duminică, 10 iulie 2022
† DUMINICA a 15-a de peste an
Sf. Victoria, m.

lecturi: Dt 30,10-14; Ps 68; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

psaltire: III; culoare: verde

Cuvântul acesta este chiar lângă tine, ca tu să-l poţi împlini.
Domnul este aproape de cel care îl caută.
Toate au fost făcute prin el şi pentru el.
Cine este aproapele meu?

Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţă duminicală

Gândul zilei
"Ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce". (Lc 10,35)
Cât de minunată este parabola bunului samaritean! El ne dezvăluie frumuseţea inimii lui Isus şi ne invită să devenim asemenea lui. Samariteanul nu deleagă altcuiva iubirea sa. "Mă ocup de tot", spune el, "mă ocup până la capăt de omul suferind pe care Dumnezeu m-a făcut să îl întâlnesc".

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Cuvântul acesta este chiar lângă tine, ca tu să-l poţi împlini.
Citire din cartea Deuteronomului 30,10-14
În zilele acelea, Moise a chemat tot Israelul şi le-a zis: "Ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi hotărârile lui scrise în cartea acestei legi, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău. 11 Căci porunca aceasta pe care ţi-o dau eu astăzi nu este prea înaltă pentru tine, nici prea departe de tine; 12 nu este în cer, ca să zici: «Cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, să ne-o vestească şi s-o împlinim?»; 13 nici nu este dincolo de mare, ca să zici: «Cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne-o aducă, să ne-o vestească şi s-o împlinim?», 14 ci este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),14 şi 17.30-31.36ab-37 (R.: cf. 33b)
R.: Domnul este aproape de cel care îl caută.


14 Eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,
în timpul bunăvoinţei tale;
în marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,
pentru fidelitatea mântuirii tale!
17 Răspunde-mi, Doamne;
căci îndurarea ta este mare şi în milostivirea ta cea mare,
întoarce-te spre mine! R.


30 Eu sunt sărman şi chinuit;
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a ridicat!
31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări
şi îl voi preamări aducându-i mulţumire. R.


36ab Căci Dumnezeu mântuieşte Sionul
şi va reclădi cetăţile lui Iuda.
37 Le va moşteni descendenţa slujitorilor săi
şi vor locui acolo cei care iubesc numele lui. R.


sau Ps 18(19),8.9.10.11 (R: 9a)
R: Hotărârile Domnului sunt drepte, înveselesc inima.


LECTURA A II-A
Toate au fost făcute prin el şi pentru el.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20
Fraţilor, Cristos este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creaţia, 16 pentru că prin el au fost create toate în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el şi pentru el. 17 El este mai înainte de toate şi toate subzistă în el. 18 Şi el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi, ca să fie el cel dintâi în toate, 19 pentru că în el i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să locuiască toată plinătatea 20 şi prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.
Cuvântul Domnului


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 6,63b.68c
(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)


EVANGHELIA
Cine este aproapele meu?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37
În acel timp, iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună pe Isus la încercare, spunând: "Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" 26 El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" 27 Acesta, răspunzând, a zis: "Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!" 28 El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!" 29 Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Şi cine este aproapele meu?" 30 Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. 31 Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. 32 La fel şi un levit, fiind prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean oarecare ce călătorea, a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. 34 Apropiindu-se, i-a legat rănile turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară, l-a dus la un han şi i-a purtat de grijă. 35 În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce!» 36 Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?" 37 El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi şi fă şi tu la fel!"
Cuvântul Domnului

Supliment
Parabola samariteanului milostiv ne arată în concret cum trebuie să înţelegem şi să trăim porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Lectura din Vechiul Testament ne atrage atenţia asupra uşurinţei cu care putem să ne însuşim legea dată nouă de Dumnezeu şi ne îndeamnă să ne folosim de ea pentru a ne întoarce astfel la Dumnezeu din tot sufletul. Sfântul Paul, în Scrisoarea către Coloseni, ne prezintă portretul lui Cristos în toată măreţia sa: Fiu al lui Dumnezeu, primul născut dintre toate făpturile, conducătorul omenirii noi. Numai urmându-l pe el vom putea trăi viaţa în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.