşte-mă, ca un milostiv.

A Născătoarei de Dumnezeu

Pe Isus, Născătoare de Dumnezeu, pe care l-ai purtat, singură nefiind ispitită de bărbat, Fecioară Marie, fă-l milostiv, Curată, ca pe Fiul şi Ziditorul tău: ca să scape de ispite, de nevoi, şi de focul ce va să fie, pe cei ce aleargă la tine.

Stihiri asemeni. Vers 6

Isuse preadulce, mângâierea sufletului meu, Isuse curăţirea minţii mele, Stăpâne mult milostive, Isuse, mântuieşte-mă Isuse, Mântuitorul meu, Isuse al meu atotputernice, nu mă părăsi, Mântuitorule Isuse, ai milă de mine; şi mă mântuieşte de toată pedeapsa, Isuse, şi mă învredniceşte de partea celor mântuiţi, Isuse al meu, cu ceata aleşilor Tăi mă uneşte, Isuse iubitorule de oameni.

Isuse preadulce, mărirea călugărilor, Isuse îndelung răbdătorule, desfătarea şi înfrumuseţarea sihaştrilor, Isuse, mântuieşte-mă; Isuse Mântuitorul meu, Isuse al meu preabune, scapă-mă, Mântuitorule Isuse, din mâna balaurului, şi de cursele acestuia; Mântuitorule Isuse, mântuieşte-mă, din groapa cea prea-adâncă, Mântuitorul meu Isuse, scoţându-mă, şi mă numără, Isuse, împreună cu oile cele de-a dreapta.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt.

Isuse preadulce, gloria Apostolilor, Isuse al meu, lauda Mucenicilor, Stăpâne atotputernice; Isuse, mântuieşte-mă, Isuse Mântuitorul meu, Isuse al meu preafrumosule, pe cel ce alerg la Tine, Mântuitorule Isuse; îndură-te spre mine, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, Isuse, şi ale tuturor Profeţilor, Mântuitorul meu Isuse, şi mă învredniceşte desfătării raiului, Isuse iubitorule de oameni.

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu

Nu mă încredinţa folosinţei omeneşti, preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robului tău; că necaz mă cuprinde, nici pot să sufăr săgetările diavolilor; acoperemânt nu am agonisit nicăieri, nici unde să scap eu ticălosul, de pretutindenea fiind duşmănit, şi mângâiere nu am, afară de tine. Doamna lumii, nădejdea şi folositoarea credincioşilor; nu trece cu vederea rugăciunea mea, ci fă ce-mi este de folos.

Rugăciune

către Domnul nostru Isus Cristos

Stăpâne Cristoase Dumnezeule, cel ce cu patimile Tale ai vindecat patimile mele, şi cu rănile Tale ai însănătoşit rănile mele, dăruieşte-mi mie, celui ce mult ţi-am greşit, lacrimi de înfrângere; umple trupul meu cu mireasma făcătorului de viaţă trupului Tău, şi cu cinstit sângele Tău îndulceşte sufletul meu de amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Ridică la Tine mintea mea cea plecată spre cele de jos, şi mă scoate din prăpastia pierzării; că nu am pocăinţă, nu am înfrângere, nu am lacrimă de mângâiere, care să mă ducă la moştenirea cea adevărată. Întunecată-mi este mintea, de patimile lumeşti, şi nu pot privi spre Tine, întru suferinţă: nu mă pot încălzi cu lacrimile iubirii Tale. Ci, Stăpâne, Doamne Isuse Cristoase, visteria bunătăţilor, dăruieşte mie pocăinţă deplină şi inimă tare, ca să te caut pe Tine; dăruieşte-mi harul Tău, şi voi înnoi întru mine chipul icoanei Tale. Părăsitu-te-am, Tu nu mă părăsi! Ieşi întru căutarea mea, povăţuieşte-mă la păşunea Ta, numără-mă cu oile alesei Tale turme, şi împreună cu ele, hrăneşte-mă cu verdeaţa dumnezeieştilor tale Taine; pentru rugăciunile Preasfintei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor tăi. Amin.

după "Orologhion", 1992