Acatistul Maicii Domnului, Povățuitoarea copiilor

Rugăciunile începătoare

Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești; vistieria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne îndură-te spre noi. de 3 ori

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vină Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. - Că a Ta este Împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Spiritului Sfânt, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, îndură-te spre noi.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Doamne, îndură-te spre noi că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne mântuiește pe noi de dușmanii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău; toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara, și s-a făcut om.
Și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții; a cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl [și de la Fiul] purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit; care a grăit prin Prooroci.
Într-Una, Sfântă, Catolică, și Apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților,
Și viața veacului, ce va să fie. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Cristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 142 și/sau 50

Condacul I

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieștile învățături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toți părinții, ca și pe toți cei care au grijă de creșterea sufletească și trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ție: Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! Icosul I

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca niște făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii și pe cei care se roagă ție pentru ei:
Povățuiește copiii, să fie săraci cu spiritul, ca a lor să fie Împărăția cerurilor;
Povățuiește copiii, să fie flămânzi și însetați de dreptate, că așa se vor sătura;
Povățuiește copiii, să fie blânzi, că așa vor moșteni pământul;
Povățuiește copiii, să fie milostivi, că așa milă vor afla;
Povățuiește copiii, să fie curați cu inima, că așa îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povățuiește copiii, să fie făcători de pace, că așa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul II

Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și minunate sunt virtuțile pe care le dobândesc credincioșii, virtuți pe care le cerem și pentru părinții și pentru copiii care îi înalță lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul II

Tu, Fecioară, sălaș al virtuților și ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile și cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ție:
Povățuiește copiii, să iubească cele bune și toate virtuțile creștinești;
Povățuiește copiii, să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;
Povățuiește copiii, hrănindu-i cu laptele înțelepciunii dumnezeiești;
Povățuiește copiii, să asculte îndrumările bune pe care le primesc;
Povățuiește copiii, să fie înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii;
Povățuiește copiii, să vadă în toți oamenii chipul lui Dumnezeu;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul III

Sunt copii cărora nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i sub ocrotirea ta, Fecioară, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i crește cu dragostea pe care numai tu le-o poți insufla, pentru ca ei să îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul III

Pentru toți copiii care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete și frig, și pe care vrăjmașul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca și pentru copiii noștri, ne rugăm ție, Preasfântă Maică, știind cât de puternică este ocrotirea ta:
Povățuiește copiii, să caute iubirea la Cel ce este Iubire;
Povățuiește copiii, să înțeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte;
Povățuiește copiii, tămăduindu-le rănile și mângâindu-le prea multele dureri;
Povățuiește copiii, trimițând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;
Povățuiește copiii, alinându-le tristețea și dăruindu-le să cunoască bucuria;
Povățuiește copiii, ca să afle calea mântuirii;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul IV

Femeie, iată fiul tău!”, ți-a spus de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar și spre fiecare dintre creștinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiți, ci îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul IV

Să se bucure credincioșii și să se veselească și nimeni să nu le stea împotrivă, știind că mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugăciunii și a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălțate din adâncul inimii:
Povățuiește copiii, să-ți cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”;
Povățuiește copiii, aducându-i la cunoștința minunilor tale;
Povățuiește copiii, arătându-te Maică a lor și a celor ce te laudă;
Povățuiește copiii, să îl iubească pe Cristos, Mântuitorul lumii;
Povățuiește copiii, să facă voia Fiului tău și Dumnezeului nostru;
Povățuiește copiii, crescându-i ca pe niște fii ai Părintelui Ceresc;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul V

De tine se bucură toată făptura, cerul și pământul, îngerii și sfinții care stau împrejurul tău și îi ocrotesc pe aleșii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul V

În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuți lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngustă și au primit răsplata mult dorită; și noi, știind aceasta, te rugăm:
Povățuiește copiii, cu sfinții cei din veac, care s-au învrednicit a vedea mărirea lui Dumnezeu;
Povățuiește copiii, cu adunarea Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului;
Povățuiește copiii, cu Sfinții Ierarhi care dascăli ai dreptei credințe au fost și minuni au săvârșit;
Povățuiește copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;
Povățuiește copiii, cu Sfinții Preacuvioși care prin nevoință îngeri în trup s au arătat;
Povățuiește copiii, cu toți Sfinții la care alergăm pentru rugăciune și ajutor;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul VI

Cine nu va înțelege frumusețea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândește? Numai cei ce aleg întunericul, întunecați de mândrie, și nu vor să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul VI

De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii, devenind mădulare ale Bisericii prin unirea cu Cristos. Sfântă Fecioară Maria, Maica Domnului, ca să îi înveți să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ție așa:
Povățuiește copiii, să rămână până la sfârșitul vieții în dreapta credință;
Povățuiește copiii, ca viețuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă;
Povățuiește copiii, să iubească slujbele Sfintei Biserici și să nu se lipsească de dulceața lor;
Povățuiește copiii, să citească Sfintele Scripturi și cărțile de folos spiritual;
Povățuiește copiii, să respingă sfaturile mincinoase ale celor necredincioși;
Povățuiește copiii, să stea tari împotriva învățăturilor ce îi displac lui Dumnezeu;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul VII

