Rugăciuni pentru Biserică

Pentru Biserică

Rugăciune a Sfântului Efrem

Binecuvântată să fie îndurarea Ta, Doamne Isuse Cristoase, Împăratul nostru şi Fiul lui Dumnezeu, Căruia ne închinăm. Tu eşti Dumnezeul nostru, ajutorul vieţii noastre şi speranţa noastră mai presus de toate. Când îndurării Tale i s-a făcut milă de noi şi a plăcut iubirii Tale, ai venit să ne răscumperi şi ai dezrobit neamul nostru. Ai vindecat rănile noastre, şters-ai datoriile şi ne-ai mântuit din moarte cu îndurarea Ta. Ai aşezat pe pământ o Biserică după asemănarea Împărăţiei Tale Cereşti. Cu iubire ai ridicat-o, cu îndurare ai crescut-o, sufleteşte ţi-ai logodit-o şi cu patimile Tale ai răscumpărat-o. Şi iată, acum, vrăjmaşul oamenilor, cu slugile sale, o tăgăduieşte cu neruşinare; de aceea, poartă de grijă, Doamne, de Biserica Ta, ca să nu rămână neîmplinită promisiunea Ta. Nu lăsa ca frumuseţea primită a Miresei Tale să fie despuiată de averea ei şi să devină săracă. Împlineşte promisiunea pe care ai făcut-o lui Petru şi întăreşte-ţi cuvintele cu fapta. Fă neînvinse porţile Bisericii Tale, puternic şi maiestuos să-i fie conducătorul. Binecuvântează-i pe fiii ei şi-i ocroteşte, dăruieşte pace preoţilor ei şi fii milostiv faţă de vrăjmaşii ei. Fă să locuiască pacea în mijlocul ei şi depărtează de lângă ea dezbinările. Dă-ne fericirea aceea, ca, în sfântă frică, să petrecem viaţă liniştită şi fără păcate; fă să putem păzi credinţa noastră cu speranţă tare şi cu dragoste desăvârşită. Fă să fie plăcută înaintea Ta purtarea noastră şi, în ziua cea mare, să putem afla la Tine îndurare. Atunci neîncetat Te vom lăuda, Doamne, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt. Amin.

Pentru unirea Bisericilor

Preasfântă Treime, existenţă mai presus de ani, începutul vieţii, al unităţii, iubitoare de oameni şi plină de bunătate, Îţi înălţăm mărire şi cerem iertare pentru păcatul lumii, pace şi un singur cuget pentru Biserică.

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Spiritului Sfânt.

Doamne, în unire şi cu trei străluciri, stăpânire dumnezeiască singură şi în trei luminători, primeşte-i pe cei care Îţi cântă cu cuviinţă şi mântuieşte-i de greşeli, de ispite şi de greutăţi; dăruieşte-le grabnic pace şi unirea Bisericilor în iubire.

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

În pântecele fecioresc locuind, Cristoase Mântuitorul meu, Te-ai arătat lumii neschimbat şi ai promis să fii întotdeauna cu servii Tăi. De aceea, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, dăruieşte pace turmei Tale.

Doamne Dumnezeule, Care ai adunat deosebite popoare ca să mărturisească Numele Tău, Ţie ne rugăm pentru popoarele din Orient. Aducându-ne aminte de vrednicia lor mai mare care au avut-o în Biserica Ta, fă, Te rugăm, ca inspiraţi de Tine, s-o dăruiască din nou şi să formeze împreună cu noi o singură turmă sub un singur păstor. Fă ca şi ei să se adape cu învăţăturile sfinţilor Părinţi, care sunt Părinţii credinţei noastre. Apără-ne de orice greşeală prin care s-ar îndepărta de noi. Iar spiritul înţelegerii şi al iubirii între oameni fă s-aducă în grabă ziua când rugăciunile noastre se vor uni cu ale lor; ca toate popoarele şi toate limbile să-L recunoască şi să-L mărturisească pe Domnul nostru Isus Cristos, Fiul Tău, Căruia I se cuvine mărire, cinstire şi împărăţie veşnică, împreună cu Tine şi Preasfântul Tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru Sfântul Părinte

Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeule atotputernic, Cel Care, cu nemărginită iubire de oameni, ai aşezat Biserica Ta sfântă, ca printr-însa toţi să vină la cunoaşterea adevărului şi să se mântuiască; Tu, Care pe Apostolul Tău Petru l-ai pus cap văzut al Bisericii Tale; adu-Ţi aminte cu îndurare de urmaşul Sfântului Petru, de vicarul Tău pământesc, de Preafericitul nostru părinte Papa (N), şi dăruieşte-l sfintei tale Biserici în pace, întreg, onorat, sănătos, îndelungat în zile, întărind cuvântul adevărului Tău. Fă să fie fericită cârmuirea lui şi, sub păstorirea sa înţeleaptă, să înflorească Biserica Ta, să se întoarcă în sânul ei păgânii şi necredincioşii, să înceteze ereziile şi dezbinările Bisericilor şi să vină, Doamne, vremea aceea fericită când va fi o turmă şi un păstor. Ajută-i, Doamne, ca, împreună cu turma încredinţată grijii lui, să ajungă la fericirea veşnică. Pentru că Tu eşti mântuirea noastră şi Ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt. Amin.

Pentru Episcop

Bunule Isuse, Păstorul suprem al sufletelor noastre, umple inima Episcopului nostru (N.) cu darul Sfântului Tău Spirit. Varsă în sufletul lui credinţă vie, speranţă tare, dragoste nefăţarnică, înţelepciune cerească şi tărie neclintită; fă să fie un păstor adevărat, după dorinţa Preasfintei Tale Inimi, ca aşa să ne cârmuiască încât să-i fim spre bucurie şi mângăiere şi, în ziua cea mare când vei veni să-i judeci pe cei vii şi pe cei morţi, pe păstori şi pe credincioşi, pentru păstorirea lui credincioasă, să dobândească cununa fericirii veşnice. Amin.

Pentru păstorii sufleteşti

Isuse al meu, Cristoase, Tu ai dat Bisericii Tale păstori sufleteşti care să-i conducă pe credincioşi pe cărările mântuirii. Dă-le harul să-şi împlinească cu zel şi însufleţire slujba lor sfântă, ca să mijlocească la Tine pentru noi; şi cu rugăciunile lor şi cu viaţa lor sfântă să abată mânia Ta de la noi; să strălucească în mijlocul nostru prin frumuseţea virtuţilor, iar noi să-i urmăm pe calea cea bună. Răsplăteşte ostenelile lor ca, în ziua răsplătirii, să le dăruieşti lor şi nouă bucuria şi fericirea aleşilor Tăi. Amin.

Pentru misionari

alcătuită de Papa Pius al XI-lea

Preaiubitul meu Mântuitor, Isuse Cristoase, Care ai mântuit lumea cu preţul Preascumpului Tău Sânge, întoarce-Ţi privirile pline de milă către omenire, care încă în mare parte trăieşte cuprinsă de rătăcire şi de umbra morţii. Fă ca raza adevărului Tău să pătrundă în toată lumea. O, Isuse, înmulţeşte apostolii învăţăturii Tale; aprinde şi binecuvântează cu darul Tău zelul şi lucrarea lor, ca astfel, prin ei, toţi să ajungă să Te cunoască pe Tine, Care eşti Făcătorul şi Mântuitorul lor.

Recheamă-i la turma Ta pe cei rătăciţi şi pe toţi răzvrătiţii; întoarce-i la sânul adevăratei Tale Biserici. Grăbeşte, preaiubite Isuse, timpul de mult aşteptat, ca să vină Împărăţia Ta pe pământ. Adu-i la Inima Ta preadulce pe toţi oamenii, pentru ca toţi să poată fi părtaşi de binefacerile mari ale mântuirii în viaţa veşnică a Raiului. Amin.

după "Carte de rugăciuni", 1996