duminică, 31 iulie 2022
† DUMINICA a 18-a de peste an
Sf. Ignaţiu de Loyola, pr.

lecturi: Qoh 1,2;2,21-23; Ps 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

psaltire: II; culoare: verde

Ce are omul în toată truda lui?
Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generaţie în generaţie.
Căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu!
Cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?

Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţă duminicală

Gândul zilei
"Păziţi-vă de orice lăcomie". (Lc 12,15)
Câţi sunt îngrijoraţi de moştenirea lor! Fratele acela, despre care vorbeşte evanghelia, nu este ultimul. Oricine ascultă parabola crede că are dreptate oricum şi poate că nici nu ar vrea să o fi auzit. Depozite de bani? Economii? La ce vor fi de folos? Să ne facă nebuni sau să ne îmbogăţim cu Dumnezeu?

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Ce are omul în toată truda lui?
Citire din cartea lui Qohelet 1,2; 2,21-23
Deşertăciunea deşertăciunilor - spune Qohelet -, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune! 2,21 Căci există câte un om care se trudeşte cu înţelepciune, cu ştiinţă şi cu succes şi om care nu se trudeşte şi i se dă partea. Şi aceasta este deşertăciune şi rău mare. 22 Căci ce are omul în toată truda lui şi în toată goana inimii lui cu care se trudeşte sub soare? 23 Căci toate zilele sale sunt osteneală şi inima lui nu se poate odihni din cauza indignării îndeletnicirii lui nici noaptea. Şi aceasta este deşertăciune.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)
R.: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generaţie în generaţie.


3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,
tu ai spus: "Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!"
4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă de noapte. R.


5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;
6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;
dimineaţa înfloreşte şi creşte,
seara este cosită şi se usucă. R.


14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru
să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.


LECTURA A II-A
Căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-5.9-11
Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! 2 Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, 3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! 4 Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie. 5 Aşadar, daţi morţii membrele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este idolatrie. 9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui 10 şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaştere, 11 unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.
Cuvântul Domnului


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)


EVANGHELIA
Cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21
În acel timp, unul din mulţime i-a spus lui Isus: "Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!" 14 Dar el i-a răspuns: "Omule, cine m-a stabilit judecător sau împărţitor peste voi?" 15 Apoi le-a zis: "Fiţi atenţi şi păziţi-vă de orice lăcomie, deoarece chiar şi atunci când cineva este bogat, viaţa lui nu constă în ceea ce are!" 16 Şi le-a spus o parabolă: "Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelşugată 17 şi se gândea în sine: «Ce mă fac, pentru că nu am unde să-mi adun recolta?» 18 Apoi şi-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele şi îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul şi toate bunurile mele 19 şi voi spune sufletului meu: suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!» 20 Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?» 21 Aşa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu".
Cuvântul Domnului

Supliment
Lectura din Vechiul Testament ne redă celebrele cuvinte ale Înţeleptului "Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune!". În Evanghelie, pentru a ne feri de pofta după avere, Isus pare să adopte acelaşi limbaj, cu singura deosebire - de altfel esenţială - că nu-l lasă pe ascultător în întuneric, ci îi arată că el trebuie să se îmbogăţească în faţa lui Dumnezeu, dacă vrea să dea sens vieţii sale. Pentru sfântul Paul, creştinul a murit şi a înviat împreună cu Cristos şi de aceea trebuie să trăiască o viaţă nouă. Viaţa pământească nu trebuie să-i fie scop, ci numai o călătorie spre Domnul, în care atât viaţa terestră, cât mai ales cea de după moarte îşi găsesc împlinirea desăvârşită.