O, Preasfântă Fecioară, roagă-l pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Spiritului Sfânt: darul înțelepciunii, darul înțelegerii, darul sfatului, darul tăriei, darul științei, darul fricii de Dumnezeu și darul evlaviei, ca să te cinstească și să cânte împreună cu noi: Aliluia! Icosul VII

Având poruncă și putere de la Dumnezeu să ducem o viață de sfințenie și înțelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ție:
Povățuiește copiii, să primească darurile Mângâietorului;
Povățuiește copiii, ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu;
Povățuiește copiii, să urce în fiecare zi pe scara virtuții;
Povățuiește copiii, să se arate vrednici să fie numărați în ceata aleșilor tăi;
Povățuiește copiii, ca din tinerețe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viață;
Povățuiește copiii, ca prin rugăciune și purtarea crucii să se sfințească;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul VIII

Mulți dintre cei care și-au pus nădejdea în puterile lor, și nu în Dumnezeu, au căzut în patimi și și-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ție să păzești curăția copiilor, ca să îi cânte lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții: Aliluia! Icosul VIII

Știind că vrăjmașul diavol nu contenește a căuta să îi rupă pe oameni de trăirea creștinească, încercând să întineze până și curăția sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:
Povățuiește copiii, cum să trăiască pentru ca la Judecată să aibă parte de fericirea veșnică;
Povățuiește copiii, să deosebească ce este bine de ce este rău în fața lui Dumnezeu;
Povățuiește copiii, să urască păcatul și toată fărădelegea;
Povățuiește copiii, să se ferească de necuratele și ucigătoarele patimi;
Povățuiește copiii, să fie preaînțelepți împotriva meșteșugirilor diavolești;
Povățuiește copiii, să vegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul IX

Știind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, ne rugăm ție, Maică Preasfântă, degrabă să îi ridici cu milostivirea ta pe copiii care vor aluneca în păcat, ca să îi cânte lui Dumnezeu cu părere de rău în inimă: Aliluia! Icosul IX

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, și-a risipit viața departe de casa sa, și mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu brațele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care te invocăm:
Povățuiește copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmașului;
Povățuiește copiii, ca, de vor cădea în ispite, fără șovăială să se ridice;
Povățuiește copiii, ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu;
Povățuiește copiii, ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăință să își curățească sufletele;
Povățuiește copiii, ca prin Spovadă curată să primească dezlegarea de păcate;
Povățuiește copiii, ca, după fiecare poticnire, să pună iarăși început bun mântuirii;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul X

Nu poate mintea omenească să priceapă cu ușurință pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală și suferință. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine și te rugăm să le alini suferințele cu darul tău, ca să nu uite a-i cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul X

Dumnezeu, Cel ce rânduiește toate spre mântuirea oamenilor și nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor și să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu îți poți arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine:
Povățuiește copiii, să primească încercările cu speranță în Dumnezeu;
Povățuiește copiii, să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor și al trupurilor;
Povățuiește copiii, să poarte fără împotrivire crucea bolii, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu;
Povățuiește copiii, cum să dobândească cununa răbdării;
Povățuiește copiii, să nu se lase biruiți de deznădejde;
Povățuiește copiii, să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul XI

Nepricepuți și lipsiți de darul povățuirii știindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminați de tine să îi învățăm pe copii să ducă o viață curată și sfântă, o viață în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia! Icosul XI

Nu dorim pentru copii doar bunătățile trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătățile cele spirituale, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ție:
Povățuiește copiii, să-l iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;
Povățuiește copiii, să-i iubească pe oameni ca pe frații lor;
Povățuiește copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieții lor;
Povățuiește copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta credință;
Povățuiește copiii, să fie temple vii ale Spiritului Sfânt;
Povățuiește copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor astfel încât aceștia să se îndrepte spre Dumnezeu;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul XII

Deșartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare, și deșarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăția cea veșnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, în care au ajuns cei care au cântat cu umilință: Aliluia! Icosul XII

Maică iubitoare de fii, care strălucești cu putere lângă tronul Fiului tău, mijlocește pentru toți copiii care nu au fost botezați, ca să primească lumina Nașterii celei de Sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viață de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăția cerurilor:
Povățuiește copiii, să dorească moștenirea vieții veșnice;
Povățuiește copiii, să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul ceresc;
Povățuiește copiii, să caute bucuria celor scriși în Cartea Vieții;
Povățuiește copiii, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtași fericirii Raiului;
Povățuiește copiii, să se străduiască pentru dobândirea mântuirii;
Povățuiește copiii, să ducă o viață aleasă pentru a pregusta bunătățile vieții veșnice;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul XIII

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinții: Aliluia! acest condac se zice de trei ori Apoi se zice iarăși Icosul I

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca niște făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii și pe cei care se roagă ție pentru ei:
Povățuiește copiii, să fie săraci cu spiritul, ca a lor să fie Împărăția cerurilor;
Povățuiește copiii, să fie flămânzi și însetați de dreptate, că așa se vor sătura;
Povățuiește copiii, să fie blânzi, că așa vor moșteni pământul;
Povățuiește copiii, să fie milostivi, că așa milă vor afla;
Povățuiește copiii, să fie curați cu inima, că așa îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povățuiește copiii, să fie făcători de pace, că așa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc! și Condacul I

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieștile învățături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toți părinții, ca și pe toți cei care au grijă de creșterea sufletească și trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ție: Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Mărire Tatălui, și Fiului, și Spiritului Sfânt.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.